Gemeenteraad bespreekt Ouderenhuisvesting Paterswolde en Zuidlaren

Vries, 15 december 2020

Op 15 december 2020 besprak de Raad een motie vreemd aan de agenda over Ouderenhuisvesting in Paterswolde en Zuidlaren. Het betrof een doorgeschoven onderwerp van de vergadering van 1 december 2020, en was ingediend door Gemeentebelangen, CDA, D66, Leefbaar, GroenLinks, CU, PvdA, en VVD.

De Motie draagt het college op om:

  • met spoed die acties te ondernemen die het vestigen van een specifieke vorm van ouderenhuisvesting mogelijk maken;

  • hierbij uit te gaan van de gedachten van een “Knarrenhof”;

  • dit bij voorkeur mogelijk te maken op de locatie “Bladergroenschool” te Paterswolde;

  • daarnaast met spoed die acties te ondernemen om de lopende initiatieven op dit gebied te Vries en Zuidlaren te faciliteren;

  • tot slot te inventariseren wat er per initiatief nodig is om de noodzakelijke ruimtelijke procedures met een positief resultaat te doorlopen;

  • de raad hier voor 1 maart 2021 over te informeren;

    Het betrof een Raadsbreed ingediende motie, en het is dan ook unaniem aangenomen.

    Gemeentebelangen gaf nog aan het eigenlijk niet goed te vinden dat er over toch belangrijke zaken min of meer ad hoc moties aangenomen worden, want dat komt de kwaliteit van de besluitvorming niet ten goede. Het risico bestaat daarbij dat er geen goede belangenafweging plaats heeft. Er moet wat Gemeentebelangen betreft met spoed een nieuwe woonvisie komen waarin alle zaken met betrekking tot wonen aan de orde komen. Ook de omgevingsvisie zou hierin een naar de mening van Gemeentebelangen een cruciale rol moeten spelen.