Ter Borch, bestemmingsplan opnieuw vastgesteld?

15 juli 2016. Op dinsdag 12 juli stond de vaststelling van de bestemmingsplan van de wijk Ter Borch in Eelderwolde op de agenda.

Een bestemmingsplan dient iedere 10 jaar opnieuw vastgesteld te worden. Dit bestemmingsplan wordt dan zo nodig aangepast aan de situatie van dat moment. Met andere woorden, nieuwe ontwikkelingen worden niet meegenomen in dit bestemmingsplan.

In 2007 is de oudste bestemmingsplan van een deelwijk van Ter Borch vastgesteld, dit was de deelwijk Waterwijk. Alle deelwijken zijn nu in een bestemmingsplan vervat en werden in z’n geheel ter vaststelling voorgelegd. Dit bestemmingsplan heet Eelderwolde Ter Borch.

Het gedeelte waar de supermarkt bedoeld is, maakt dus geen onderdeel uit van dit bestemmingsplan.

 

Ontwerp bestemmingsplan.

In maart van dit jaar werd het ontwerp van dit bestemmingsplan aan de gemeenteraad voorgelegd. De raad is hier toen mee akkoord gegaan. Hierna werd het ontwerp bestemmingsplan 6 weken ter inzage gelegd. Een ieder heeft de mogelijkheid gekregen gedurende deze 6 weken een zienswijze in te dienen tegen dit ontwerp bestemmingsplan. Een zestal inwoners van Ter Borch hebben een zienswijze ingediend.

 

Het bestemmingsplan.

Na het ontwerp bestemmingsplan, volgt het vaststellen van het bestemmingsplan.

Zoals eerder aangegeven, worden er geen nieuwe ontwikkelingen in het bestemmingsplan opgenomen, maar er worden ook geen wijzigingen doorgevoerd, anders dan de situatie, zoals deze momenteel is.

In het vorige bestemmingsplan stond onder andere opgenomen dat er maatregelen voor het verkeer zouden plaatsvinden, zodra het aantal gemotoriseerde voertuigen per etmaal over de Ter Borchlaan worden overschreden. Dit is in het huidige bestemmingsplan weggelaten.

Hierover waren de inwoners van de wijk Ter Borch verontrust, want daarmee is een belofte voor verkeer remmende maatregelen voor het vergroten of in stand houden van de verkeersveiligheid uit het bestemmingsplan verdwenen.

Volgens Wethouder van Dijk en Wethouder Wijbenga dienen dergelijke verkeersmaatregelen geen onderdeel uit te maken van een bestemmingsplan. In een ander bestemmingsplan staan dergelijke maatregelen wel opgenomen, maar dan in de toelichting. Onduidelijk was of dit wel rechtsgeldig is en of dit stand zou houden bij de rechter.

 

Om dit goed te kunnen regelen, is besloten geen besluit te nemen over het bestemmingsplan, zodat uitgezocht kan worden hoe dergelijke maatregelen op een ordentelijke manier vastgelegd kan worden.

 

In september, na het zomerreces zal dit bestemmingsplan opnieuw op de agenda voor de gemeenteraad komen. We gaan er van uit dat er dan meer duidelijkheid is hoe de belofte aan de inwoners van de wijk Ter Borch gestand gedaan kan worden.

 

aanverwante artikelen.

Raadsexcursie Ter Borch, Fractievoorzitter Peter van Es was daarbij aanwezig.

Bestemmingsplan Ter Borch geactualiseerd.