Gemeente Tynaarlo Bespreekt overname Asser aandelen in GAE

Vries, 5 januari 2021

Op 5 januari 2021 boog de Gemeenteraad zich in een extra ingelaste vergadering over de overname van de Asser aandelen in GAE. Het betrof een doorgeschoven punt van de vergadering van 15 december 2020.

De raad moest volgens het Collegevoorstel snel een keuze maken over de aandelen, omdat ze sinds 10 december aan de overige aandeelhouders waren aangeboden. Volgens de statuten moesten bestaande aandeelhouders vóór 10 januari 2021 aangeven of ze de aandelen wilden overnemen, anders zouden ze aan derden worden aangeboden.

Volgens het Collegevoorstel zou een andere optie zijn om de aandelen van Assen terug te laten vloeien naar GAE. Er treden dan geen nieuwe aandeelhouders toe, en de stemverhouding blijft dan zoals die nu is. Het terugvloeien van de aandelen naar GAE heeft de voorkeur van het college.

De aandelen van Assen kunnen alleen terugvloeien naar GAE als alle aandeelhouders hiermee instemmen. De gedeputeerden van Drenthe en Groningen leggen pas een voorstel over het al dan niet laten terugvloeien van de aandelen naar GAE aan Provinciale Staten voor nadat een tweede gesprek met de Minister heeft plaatsgevonden. De verwachting is dat besluitvorming in de Staten in februari 2021 plaatsvindt. Dit is buiten de statutaire termijn van vier weken na aanbieding van de aandelen. Daarmee zou automatisch de situatie ontstaan dat de aandelen aan derden worden aangeboden. Een tijdelijke overbrugging om dit te voorkomen is naar volgens het College daarom noodzakelijk. Volgens het College heeft ook FB Oranjewoud aangeboden de aandelen tijdelijk in beheer te nemen om zo de Staten voldoende tijd te geven voor besluitvorming. Na besluitvorming in de Staten kunnen de aandelen dan alsnog terugvloeien naar GAE of naar interesse worden verdeeld onder de huidige aandeelhouders. Het College heeft eerder signalen uit de raad ontvangen dat er twijfel is aan de reden waarom FB Oranjewoud de aandelen van Groningen heeft overgenomen. Daarom stelt zij voor

het aanbod te doen deze aandelen tijdelijk bij ons in beheer te geven. Het gaat hierbij om de termijn

totdat de Staten hebben besloten over de aandelen en dit besluit kan worden geëffectueerd. Een

termijn van enkele maanden. Deze korte termijn maakt dat dit weinig tot geen risico oplevert.

Tijdens de beraadslagingen door wethouder Wiersema  werd steeds nadrukkelijk aangegeven dat het om een tijdelijke constructie zou gaan, en FB Oranjewoud zou zich er in kunnen vinden dat Tynaarlo ze overneemt.

Aan de Raad werd gevraagd om in te stemmen met:

 1. het terug laten vloeien van de aandelen van de gemeente Assen naar GAE;

 2. een tijdelijke constructie als de overige aandeelhouders niet binnen de statutair geregelde termijn kunnen besluiten of zij instemmen met het terugvloeien van de aandelen;

 3. te besluiten dat bij instemming met punt 2 deze tijdelijke constructie inhoudt dat de gemeente Tynaarlo de aandelen tijdelijk in beheer krijgt.

  Bij de stukken lag een amendement toegevoegd, die later werd ingetrokken. Uiteindelijk werd er Door LT mondeling een amendement ingediend om beslispunt 1 uit het voorstel te schrappen.

  Aan de Raad werd dan gevraagd om in te stemmen met:

  2. een tijdelijke constructie als de overige aandeelhouders niet binnen de

  statutair geregelde termijn kunnen besluiten of zij instemmen met het terugvloeien van de

  aandelen;

  3. te besluiten dat bij instemming met punt 2 deze tijdelijke constructie inhoudt dat de gemeente

  Tynaarlo de aandelen tijdelijk in beheer krijgt.

  Dit amendement wordt aangenomen met 4 stemmen tegen (PvdA, D66) en de overige 18 stemmen voor.

   

  Door VVD en LT werd daarna de volgende motie ingediend waarin het College wordt verzocht om:

 • extern onderzoek te laten doen om voor de raad inzichtelijk te maken wat de voor- en nadelen en risico’s zijn van het zijn van aandeelhouder van GAE;

 • in dit onderzoek de voor- en nadelen en risico’s van ten minste de volgende drie scenario’s inzichtelijk te maken:

  • Gemeente Tynaarlo bezit geen aandelen GAE

  • Gemeente Tynaarlo bezit 4% van de aandelen GAE

  • Gemeente Tynaarlo bezit 14% van de aandelen GAE

 • deze motie allereerst uit te werken in een onderzoeksopdracht en deze ter informatie naar de raad te sturen alvorens gestart wordt met het onderzoek;

 • de resultaten van het onderzoek ter informatie naar de raad te sturen;

 • over de definitieve aandelenportefeuille van gemeente Tynaarlo een raadsvoorstel aan de raad voor te leggen nadat door het college via dit onderzoek voor de raad inzichtelijk is gemaakt wat de voor- en nadelen en risico’s zijn van het aandeelhouderschap GAE.

  De motie wordt unaniem aangenomen.

  Het geamendeerde voorstel wordt aangenomen met 8 stemmen tegen (GL, D66 en PvdA) en de overige 14 stemmen voor.

  Besluit krijgt een staartje

  Na de Raadvergadering is er de nodige commotie ontstaan. Uit krantenartikelen blijkt dat Oranjewoud zich al schriftelijk voor overname van de aandelen heeft aangemeld. Als Tynaarlo ze ook wil hebben, zullen ze volgens de statuten naar rato worden verdeeld zo wordt aangegeven. Dat dit in tegenspraak is met informatie die door de wethouder tijdens de raad is verstrekt lijkt evident. Zij gaf in de media aan (nog) niet op de hoogte te zijn van deze opstelling van Oranjewoud.

  Op vrijdag 8 januari volgt uit de media het bericht dat de aandeelhouder die middag hebben besloten dat de Asser aandelen in GAE definitief tijdelijk geparkeerd worden bij de gemeente Tynaarlo.

   

   

   

   

   

   

   

Vries, 5 januari 2021

Op 5 januari 2021 boog de Gemeenteraad zich in een extra ingelaste vergadering over de overname van de Asser aandelen in GAE. Het betrof een doorgeschoven punt van de vergadering van 15 december 2020.

 

Vries, 5 januari 2021

Op 5 januari 2021 boog de Gemeenteraad zich in een extra ingelaste vergadering over de overname van de Asser aandelen in GAE. Het betrof een doorgeschoven punt van de vergadering van 15 december 2020.

De raad moest volgens het Collegevoorstel snel een keuze maken over de aandelen, omdat ze sinds 10 december aan de overige aandeelhouders waren aangeboden. Volgens de statuten moesten bestaande aandeelhouders vóór 10 januari 2021 aangeven of ze de aandelen wilden overnemen, anders zouden ze aan derden worden aangeboden.

Volgens het Collegevoorstel zou een andere optie zijn om de aandelen van Assen terug te laten vloeien naar GAE. Er treden dan geen nieuwe aandeelhouders toe, en de stemverhouding blijft dan zoals die nu is. Het terugvloeien van de aandelen naar GAE heeft de voorkeur van het college.

De aandelen van Assen kunnen alleen terugvloeien naar GAE als alle aandeelhouders hiermee instemmen. De gedeputeerden van Drenthe en Groningen leggen pas een voorstel over het al dan niet laten terugvloeien van de aandelen naar GAE aan Provinciale Staten voor nadat een tweede gesprek met de Minister heeft plaatsgevonden. De verwachting is dat besluitvorming in de Staten in februari 2021 plaatsvindt. Dit is buiten de statutaire termijn van vier weken na aanbieding van de aandelen. Daarmee zou automatisch de situatie ontstaan dat de aandelen aan derden worden aangeboden. Een tijdelijke overbrugging om dit te voorkomen is naar volgens het College daarom noodzakelijk. Volgens het College heeft ook FB Oranjewoud aangeboden de aandelen tijdelijk in beheer te nemen om zo de Staten voldoende tijd te geven voor besluitvorming. Na besluitvorming in de Staten kunnen de aandelen dan alsnog terugvloeien naar GAE of naar interesse worden verdeeld onder de huidige aandeelhouders. Het College heeft eerder signalen uit de raad ontvangen dat er twijfel is aan de reden waarom FB Oranjewoud de aandelen van Groningen heeft overgenomen. Daarom stelt zij voor

het aanbod te doen deze aandelen tijdelijk bij ons in beheer te geven. Het gaat hierbij om de termijn

totdat de Staten hebben besloten over de aandelen en dit besluit kan worden geëffectueerd. Een

termijn van enkele maanden. Deze korte termijn maakt dat dit weinig tot geen risico oplevert.

Tijdens de beraadslagingen door wethouder Wiersema  werd steeds nadrukkelijk aangegeven dat het om een tijdelijke constructie zou gaan, en FB Oranjewoud zou zich er in kunnen vinden dat Tynaarlo ze overneemt.

Aan de Raad werd gevraagd om in te stemmen met:

 1. het terug laten vloeien van de aandelen van de gemeente Assen naar GAE;

 2. een tijdelijke constructie als de overige aandeelhouders niet binnen de statutair geregelde termijn kunnen besluiten of zij instemmen met het terugvloeien van de aandelen;

 3. te besluiten dat bij instemming met punt 2 deze tijdelijke constructie inhoudt dat de gemeente Tynaarlo de aandelen tijdelijk in beheer krijgt.

  Bij de stukken lag een amendement toegevoegd, die later werd ingetrokken. Uiteindelijk werd er Door LT mondeling een amendement ingediend om beslispunt 1 uit het voorstel te schrappen.

  Aan de Raad werd dan gevraagd om in te stemmen met:

  2. een tijdelijke constructie als de overige aandeelhouders niet binnen de

  statutair geregelde termijn kunnen besluiten of zij instemmen met het terugvloeien van de

  aandelen;

  3. te besluiten dat bij instemming met punt 2 deze tijdelijke constructie inhoudt dat de gemeente

  Tynaarlo de aandelen tijdelijk in beheer krijgt.

  Dit amendement wordt aangenomen met 4 stemmen tegen (PvdA, D66) en de overige 18 stemmen voor.

   

  Door VVD en LT werd daarna de volgende motie ingediend waarin het College wordt verzocht om:

 • extern onderzoek te laten doen om voor de raad inzichtelijk te maken wat de voor- en nadelen en risico’s zijn van het zijn van aandeelhouder van GAE;

 • in dit onderzoek de voor- en nadelen en risico’s van ten minste de volgende drie scenario’s inzichtelijk te maken:

  • Gemeente Tynaarlo bezit geen aandelen GAE

  • Gemeente Tynaarlo bezit 4% van de aandelen GAE

  • Gemeente Tynaarlo bezit 14% van de aandelen GAE

 • deze motie allereerst uit te werken in een onderzoeksopdracht en deze ter informatie naar de raad te sturen alvorens gestart wordt met het onderzoek;

 • de resultaten van het onderzoek ter informatie naar de raad te sturen;

 • over de definitieve aandelenportefeuille van gemeente Tynaarlo een raadsvoorstel aan de raad voor te leggen nadat door het college via dit onderzoek voor de raad inzichtelijk is gemaakt wat de voor- en nadelen en risico’s zijn van het aandeelhouderschap GAE.

  De motie wordt unaniem aangenomen.

  Het geamendeerde voorstel wordt aangenomen met 8 stemmen tegen (GL, D66 en PvdA) en de overige 14 stemmen voor.

  Besluit krijgt een staartje

  Na de Raadvergadering is er de nodige commotie ontstaan. Uit krantenartikelen blijkt dat Oranjewoud zich al schriftelijk voor overname van de aandelen heeft aangemeld. Als Tynaarlo ze ook wil hebben, zullen ze volgens de statuten naar rato worden verdeeld zo wordt aangegeven. Dat dit in tegenspraak is met informatie die door de wethouder tijdens de raad is verstrekt lijkt evident. Zij gaf in de media aan (nog) niet op de hoogte te zijn van deze opstelling van Oranjewoud.

  Op vrijdag 8 januari volgt uit de media het bericht dat de aandeelhouder die middag hebben besloten dat de Asser aandelen in GAE definitief tijdelijk geparkeerd worden bij de gemeente Tynaarlo.