Gemeenteraad bespreekt Opvang Asielzoekers Paterswolde

Vries 30 maart 2021

Voor de Raadsvergadering van 30 maart stond het verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) voor de vestiging van een Asielzoekerscentrum te Paterswolde op de bespreek agenda.

Aan de Raad wordt gevraagd om in te stemmen met de bestuursovereenkomst die de Gemeente en het COA hebben afgesloten.

Vooraf aan de bespreking werd een ordevoorstel door de PvdA gedaan om het agendapunt naar de volgende vergadering te verdagen, zodat het College eerst met de inwoners in gesprek kan gaan over de fysieke gevolgen van de plannen. De reden daarvoor is dat het College onvoldoende voorwerk heeft verricht waardoor er erg veel onrust en ongenoegen onder de aanwonenden is ontstaan.

Alleen Gemeentebelangen vond ook dat de bespreking naar de volgende raadsvergadering verplaatst moest worden, zodat aanwonenden alsnog de gelegenheid krijgen om vóóraf aan een raadsbehandeling hun vragen en opmerkingen aan het College te kunnen stellen en vóóraf met het College in gesprek te kunnen gaan. Het voorstel werd dus niet uitgesteld, maar gewoon in de Raad besproken.

Waar Gaat het om

Het College is van plan om positief te reageren op een verzoek van het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) voor opvang van asielzoekers in de voormalige Bladergroenschool te Paterswolde. Het gaat om een tijdelijke opvang van maximaal 200 asielzoekers.

Het COA is net als in 2015 opnieuw dringend op zoek naar capaciteit. Dit heeft net als in 2015/2016 geresulteerd in een nieuwe uitvraag aan de provincie Drenthe voor 417 extra tijdelijke opvangplekken voor de periode van 2 tot 3 jaar. Het College heeft net als in 2015/2016 aangegeven bereid te zijn, op zoek te gaan naar een locatie voor de tijdelijke opvang (max 3 jaar) van maximaal 200 asielzoekers in de gemeente Tynaarlo.

Eerst heeft het COA gekeken of net als in 2016 het Noorder Sanatorium nog steeds beschikbaar was, maar dat bleek niet het geval. Hierop heeft er een schouw binnen de hele gemeente plaatsgehad van mogelijke locaties die als tijdelijk opvangcentrum zouden kunnen dienen. Daarbij is nadrukkelijk gekeken naar geschiktheid, beschikbaarheid en ligging van bestaande gebouwen. Uit de schouw blijkt dat er, m.u.v. de voormalige Bladergroenschool in Paterswolde, geen panden zijn die voldoen aan de huisvestingeisen voor max 200 mensen. Reden voor het College om de voormalige bladergroenschool aan de gemeenteraad voor te leggen als geschikte locatie, hoewel het feitelijk om een Collegebevoegdheid gaat.

Insprekers

Er hadden zich drie insprekers gemeld. Als inleiding op hun inspraakreacties gaven de insprekers aan op zich niet tegen de opvang van asielzoekers te zijn.

Alle insprekers gaven aan zich overdonderd en overrompeld te voelen, en stelden kritische vragen aan het College over het proces en de procedure die gevolgd is om tot deze beslissing te komen. De wijze én met name het tijdstip waarop er met de omwonenden is gecommuniceerd oogstte bij de insprekers veel kritiek. Men had eerder met de buurt in gesprek moeten gaan om inspraak vóóraf mogelijk te maken om zo draagvlak voor de opvang te creëren. Ook de omvang van het aantal van 200 opvangplaatsen was reden tot grote zorg. De Bladergroenlocatie zich bevindt zich in een kleine buurt. Men maakt zich grote zorgen over wat de gevolgen zijn voor de omgeving. Wat zijn de gevolgen voor de veiligheid en leefbaarheid in de buurt. De locatie zelf is te klein voor 200 asielzoekers volgens de insprekers.

Vanuit de Raad kwamen in grote lijnen de zelfde opmerkingen en vragen en veel begrip voor de insprekers naar voren. Ook Gemeentebelangen kon zich de kritiek, de vragen en opmerkingen die de insprekers naar voren brachten goed voorstellen. Gemeentebelangen is van mening dat de gemeente eerder en beter met de aanwonenden en inwoners had moeten communiceren over de plannen voor de opvang van asielzoekers in de Bladergroenschool. Natuurlijk beseffen we dat ook Tynaarlo zijn verantwoordelijkheid en aandeel moet nemen in het landelijke asielbeleid. Het is echter wel zo dat volgens Gemeentebelangen onze eerste verantwoordelijkheid bij onze inwoners ligt, want door en voor hen zijn we gekozen. Concreet hebben wij een aantal vragen gesteld oa:

Waarom is er niet voor gekozen om de aanwonenden eerder te informeren ?

Hoe zorgt u er voor dat u de buurt en inwoners van Paterswolde voortaan beter informeert ?

Hoe gaat u er voor zorgen dat u draagvlak verkrijgt voor de opvang ?

Hoe zorgt u er voor dat u hen niet alleen informeert maar ook daadwerkelijk betrekt bij de opvang.

Hoe gaat u om met de zorgen van de aanwonenden over gevolgen van de opvang ?

Welke invloed hebben omwonenden/inwoners nog op het verdere proces en het tijdschema daarvan

Is het aantal van 200 nog te beïnvloeden ?

Wat zijn de gevolgen als de Raad niet akkoord gaat ?

Het College bij monde van Burgemeester Thijssen gaf aan dat men er bewust voor gekozen heeft om de informatie pas te verstrekken als er zekerheid was over een akkoord tussen de gemeente en het COA. Tot het moment van een akkoord is men nog steeds in onderhandeling. Het minimum aantal waar het COA van uit gaat is 146 volgens Thijssen. In 2015 heeft Tynaarlo de taak gekregen om voor 500 asielzoekers opvang te regelen, en we hebben nu 110. Resoluut weigeren zal een aanwijzing tot gevolg hebben waarbij je beduidend minder onderhandelingsruimte hebt om de belangen van de aanwonenden en inwoners te behartigen. De locatie voldoet volgens Burgemeester Thijssen aan de eisen die het COA stelt om 200 asielzoekers tijdelijk te kunnen huisvesten. Of er eventuele aanpassingen aan de gebouwen nodig zijn of containers bijgeplaatst worden is voor rekening van het COA. Daar gaat de gemeente niet over.

Burgemeester Thijsen zegt toe dat hij een maandelijks overleg zal organiseren met het COA en inwoners en zo nodig ook met de politie over de noodopvang in de Bladergroenschool.

Ook belooft hij de inwoners nog meer te betrekken bij verdere besluitvorming.

Dertien april staat het onderwerp ter besluitvorming voor de Raad geagendeerd. Zoals eerder al opgemerkt wordt aan de raad gevraagd om in te stemmen met de bestuursovereenkomst die de Gemeente en het COA hebben afgesloten.