Van afval naar grondstof.

Vries, 12 september 2017.

Van afval naar grondstof was een van de agendapunten welke prijkten op het bespreekgedeelte van de agenda van de Raadsvergadering van gemeente Tynaarlo.

De afvalwereld is aanzienlijk veranderd sinds het laatste beleidsnotitie van 2011, het College van B en W vindt het daarom noodzakelijk om te kijken hoe ze op de langere termijn verder willen met de afvalinzameling en de verwerking er van. Dit wordt mede ingegeven, aangezien er landelijke afspraken zijn om tot minder afvalverwerking en gesloten systemen te komen.

Lees meer: Van afval naar grondstof.

Aanleg OV knooppunt met P+R voorziening De Punt.

Vries, 12 september 2017.

De Gedeputeerde Staten van Drenthe (GS) hebben de raad verzocht om een planologische procedure te voeren ten behoeve van het project “Aanleg OV-knooppunt met P+R Voorziening voor in eerste instantie 200 auto’s, wat eventueel later uitgebreid kan worden tot 500 auto’s. Ook vernieuwde op- en afritten van de A28 in De Punt”.

Het doel is het duurzaam verbeteren van de bereikbaarheid van de stad Groningen vanuit Drenthe door optimalisatie van het OV-netwerk en aanpassing van de op- en afrit ter

Lees meer: Aanleg OV knooppunt met P+R voorziening De Punt.

sociale volkshuisvesting, ontwerp oplegnotitie 2017.

Vries, 12 september 2017.

Het punt met als onderwerp “Ontwerp oplegnotitie sociale volkshuisvesting Tynaarlo” stond op het bespreek gedeelte van de agenda van de vergadering van de Gemeenteraad.

In de ontwerp oplegnotitie sociale volkshuisvesting Tynaarlo worden de uitgangspunten en ambities van Tynaarlo beschreven voor de sociale volkshuisvesting in onze gemeente. Deze oplegnotitie is feitelijk een aanvulling op de Structuurvisie Wonen. Deze notitie vormt hiermee de basis voor de strategische afwegingen die de gemeente maakt op het gebied van de sociale woningbouw.

Lees meer: sociale volkshuisvesting, ontwerp oplegnotitie 2017.

Recreatiebaden Tynaarlo, herbenoeming voorzitter RvT.

Vries, 12 september 2017.

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering stond het punt met als onderwerp “Herbenoeming Voorzitter Raad van Toezicht van de Stichting Recreatiebaden gemeente Tynaarlo” op de agenda.

In de statuten van de stichting recreatiebaden gemeente Tynaarlo is opgenomen dat de gemeenteraad van Tynaarlo de voorzitter van de Raad van Toezicht van de stichting benoemt en evt. herbenoemt.

Lees meer: Recreatiebaden Tynaarlo, herbenoeming voorzitter RvT.

Particuliere begraafplaats in Oudemolen.

Vries, 12 september 2017.

Tijdens de Raadsvergadering stond het punt met als onderwerp “Initiatief particuliere begraafplaats op het landgoed den Dollard in Oudemolen” op de agenda.

In januari 2017 heeft de initiatiefnemer bij de gemeente het verzoek ingediend medewerking te verlenen voor het realiseren van een particuliere begraafplaats. Het wordt een familie begraafplaats waar maximaal 7 graven gerealiseerd kunnen worden.

Lees meer: Particuliere begraafplaats in Oudemolen.

Eelde Paterswolde ontwerp beheersverordening.

Vries, 12 september 2017.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering stond het punt met betrekking tot het ontwerp van de beheersverordening Eelde – Paterswolde op de agenda. Eens in de 10 jaar dient een bestemmingsplan volgens de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) herzien te worden en aan de huidige stand van zaken aangepast te worden. Dit kan ook door middel van het vaststellen van een beheersverordening.

Het bestemmingsplan Eelde – Paterswolde is in december 2007 vastgesteld en dient dus opnieuw herzien te worden.

Gemeentebelangen diende een motie in.

Lees meer: Eelde Paterswolde ontwerp beheersverordening.

Zuidlaren beheersverordening gewijzigd vaststellen.

Vries, 12 september 2017.

Op de agenda voor de Gemeenteraad stond het punt met als onderwerp “Gewijzigde vaststelling beheersverordening Zuidlaren: Westlaren, Kazerneterrein en Zuid-Es’”.

Deze beheersverordening heeft reeds eerder in ontwerp op de agenda gestaan, deze heeft vervolgens vanaf vrijdag 21 april 2017 gedurende 6 weken ter inzage gelegen, zodat inwoners en organisaties hun zienswijze hierop konden indienen. Er is 1 zienswijze en 1 overlegreactie binnengekomen.

Lees meer: Zuidlaren beheersverordening gewijzigd vaststellen.

Jeugdgezondheidszorg, Icare vraagt subsidie.

Vries, 12 september 2017.

Op de agenda van de Raadsvergadering staat het punt met als onderwerp “Subsidie ICARE JGZ (Jeugdgezondheidszorg)”.

ICARE heeft eind 2016 een subsidieverzoek ingediend voor de Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar voor de periode 2017-2020. Deze aanvraag is beoordeeld en toen (nog) niet akkoord bevonden. Reden hiervoor was dat de onderbouwing voor het budget, wat meer dan voorgaande jaren werd gevraagd, voor de gemeente niet voldoende was.

Lees meer: Jeugdgezondheidszorg, Icare vraagt subsidie.

Wethouder Lammers voor derde keer tijdelijk benoemd.

Vries, 12 september 2017.

Gedurende langere tijd is Wethouder Theun Wijbenga ziek. Zijn plaats in het College van B en W dient daarom door een vervanger ingevuld te worden.

Wijbenga laat zich vervangen door wethouder Henk Lammers.

Deze vervanging dient iedere 16 weken opnieuw vastgesteld te worden.

Lees meer: Wethouder Lammers voor derde keer tijdelijk benoemd.