Raad Tynaarlo verhoogt normvergoeding huisvesting onderwijs met 43%

Vries, 27 oktober 2020

De gemeente Tynaarlo heeft een wettelijke zorgplicht voor de huisvesting van het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs. De voorwaarden hiervoor zijn vastgelegd in de ‘Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Gemeente Tynaarlo d.d. 17 januari 2017’, kortweg de huisvestingsverordening.

Nieuwbouw en uitbreiding wordt vergoed op basis van normbedragen die zijn vastgelegd in de huisvestingsverordening. Deze normbedragen worden jaarlijks geïndexeerd. De prijsindexering heeft de prijsontwikkelingen in de markt echter niet gevolgd. Daarnaast heeft de aanscherping van bouweisen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, energieverbruik en ventilatie, een prijsopdrijvend effect. Hierdoor kunnen bouwprojecten niet meer worden aanbesteed of uitgevoerd binnen het huidige normbedrag.

Zowel landelijk als regionaal is er een trend waarbij de tekorten oplopen. Die trend bestaat ook binnen het Accommodatiebeleid (AB) van de gemeente Tynaarlo. Uit een analyse van de afgeronde projecten in het AB blijkt dat de feitelijke bouwkosten gemiddeld 40% hoger lagen dan oorspronkelijk begroot op basis van de nu geldende normbedragen. Daar komt bij dat vanaf 1-1-2021 de bouwen aan hogere eisen moeten voldoen als het gaat om de energieprestatie. Dit werkt naar verwachting nog eens extra kostenverhogend. 

Aan de raad werd daarom gevraagd om de Wijzigingsverordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Tynaarlo vast te stellen, en daarmee de normvergoeding met 43% te verhogen.  

Gemeentebelangen vindt het belangrijk om voor toekomstige onderwijshuisvestingsprojecten een redelijk en billijk budget als basis voor de aanbesteding en de uitvoering te hebben ,en kon zich dus vinden in het gevraagd besluit. Ook de andere raadsfracties gingen met het voorstel akkoord, zodat het dus unaniem werd aangenomen.