Bespreeking hernieuwbare energie

Vries, 17 december 2019

Nederland staat aan de vooravond van de volgende transitie van energiebronnen. Stap voor stap gaan we over naar de opwekking van energie uit hernieuwbare bronnen, zoals zon en wind.

De ambitie van de gemeente Tynaarlo is om in 2030 energieneutraal te zijn. Dit betekent dat in gemeente Tynaarlo een gelijke hoeveelheid energie wordt opgewekt uit hernieuwbare bronnen, als in Tynaarlo aan energie (warmte en elektriciteit) wordt verbruikt. Deze ambitie is uitgesproken in de duurzaamheidsvisie ‘Dorp van de Toekomst’ van de gemeente Tynaarlo, vastgesteld in 2015, en vormt het uitgangspunt voor het beleidskader hernieuwbare energie. Een realistische, maar stevige opgave.

Klimaatakkoord en RES

Op landelijk niveau zijn er afspraken en ambities vastgelegd in het klimaatakkoord. De uitwerking van de landelijke ambities rondom hernieuwbare energie vindt plaats binnen de energieregio’s, en mondt uit in een regionale ambitie, de zogenaamde Regionale EnergieStrategie (RES).

De gemeente wil dat de inpassing van de energietransitie in de leefomgeving voor onze inwoners zo acceptabel mogelijk plaatsvindt en dat de (economische) kansen die de energietransitie met zich meebrengt zoveel mogelijk worden benut voor onze inwoners. Daarom ontwikkelen we voor onze gemeente een beleidskader hernieuwbare energie die richting en richtlijnen biedt over hoe de opwek van hernieuwbare energie ruimtelijk en maatschappelijk kan worden ingepast. Daarbij richten we ons in het bijzonder op een mix van de volgende bronnen van hernieuwbare energie:

  • Zon;

  • Wind;

  • biomassa.

    Het beleidskader hernieuwbare energie geeft ons daarnaast houvast en richting voor de uitvoering van de Regionale Energiestrategie binnen onze gemeente.

Participatieproces

Door middel van participatie wil de Gemeente het draagvlak voor dit beleid vergroten en de kwaliteit van het beleidskader verhogen. Daarom wordt een participatieproces ingericht waarin de gemeente samen met inwoners, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties op zoek gaan naar het antwoord op de vraag hoe men invulling wil geven aan de gestelde ambitie.

Deels gelijklopend met het participatieproces van het beleidskader hernieuwbare energie, loopt de participatie rondom het ontwikkelen van de Omgevingsvisie. Voor het participatieproces voor het opstellen van het beleidskader hernieuwbare energie wordt zoveel mogelijk aangesloten bij het participatieproces voor het opstellen van de Omgevingsvisie.

Voorafgaand aan het participatieproces om te komen tot het beleidskader hernieuwbare energie, legt het College dit participatiekader ter vaststelling voor aan de raad.

Door het vaststellen van het participatiekader geeft de raad vanaf het begin van het participatieproces duidelijkheid over waar we als gemeente voor staan en hoe en wanneer we onze inwoners, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties meenemen in en raadplegen over de ontwikkeling van het beleidskader hernieuwbare energie.

Besluit.

Er zal tijdens een volgende raadsvergadering.een besluit genomen worden omtrent dit onderwerp.