Tynaarlo wil meer geld van het rijk.

Vries, 9 februari 2021

De motie is een initiatief van gemeente Zoetermeer en moest op 12 februari tijdens het VNG-congres aan de regering worden aangeboden.

In de motie wordt het bestuur van de VNG gevraagd aan het Rijk over te brengen om een noodfonds van 2 miljard euro per jaar op te richten om de financiële gevolgen van de decentralisatie van Jeugdzorg en Wmo (wet Maatschappelijke Ondersteuning) op te kunnen vangen.

Hoewel de motie niets aan de onderliggende oorzaken en problematiek van de overschrijdingen in de Jeugdzorg en WMO veranderd, besloot de Raad van Tynaarlo de motie van Zoetermeer te steunen. Immers wie wil er nu niet dat er meer geld naar het Gemeentefonds gaat.

De Motie ‘Gemeenten in noodfonds’ luidde als volgt:

Verzoekt het bestuur van de VNG:

  1. aan het kabinet over te brengen dat de gemeenten - in afwachting van de structurele verbeteringen in het gemeentefonds en naast de compensatie voor de coronaproblematiek een extra bedrag in het gemeentefonds nodig hebben van minimaal 2 miljard euro voor 2021 en minimaal 2 miljard euro voor 2022,

  2. tevens aan het kabinet te laten weten dat de gemeenten, zolang er onvoldoende structurele financiële middelen zijn, geen nieuwe taken, ook niet de taken die nu al onderweg zijn richting de gemeenten, kunnen oppakken,

  3. tevens aan het kabinet te laten weten dat verder overleg met het Rijk – op alle niveaus - over nieuwe taken zal worden opgeschort, als bij de meicirculaire niet blijkt dat gemeenten voldoende middelen krijgen om de huidige taken uit te voeren, waardoor er tussen VNG en Rijk uitsluitend nog gesproken kan worden over de onderwerpen die van belang zijn voor de kabinetsformatie, mede in te dienen op de ALV van de Vereniging Nederlandse Gemeente op 12 februari 2021