Raad bespreekt motie over Centrum Eelde

Vries, 5 januari 2021

Op 5 januari 2021 besprak de Gemeenteraad in een extra ingelaste vergadering een motie over het Centrum van Eelde. Het betrof een doorgeschoven motie vreemd aan de agenda van de vergadering van 15 december 2020. De motie zelf was in de tussentijd overigens, mede na contact met de wethouder, al weer 2 keer aangepast. Het betrof dus een gewijzigd voorstel.

De CU, Gemeentebelangen, CDA en D66 zijn van mening dat het dorpse karakter van het centrum van Eelde dient te worden bewaard of zo mogelijk versterkt.

Om deze mening te ondersteunen is er daarom een motie ingediend waarin het College wordt opgedragen om:

  • Bij alle initiatieven en plannen voor de invulling van – delen van – het centrum van Eelde ervoor te waken dat het dorpse karakter van Eelde niet verder aangetast wordt, maar eerder versterkt.

  • Alle initiatieven en plannen voor de invulling van delen van het centrum van Eelde te beoordelen op hun onderlinge samenhang en hierbij met name te letten op een Architectonisch, harmonieus, dorps geheel. Hierbij zijn vorm, maat en schaal en materiaalkeuze medebepalend.

  • In deze afstemming ook te zorgen voor verwantheid met de sfeer rond de bestaande historische panden (niet die van contrast). De nieuwe architectuur hoeft niet historiserend van aard te zijn, maar moet aansluiten bij de bestaande panden; eigentijds maar verwant en verwijzend naar de historie,

  • De raad steeds tijdig te betrekken bij de besluitvorming over zulke plannen,

    Tijdens de beraadslagingen werd door Wethouder Kraaienbrink aangegeven dat alle genoemde aspecten van de motie al door het College werden uitgevoerd. Na een uitgebreide discussie over nut en noodzaak van de motie en de reden waarom hij nu precies werd ingediend werd de motie verworpen met 12 stemmen tegen (VVD, LT en GL) en de overige 10 stemmen voor.

    Hoewel de motie mede door Gemeentebelangen werd ingediend hebben we toch gemeend een aantal kanttekeningen te moeten maken. Wat het moment van indienen van de motie betreft is Gemeentebelangen is er in zijn algemeenheid geen voorstander van om allerlei moties vreemd aan de agenda van de Raad in te dienen. Het leidt in veel gevallen niet tot goede afgewogen besluitvorming en komt de kwaliteit van de moties ook vaak niet te goede. Zo ook in dit geval, de motie is na 15 december 2020 , o.a na overleg met de wethouder, inmiddels al ten minste twee keer gewijzigd. Beter zou zijn om een dergelijk belangrijk onderwerp gewoon op een reguliere wijze voorzien van alle benodigde stukken integraal te behandelen en niet als een soort losse flodder op de Raad af te vuren. Alleen dan kun je een goed besluit nemen. Aangezien de motie op zich geen kwaad doet kunnen we er ons wel in vinden.