Bijdrage Vorjaarsbrief en Perspectievennota 2016.

12 juli 2016. Tijdens de raadsvergadering van Tynaarlo stond de voorjaarsbrief en de perspectievennota op de agenda. Iedere fractie kreeg daarin 7 minuten de tijd om een bijdrage hierover voor te dragen.

Deze keer nam de Voorzitter van de raad, Burgemeester Marcel Thijsen een afwijkende stap, hij gaf niet als eerste de grootste fractie het woord, maar begon met een loting welke fractie mocht beginnen.

Na GroenLinks kwam Gemeentebelangen als tweede aan het woord.

Onderstaand de bijdrage van de fractie van Gemeentebelangen over de voorjaarsbrief en Perspectievennota.

Meneer de Voorzitter,

In zeven minuten de voorjaarsbrief en de perspectievennota behandelen is een onmogelijke opgave en doet eigenlijk geen recht aan het belang van de stukken. Het brengt het gevaar met zich mee dat belangrijke zaken onderbelicht blijven of zelfs helemaal niet aan de orde komen. Gezien de ons toebedeelde tijd is het echter niet mogelijk om er diep op in te gaan, we beperken ons dus maar tot enkele hoofdlijnen.

Eerst de voorjaarsbrief.

Gemeentebelangen heeft kennis genomen van de voortgang binnen de clusters en van de financiële bijstellingen.

Wat de voortgang aangaat kunnen we stellen dat die in grote lijnen wel op orde is en in afspraak met hetgeen bij de begroting is afgesproken. Dat betekent niet dat wij alle activiteiten even geweldig vinden, denk daarbij maar aan het transferium. Voor ons is nut en noodzaak ook van een kleinere variant niet aangetoond en lijkt het er op dat het een prestige speeltje van de heer Brink is.

De financiën geven een ander beeld.

Is 2015 afgesloten met een overschot van € 6,1 miljoen, de voorjaarsbrief laat een heel ander beeld zien namelijk een incidenteel nadeel van € 417.000 en structureel € 84.000. Dit laatste werkt natuurlijk door in 2017 en verder.

Met genoegen heeft Gemeentebelangen kennis genomen dat het college gehoor heeft gegeven aan de breed gedragen wens van de Raad ten aanzien van leningfaciliteiten voor Startersleningen, Blijversleningen en Zonneleningen voor particulieren, sportverenigingen en schoolbesturen.

Er is in april aangegeven dat het college ruimte ziet om in 2016 t/m 2018

€ 750.000 per jaar incidenteel vrij te maken voor incidenteel nieuw beleid. De Raad en de inwoners zijn uitgenodigd om hiervoor ideeën aan te dragen.

In de voorjaarsbrief stelt u voor om in 2016 40.000 te besteden aan Project- of activiteitensubsidies 100.000 aan Centrum Eelde. Gemeentebelangen kan hiermee instemmen. Wat ons betreft kunnen we het restant meenemen voor 2017 en 2018.

Gemeentebelangen kan instemmen met gevraagde besluiten onder 1 t/m 9.

Over naar de Perspectieven nota

Je zou de Perspectievennota 2016 als onder titel Jantje lacht, Jantje huilt mee kunnen geven.

Doordat er in 2015 en 2016 voor € 4,1 miljoen is bezuinigd had de Gemeente de meerjarenbegroting weer op orde. Althans zo leek het. Gingen wij er in april nog ervan uit gingen dat onze begroting in meerjarig perspectief sluitend zou zijn, nu blijkt dat de bijstellingen in perspectievennota leiden tot tekorten. Zowel in 2017 als in de jaren daarna. De oorzaken hiervoor worden duidelijk aangegeven. Met name wijzigingen in het Besluit Begroting en Verantwoording en Rijksbeleid zijn hier debet aan.

U presenteert ons een Perspectievennota nieuwe stijl. Gemeentebelangen vindt dit een verbetering. Het doet meer recht aan de begrotingsbehandeling later.

U heeft de Raad in mei uitgenodigd om ideeën aan te leveren voor incidenteel nieuw beleid. Het spreekt voor zich dat Gemeentebelangen daar graag gehoor aan heeft gegeven. De accenten die Gemeentebelangen heeft aangedragen waren:

  • Aanpak van achterstallig onderhoud van wegen.
  • Het mogelijk maken van het verstrekken aan inwoners/bedrijven/instellingen en verenigingen van leningen, blijversleningen, duurzaamheidsleningen en startersleningen.
  • Het behoud van de bibliotheekfunctie in Eelde, Vries en Zuidlaren.
  • De upgrading van de kernen Eelde en Vries.
  • Het verstrekken van gebiedsgerichte, laagdrempelige (deel)budgetten waaruit door bewonersvertegenwoordigingen “projecten kunnen worden gefinancierd”.
 • Het beperken van kortingen op bezuinigingen op sport (bewegen voor ouderen), cultuur (denk daarbij bijvoorbeeld aan de oranje verenigingen) en de jeugdsozen.

Veel van de genoemde accenten zien wij in de groeinotitie bij de voorjaarsbrief en perspectievennota terug. We kunnen in zijn algemeenheid dan ook stellen dat we redelijk tevreden zijn.

U heeft ons nadrukkelijk gevraagd om in de beschouwingen onze mening te geven over wat wij wel en geen goede ideeën vinden.

Wat het Overzicht ideeën nieuw beleid met positief advies van het college aangaat:

- Rotonde Julianalaan/Stationsweg Zuidlaren. De echte noodzaak ontgaat ons een beetje De rotonde is conform de inrichting van het dorp aangelegd. Om nu i.v.m culturele jaar 2017/2018 de rotonde anders in te richten gaat ons te ver.

- We hebben onze bedenkingen ten aanzien van de Impuls digitalisering onderwijs (voor o.a. aanschaf digitale onderwijsmiddelen, opleiding onderwijzend personeel). Wij vinden dit een Zaak voor de scholen zelf.

- Ook bij de Groene schoolpleinen plaatsen we kanttekeningen. Omdat de hogere onderhoudskosten voor rekening van de schoolbesturen komen hebben deze zelf aangegeven hier niet om staan te springen.

- Vertragen taakstelling bibliotheken u geeft op uw manier gehoor aan de motie van de Raad van 31 mei 2016. Wat gemeentebelangen betreft gaat ons dit niet ver genoeg. Wat ons betreft worden de bezuinigingen ook voor 2017 en zo mogelijk verder op nul gezet. Dit is in lijn met wat er door de inwoners in grote getale is aangedragen. Voorwaarde is wel dat dit leidt tot 3 volwaardige bibliotheken in de 3 hoofdkernen. Graag vernemen wij van de andere fracties hoe men heer tegen aankijkt. We zijn bereid om bij voldoende draagvlak een motie in te dienen.

Overzicht ideeën met negatief advies van het college

- Inhaalslag achterstallig onderhoud wegen en Onderhoud fiets- en voetpaden. U geeft aan dat het structurele budget voor BOR zodanig bijgesteld dat aan de onderhoudsverplichting kan worden voldaan. Voor ons is dit erg belangrijk en mocht u hier niet in slagen dan zullen wij u hierop zeker aan spreken.

- In de accenten die u niet meeneemt omdat ze structurele lasten met zich mee nemen kunnen wij ons om technische redenen vinden. We komen ze terecht weer tegen bij Totaaloverzicht ideeën nieuw beleid die leiden tot structurele lasten.

- Wat ons betreft wordt het handhaven van jongerenwerk/jeugdsozen in alle kernen van de gemeente alsnog als accent toegevoegd ,net als het voorstel om een deel van de bezuinigingen op het gebied van welzijn terug te draaien (Oranjeverenigingen, 50+ gymnastiek, jeugdsubsidies, sportverenigingen e.d.).

U geeft aan dat u de inwoners wilt betrekken bij de begroting 2017. Gemeentebelangen vind dit een prima idee. We hebben zelf al eens voorgesteld om dit via een begrotingsspel te doen maar dat bestond toen nog niet. Als via het schuifjessysteem dit wel mogelijk is juichen we dit toe.

Wel maken we ons wat zorgen over de spelregels en dan met name dat het collegemanifest als uitgangspunt wordt gehanteerd bij het inrichten van de Begrotingswijzer.

Gemeentebelangen heeft geconstateerd dat het voor veel mensen steeds lastiger wordt om financieel hun zaken op orde te houden. Gemeentebelangen stelt daarom voor om het percentage van 110 % van de bijstandsnorm welke nu wordt toegepast voor het minimabeleid, wordt opgewaardeerd naar 120 %.

Tot slot

Bij Cluster 0: algemeen bestuur spreekt u over de Tynaarlose maat inzake dienstverlening denkend vanuit het perspectief van onze inwoners.

De rol van de gemeente verschuift steeds meer naar een dienende en faciliterende overheid die aansluit bij initiatieven en ontwikkelingenvan buiten.

Hoe actueel dit is blijkt uit het artikel uit Binnenlandsbestuur van 9 juli. Dorpelingen willen het zelf voor het zeggen hebben.

Meer dan de helft van dorpsbewoners vindt dat ze het meer voor het zeggen moeten hebben in hun eigen dorp. De dorpelingen staan overwegend positief tegenover lokale inzet door bewoners zelf. Over het bestuur door de gemeente en dorpsraden zijn ze minder te spreken. Minder dan de helft (43%) vindt dat de gemeente open staat voor de initiatieven van bewoners. Ook vindt minder dan de helft dat de dorpsraad veel gedaan krijgt (46%). Dat blijkt uit het rapport 'De dorpse doe-democratie' van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Het onderzoek werd onder ruim 7000 dorpsbewoners in Nederland.

Tot zover onze bijdrage in 1e termijn.