Raad stelt begroting 2021 vast en verhoogt de OZB met 7% in 2021

Vries, 10 november 2020

Op dinsdag 10 november 2020 stond de begroting van 2021 op de agenda van de vergadering van de gemeenteraad van Tynaarlo.

De inbreng van Gemeentebelangen Tynaarlo in de eerste termijn luidde als volgt.

In het behandelvoorstel lezen we dat het met nadruk niet de bedoeling is om algemene beschouwingen te houden, aangezien dit al bij de behandeling van de Perspectievennota 2021 is gebeurd. Hoewel er veel te zeggen is over het uitgevoerde beleid en de beleidsvoornemens van het College voor 2021 zal Gemeentebelangen zich hieraan houden. We gaan er dan echter wel van uit voorzitter dat u hier dan ook bij anderen de hand aan houdt.

De Perspectievennota 2021 is op 30 juni 2020 bij meerderheid vastgesteld. De eerste vraag die vandaag bij de begrotingsbehandeling voorligt, zo leert het behandelvoorstel ons, is of de begroting past binnen de kaders zoals die met de Perspectievennota zijn afgesproken.

Deze vraag is naar de mening van Gemeentebelangen vrij eenvoudig te beantwoorden: de begroting past niet binnen de vastgestelde Kaders.

Als je het al niet meteen uit de begroting zelf haalt, dan maken de persberichten het je wel duidelijk: De OZB stijgt in Tynaarlo in 2021 boven trendmatig met 7%, terwijl er afgesproken is om de OZB slechts trendmatig met 2% te laten stijgen. Ook aan het kader van budgettaire neutraliteit in de uitvoering van de taken inzake het Sociaal Domein, zoals afgesproken bij de behandeling van de Perspectievennota, wordt niet voldaan.

Eigenlijk is daarmee ook meteen de tweede vraag voor een groot deel beantwoord.

Zien wij in de Begroting voldoende terug van wat we hebben meegegeven bij de Perspectievennota?

Nee, Gemeentebelangen ziet hier niet voldoende van terug, want het zijn voor ons belangrijke punten.

De OZB verhoging is naar onze mening niet nodig en ook niet wenselijk. Veel inwoners en ondernemers worden geconfronteerd met financiële gevolgen van de Coronacrisis, het geeft dan geen pas om OZB met 7% te verhogen.

Ook het probleem van de tekorten binnen het Sociaal Domein wordt niet zoals afgesproken opgelost.

Ook wat de Centrumplannen Eelde betreft, waarvoor Gemeentebelangen aandacht heeft gevraagd, zijn we niet tevreden. U beperkt zich blijkbaar tot de invulling van de locatie Koops/Doedens, terwijl er ook nog andere locaties zijn die om een invulling en om een visie van het College vragen.

Verder is Gemeentebelangen van mening dat de actualisatie van de woonvisie eind 2021 te lang op zich laat wachten.

Met de begroting zoals die nu aan de Raad voorligt zal Gemeentebelangen niet instemmen.

Reacties op OZB verhoging

Over de begroting 2021 zijn brieven van de nemersverenigingen VOZ uit Zuidlaren en de EPZ uit Eelde-Paterswolde ontvangen, en er was een inspreekster mw. Vrijhof die allen met klem pleitten om de OZB slechts met 2% en niet met 7% te verhogen.

Begroting 2021

De begroting 2021, inclusief meerjarenbegroting 2022 – 2024, geeft naast inzicht in de belangrijkste doelen en activiteiten voor 2021 ook het financieel perspectief van de gemeente. Hierbij is de nieuwe informatie vanuit het Rijk, afkomstig uit de septembercirculaire, verwerkt.

Gevraagd besluit.

Aan de Raad werd gevraagd om:

 1. De begroting 2021 vast te stellen.

 2. Akkoord te gaan met bijgevoegde begrotingswijziging

Ingediende Moties

Er werden tijdens de begrotingsbehandeling één amendement en 4 moties ingediend die eerst ter stemming werden aangeboden.

 • Amendement Eerst inhoud, dan geld (PvdA): Deze motie hield in om de begroting vast te stellen met uitzondering van de begrotingsaanpassingen op sport, cultuur, recreatie en sociaal domein.

  Het amendement werd sterk ontraden door het College, omdat het een gat in de begroting schiet.

  Dit amendement is verworpen met 2 stemmen voor (PvdA) en 20 stemmen tegen. Gemeentebelangen was tegen omdat er dan geen sluitende begroting werd vastgesteld.

 • Motie Doorlichten begroting (CU): De motie stelde voor om de begroting voor de hoofdstukken in het Fysieke domein nl. Bestuur & ondersteuning, Veiligheid, Verkeer Vervoer & Waterstaat en Economie door te lichten op allerlei dubbelingen of overbodige posten .De reden hiervoor was dat een doorlichting van de hoofdstukken in het Sociaal Domein een forse besparing zou hebben opgeleverd.

  De motie werd niet ontraden door het college.

  Deze motie is aangenomen met 6 stemmen tegen (VVD en PvdA) en de overige 16 voor.

  Gemeentebelangen was zeer verbaasd over deze motie van de CU, immers zij levert zelf de Financieel verantwoordelijk wethouder de heer De Graaf.

  Gemeentebelangen is van mening dat deze motie eigenlijk volstrekt overbodig zou moeten zijn, want een goed functionerend College zou dit sowieso ieder jaar moeten doen. Wie weet hoeveel de OZB onnodig wordt verhoogd of waarop onnodig is bezuinigd. Op kritische vragen hierover kregen wij echte geen bevredigend antwoord (gewijzigd rijksbeleid een zo). Uiteindelijk hebben wij natuurlijk wel voor deze motie geteemd, maar in onze ogen blijft het beschamend dat hij blijkbaar nodig is.

 • Motie OZB-verlaging in 2022 (CDA & D66): Deze motie had als doel om de voorgestelde extra OZB-opbrengst van 5% in de begroting voor 2021 als eenmalige bate te zien en deze vanaf de begroting voor 2022 niet meer op te nemen.

  De motie werd ontraden door het College want de begroting zou dan niet materieel sluitend meer zijn (OZB -opbrengst wordt incidenteel i.p.v. structureel).

  Aangenomen met 13 stemmen voor (VVD, D66, CDA, GB en PvdA) en 9 stemmen tegen (LT, GroenLinks en CU).

  Gemeentebelangen wilde helemaal geen OZB-verhoging. Aangezien dit door de stemmenverhouding in de raad niet mogelijk bleek, hebben we wel uiteraard wel voor deze motie gestemd. Als het verhinderen van de OZB-verhoging voor de begroting van 2021 niet lukt dan maar m.i.v. de begroting 2022. Deze motie heeft overigens als voornaamste dekking extra opbrengsten uit het doorlichten van de begrotingsposten in het Fysieke domein nl. Bestuur & ondersteuning, Veiligheid, Verkeer Vervoer & Waterstaat en Economie (zie ook de motie doorlichten begroting). Zoals al eerder opgemerkt eigenlijk te zot voor woorden natuurlijk.

 • Motie Sociaal domein budgettair neutraal (CU, LT, CDA, D66, GL). Deze motie had als belangrijkste doel om het financiële kader dat de uitvoering van het Sociaal domein binnen de beschikbaar gestelde rijksmiddelen moet worden uitgevoerd voortaan wordt losgelaten en dat dekking van die uitgaven voortaan onderdeel uitmaakt van de brede financiële afweging voor de gehele begroting.

  College kon zich wel vinden in de motie..

  Aangenomen met 8 stemmen tegen (GB, VVD en PvdA) en de overige 14 voor.

  Gemeentebelangen was tegen omdat het College dit kader in deze begroting zelf al had losgelaten, en daarnaast werkt het ook niet stimulerend om tekorten binnen het Sociaal Domein te verminderen.

 • Motie Adoptie afvalbakken en woonomgeving (PvdA). Deze motie had als doel om het mogelijk te maken dat inwoners van Tynaarlo afvalbakken en hun eigen woonomgeving adopteren (conform de Groningse aanpak ‘Groningen Schoon Dankzij Mij).

  De motie werd door het College ontraden omdat het tot extra lasten voor de gemeente zou leiden.

  Verworpen met 7 stemmen voor (VVD, Ririhena en PvdA) en 15 stemmen tegen (LT, Nieman, Van der Meij, Kuipers, D66, CDA, GB en CU).

  Gemeentebelangen heeft tegen gestemd omdat de financiële gevolgen onvoldoende duidelijk zijn.

  Het Raadsvoorstel om de begroting 2021 vast te stellen werd aangenomen met 8 stemmen tegen (VVD, GB en PvdA) en de overige 14 stemmen voor.