Raad bespreekt Najaarsbrief 2020.

Vries 10 november 2020

Op 10 november 2020 behandelde de Gemeenteraad de najaarsbrief 2020.

De najaarsbrief rapporteert op een korte en bondige manier over de voortgang van de activiteiten, doelen en ontwikkelingen in de hoofdstukken van de begroting en de noodzakelijke financiële bijstellingen met betrekking tot de lopende begroting van 2020. Er worden voorstellen gedaan om gelden mee te nemen naar 2021 en van een aantal maatschappelijke kredieten wordt een actualisatie van de jaarschijf 2020 voorgesteld. Daarnaast wordt ingegaan op de stand van zaken ten aanzien van de realisatie van het incidenteel nieuw beleid 2020. Via de rapportage “Monitor Sociaal Domein” wordt de raad geïnformeerd over het sociaal domein.

Inbreng Gemeentebelangen in eerste termijn

Gemeentebelangen heeft zoals, gevraagd kennis genomen van de voortgang van de activiteiten, doelen en ontwikkelingen binnen de verschillende hoofdstukken. Dit geldt ook voor de financiële resultaten.

Net zoals bij de Voorjaarsbrief het geval was, wordt ook nu het beeld van de najaarsbrief in sterke mate gekenmerkt door de alle ontwikkelingen inzake de Corona-epidemie. De voortgang van de activiteiten wordt in hoge mate mede bepaald door de gevolgen en impact van deze Crisis.

Ook ten aanzien van de financiën levert dit een groot aantal onzekerheden op. Dit alles maakt het bijzonder lastig om een goed oordeel over beide aspecten te geven.

Uiteraard hebben we gezien dat de enorme tekorten binnen het Sociaal Domein nog lang niet opgelost zijn. Op grond van de ontwikkelingen in 2019 en het eerste halfjaar van 2020, is de verwachting dat de uitgaven op de onderdelen Wmo en Jeugd ook in 2020 fors hoger zullen zijn dan de beschikbare budgetten. Er wordt een tekort verwacht van circa € 3 mln. Spreekt voor zich dat Gemeentebelangen zich hierover grote zorgen maakt. Niet alleen voor het lopende begrotingsjaar 2020, maar ook voor de begroting van 2021 en de meerjarenbegroting voor de periode daarna.

Tevreden is Gemeentebelangen over de bijgevoegde Impactanalyse COVID-19.

In februari 2020 kregen we te maken met de uitbraak van het COVID-19 (corona)virus. Deze wereldwijde uitbraak heeft zowel maatschappelijke als economische effecten, waardoor met recht van een crisis kan worden gesproken. De consequenties van deze crisis nemen steeds concretere vormen aan. Tegelijkertijd blijven ook nog veel onzekerheden bestaan, bijvoorbeeld wat de gevolgen zijn van de ‘tweede golf’ zoals die zich op dit moment heeft ontwikkeld. Om de impact van deze crisis op de financiële positie van de gemeente en de bijbehorende risico’s in beeld te brengen is een analyse uitgevoerd; de zogenoemde impact analyse. Deze analyse is voor het eerst opgenomen in de voorjaarsbrief 2020, en dit is een update van de eerste analyse. Het betreft een momentopname in een periode waarin nog steeds veel onzeker en onduidelijk is, en heeft niet het doel om een volledig, limitatief overzicht te geven van alle consequenties. Wel geeft het, met de kennis van nu, zoveel mogelijk inzicht in de voornaamste consequenties van de COVID-19 pandemie op onze gemeentelijke taken en financiën.

Over de mee te nemen gelden valt nog wel het een en ander op te merken. De Gemeente hanteert het beleid dat geld wat overblijft of niet gebruikt is in principe terugvloeit naar de algemene reserve, tenzij er een goed en duidelijk verhaal aan gekoppeld is. Niet altijd is het even helder of het werkelijk noodzakelijk is. Dit blijkt ook wel uit de ingediende amendementen.

Gevraagd besluit.

Voorgesteld werd :

 1. Kennis te nemen van de voortgang van de activiteiten, doelen en ontwikkelingen per hoofdstuk;

 2. Het incidentele nadeel 2020 van € 1.169.000 te onttrekken aan de Algemene Reserve Grote Investeringen (ARGI);

 3. Het structurele nadeel van € 28.000 vanaf 2021 op te nemen in de meerjarenbegroting;

 4. In te stemmen met het samenvoegen van de economische kredieten ‘vervanging netwerk en server’ en ‘vervanging storage’ en het vervolgens ophogen van dit krediet met € 27.000.

 5. In te stemmen met het verlagen van het maatschappelijk krediet ‘digitaliseren milieuvergunningen’ met een bedrag van €102.000. En de bijbehorende bestemmingsreserve te verlagen met hetzelfde bedrag en toe te voegen aan de ARGI.

 6. In te stemmen met het vormen van de voorziening pensioenen wethouders en een bedrag van € 3,86 miljoen toe te voegen aan deze voorziening, waarvan € 1,60 miljoen ten laste van de reserve pensioenverplichtingen wethouders, € 0,1 miljoen ten laste van de voorziening pensioenaanspraken en € 2,16 miljoen ten laste van de ARGI.

 7. In te stemmen met het opheffen van de reserve pensioenverplichtingen wethouders

 8. In te stemmen met het opheffen van de voorziening pensioenaanspraken.

 9. In te stemmen met het laten vrijvallen van een bedrag van € 226.500 uit de bestemmingsreserve Complex De Inloop en dit bedrag toe te voegen aan de ARGI.

 10. In te stemmen met het laten vrijvallen van een bedrag van € 89.400 uit de bestemmingsreserve Grondexploitaties en dit bedrag toe te voegen aan de ARGI;

 11. In te stemmen met het opheffen van de bestemmingsreserve Grondexploitaties;

 12. In te stemmen om de volgende mutaties in de reserves door te voeren als gevolg van de berekening van de benodigde kapitaallasten en de genoemde bedragen toe te voegen of te onttrekken aan de ARGI (saldo bedraag € 1.15 miljoen positief):

  1. Reserve nieuwbouw gemeentehuis 359.664 Toevoeging ARGI

  2. Reserve mechanisatie buitendienst 58.430 Toevoeging ARGI

  3. BR. Sloop, Asb., Boekw. De Vijverstee 13.903 Toevoeging ARGI

  4. BR. Sloop, Asb., Boekw. De Holtenhoek 137.696 Toevoeging ARGI

  5. BR. Sloop, Asb., Boekw. OBS Oelebred 10.734 Toevoeging ARGI

  6. BR. Sloop, Asb., Boekw. OBS Westerburcht 18.277 Toevoeging ARGI

  7. BR. SV Tynaarlo 22.786 Toevoeging ARGI

  8. BR. Krediet Transferium de Punt 41.437 Toevoeging ARGI

  9. BR. MFA Zeijen 138.376 Toevoeging ARGI

  10. BR. MFA Yde 154.314 Toevoeging ARGI

  11. BR. Jonglaren flexibele schil 758 Toevoeging ARGI

  12. BR Jonglaren Sloop, Asbest, Boekw. 9.584 Toevoeging ARGI

  13. BR. De Lichtkring flexibele schil 496 Toevoeging ARGI

  14. BR De Lichtkring Sloop, Asbest, Boekw. 18.286 Toevoeging ARGI

  15. BR De Schuthoek Sloop, Asbest, Boekw. 11.969 Toevoeging ARGI

  16. BR. De Tol flexibele schil 2.019 Toevoeging ARGI

  17. BR De Tol Sloop, Asbest, Boekw. 26.665 Toevoeging ARGI

  18. BR. Schuilingsoord flexibele schil 2.593 Toevoeging ARGI

  19. BR Schuilingsoord Sloop, Asbest, Boekw. 31.866 Toevoeging ARGI

  20. BR. De Zuidwester flexibele schil 706 Toevoeging ARGI

  21. BR De Zuidwester Sloop, Asbest, Boekw. 5.101 Toevoeging ARGI

  22. BR. Het Stroomdal flexibele schil 623 Toevoeging ARGI

  23. BR. Het Stroomdal Sloop, Asbest, Boekw. 4.933 Toevoeging ARGI

  24. BR. Harens Lyceum Sloop, Asbest, Boekw. 33.859 Toevoeging ARGI

  25. BR. Tijdelijk lokaal Menso Alting school 908 Toevoeging ARGI

  26. BR. Flexibele Schil Menso Altingschool 36.153 Toevoeging ARGI

  27. BR. Nieuwbouw Gymzaal Tynaarlo 38.790 Toevoeging ARGI

  28. BR. Tijdelijke huisvesting de Veenvlinder 111 Onttrekking ARGI

  29. BR. 2e fase huisvesting Ter Borch 8242 Onttrekking ARGI

  30. BR. Flexibele Schil OBS de Vijverstee 1.155 Onttrekking ARGI

  31. BR. (ver)nieuwbouw OBS Oelebred 20.391 Onttrekking ARGI

  32. BR. (ver)nieuwbouw De Westerburcht flex 1.014 Onttrekking ARGI

  33. BR. Flexibele Schil OBS centrum/ Eelde 2.575 Onttrekking ARGI

  34. BR. Tijdelijk lokaal Mariaschool 1.118 Onttrekking ARGI

  35. BR. Speellokaal Mariaschool 863 Onttrekking ARGI

 13. In te stemmen met het instellen van een preventiefonds waar diverse subsdies uit gedekt kunnen worden die voldoen aan de algemene subsidieverordening (nadere criteria dienen nog te worden uitgewerkt);

 14. In te stemmen met de in deze najaarsbrief genoemde mee te nemen gelden ad € 904.925, waarbij het bedrag ten behoeve van De Aanloop ad € 27.225 wordt herbestemd en toegevoegd aan het preventiefonds zoals opgenomen in beslispunt 13;

 15. In te stemmen met de voorgestelde aanpassingen van maatschappelijke kredieten;

 16. In te stemmen met het ‘ontschotten’ van het beschikbaar gestelde budget, ten behoeve van ‘Inclusie: uitwerking beleidskader fysieke toegankelijkheid’, waarbij het gehele budget beschikbaar wordt gesteld voor aanpassingen in zowel gemeentelijke gebouwen als gebouwen van externe organisaties met een publieke functie teneinde beter aan te sluiten bij de daadwerkelijke aanvragen ten laste van dit budget.

 17. In te stemmen met bijgevoegde begrotingswijziging

Ingediende Amendementen

Er werden tijdens de begrotingsbehandeling 3 wijzigingsvoorstellen ingediend die eerst ter stemming werden aangeboden. Alle amendementen werden verworpen met 6 stemmen voor (VVD, PvdA en GB) en de overige 14 stemmen tegen. Het betrof de amendementen:

– Mee te nemen gelden Inspraak: het gereserveerde bedrag van € 125.000 voor inspraak niet mee te nemen naar 2021, maar toe te voegen aan de algemene reserve, omdat het college geen concrete plannen heeft om dit geld in te zetten.

– Mee te nemen gelden uitbreiding cultuur en cultuurcoaches: het gereserveerde bedrag van

€ 40.000 voor uitbreiding cultuur en cultuurcoaches niet toe te voegen aan het nieuwe preventiefonds, maar toe te voegen aan een nieuw in te stellen Corona-noodfonds culturele verenigingen en stichtingen. Uit dit Corona-noodfonds zouden culturele organisaties vervolgens hulp kunnen krijgen als zij in hun exploitatie getroffen worden door de gevolgen van Covid-19.

– Mee te nemen gelden inclusie: Niet in te stemmen met ontschotting van de budgetten voor gemeentelijke gebouwen en niet gemeentelijke gebouwen, zodat het deel voor niet gemeentelijke gebouwen volledig beschikbaar blijft voor dat doel. Bij ontschotting zou de gemeente feitelijk zichzelf subsidiëren. Gemeentebelangen heeft hierbij nog extra aandacht gevraagd voor de wenselijkheid van aanpassingen aan het Yderhoes

Na stemming over de amendementen werd de Najaarsnota unaniem aangenomen.