Notitie Visie bibliotheek 2020 – 2024

Vries, 28 januari 2020

De raad heeft in februari 2018 ingestemd met de Meerjarenvisie van de bibliotheek: “Bibliotheek kijkt vooruit”. Op basis daarvan heeft de bibliotheek een uitvoeringsnota voor 2020 en volgende jaren opgesteld. Die nota heet “De bibliotheek kleurt jouw leven”. Hierin geeft de bibliotheek richting aan de ambitie. De bibliotheek geeft aan dat er spanning zit op de ambitie en de financiële middelen na 2021. Daarom heeft het College een visie op de bibliotheek opgesteld “Bibliotheek 2020-2024”.

De visie geeft richting aan de koers voor de komende jaren en de daarvoor benodigde middelen. Als de gemeenteraad instemt met de collegevisie dan kan de bibliotheek een programma voor de komende jaren opstellen en uitvoeren. De gemeente heeft hierin een regisserende rol. Wij verwachten dat programma medio 2020

In de notitie wordt de bibliotheek gezien als belangrijke partner in de uitvoering van taken in het Sociaal Domein. De bibliotheek werkt daarin niet alleen. Om doelen in het sociaal domein te bereiken is samenwerking met andere maatschappelijke organisaties belangrijk. Verwacht wordt dat de synergie die ontstaat op inhoud en het delen van gezamenlijke ruimtes ook bijdraagt aan financiële efficiëntie.

Een aantal aandachtspunten:

 • De bibliotheek is toegankelijk voor alle inwoners van Tynaarlo;

 • Het is een plek waar verbindingen worden gelegd, waar kennis kan worden opgedaan en waar op verschillende manieren cultuur kan worden beleefd;

 • Inkrimpen collectie: minder inzet op de traditionele media, maar meer op nieuwe en digitale media.

 • Het beschikbaar hebben van drie vestigingen die als een huiskamer functioneren.

 • De bibliotheek heeft een belangrijke rol in preventie en het tegengaan van laaggeletterdheid.

 • Niet alleen aanbod op de scholen is het doel, ook het bereiken van de kinderen.

 • Concrete samenwerkingen die leiden tot een aanbod waar de inwoner op wacht en die hem helpt bij participatie en zelfredzaamheid. Samenwerkingen met scholen, met kinderopvang, met consultatiebureau (Icare), met volksuniversiteit, taalhuis, welzijn en cultuurinstellingen zijn daarvan voorbeelden.

Wat kost dit allemaal?

Voor de uitvoering van het bibliotheekwerk is een gemeentelijke bijdrage aan de bibliotheken van € 417.000 structureel nodig. In de gemeentelijke meerjarenbegroting is vanaf 2022 nog een bibliotheekbudget van € 318.478 opgenomen. Dat betekent dat dan het subsidiebedrag structureel verhoogd wordt met afgerond € 99.000.

Gevraagd besluit.

De raad werd gevraagd om:

 1. Instemmen met de notitie “bibliotheek 2020-2024”, onder voorbehoud integrale afweging Perspectievennota;

 2. Onderwerp bibliotheek 2020-2024 en bijbehorende subsidiëring betrekken bij integrale afweging van de Perspectievennota 2020 (begroting 2021 e.v.).

  De bespreking ging eigenlijk met name over het financiële gedeelte; in de notitie zelf kon men zich in grote lijnen wel vinden. Er is jaarlijks € 99.000 meer nodig om de visie uit te voeren. De bibliotheek en de inwoners zijn door middel van een persbericht geïnformeerd dat de bezuinigingen van de baan zouden zijn, maar nu blijkt dat er nog een afweging gaat plaats vinden waarvan de uitkomst dus nog allerminst zeker is. Dit leidde tot veel onvrede binnen de Raad. De bibliotheek en inwoners zouden misleid zijn.

  In verband met tijdsgebrek is de behandeling in 2e termijn uitgesteld naar de volgende vergadering.