Tienelsweg 30c in Zuidlaren voor een nieuwe woning.

Vries, 23 januari 2018.

De bewoners van Tienelsweg 30c in Zuidlaren willen graag een toekomstbestendige woning bouwen op het perceel naast hun huidige woning. Om dit te kunnen realiseren dient er een bestemmingsplan wijziging plaats te vinden.

Lees meer: Tienelsweg 30c in Zuidlaren voor een nieuwe woning.

Basisprincipes kansreike open plekken in Tynaarlo.

Vries, 23 januari 2018.

Het College van B en W hanteert samen met de ambtenaren van gemeente Tynaarlo een aantal basisprincipes om te bepalen of een bouwlocatie aan de gestelde criteria voldoet om ter beoordeling aan de Raad voorgelegd te worden.

Deze basisprincipes lagen ter bespreking voor aan de Gemeenteraad.

Lees meer: Basisprincipes kansreike open plekken in Tynaarlo.

Museum De buitenplaats vraagt projectsubsidie.

Vries, 23 januari 2018.

Museum De buitenplaats in Eelde heeft een projectsubsidie aangevraagd voor de tentoonstelling “Planten op reis”. Dit agendapunt heeft reeds op de agenda van de gemeenteraad van 19 december 2017 gestaan, maar het punt werd verdaagd door afwezigheid van wethouder van dijk.

De tentoonstelling genaamd ‘Planten op reis’ heeft een stimulerende en verbindende functie, want het sluit aan bij de beleidsdoelen van de gemeente Tynaarlo doordat het sterk inzet op toerisme…

Lees meer: Museum De buitenplaats vraagt projectsubsidie.

Onderzoek rekenkamercommissie over GGD Drenthe.

Vries, 23 januari 2018.

Er heeft een gezamenlijk onderzoek plaatsgevonden door de rekenkamercommissies van 7 Drentse gemeenten naar de Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Drenthe (GGD). De conclusies en aanbevelingen die uit dit onderzoek voort zijn gekomen zijn aan de Raad ter besluit voorgelegd.

Lees meer: Onderzoek rekenkamercommissie over GGD Drenthe.

Peizerweg 8a in Bunne.

Vries, 23 januari 2018.

Bij de gemeente Tynaarlo is een verzoek binnengekomen voor het toepassen van de ruimte voor ruimte regeling met betrekking tot het perceel Peizerweg 8a in Bunne.

Hierdoor stond het agendapunt hieromtrent op het akkoordgedeelte van de agenda.

Lees meer: Peizerweg 8a in Bunne.

Toekomst Alescon.

Vries, 23 januari 2018.

De gemeenten Aa en Hunze, Assen, Tynaarlo, Midden-Drenthe, Hoogeveen en De Wolden voeren samen met Alescon al enige tijd gesprekken over de toekomstige uitvoering van de Participatiewet en de rol die Alescon hier in heeft. Het agendapunt hieromtrent stond voor 23 januari 2018 op de agenda van de Raadsvergadering van Tynaarlo.

Lees meer: Toekomst Alescon.

Brandweerkazerne Groningen Airport Eelde.

Vries, 23 januari 2018.

De brandweerkazerne die momenteel op Groningen Airport Eelde staat voldoet op termijn niet meer aan de veiligheidseisen. Om er voor te zorgen dat er ook in de toekomst voldaan wordt aan deze veiligheidseisen, dient er in de nabijheid van de landingsbaan een nieuwe brandweerkazerne opgericht te worden.

Daarom stond er op het akkoordgedeelte van de agenda een voorstel over deze brandweerkazerne.

Lees meer: Brandweerkazerne Groningen Airport Eelde.

Plaatsvervangend ombudsman.

Vries, 18 januari 2018.

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering van 19 december 2017 heeft de Gemeenteraad van Tynaarlo een nieuwe ombudsvrouw benoemd. Deze ombudsvrouw was voorheen de plaatsvervangend ombudsvrouw. Aangezien er geen plaatsvervangend ombudsvrouw/ombudsman meer benoemd was, diende de Raad opnieuw een plaatsvervanger te benoemen.

Lees meer: Plaatsvervangend ombudsman.

Bomenkap Landsteinerweg Eelde, GB stelde vragen.

Eelde, 17 januari 2018.

Gemeentebelangen Tynaarlo ontving van een aantal bewoners van de Landsteinerweg in Eelde een verontruste mail met betrekking tot de op hande zijnde kap van een tiental bomen in deze straat. De fractie van het CDA had reeds schriftelijke vragen gesteld, echter had Gemeentebelangen nog een aantal aanvullende en verduidelijkende vragen over dit onderwerp. Namens Gemeentebelangen Tynaarlo stuurde Peter van Es daarom schriftelijke vragen aan het College.

Lees meer: Bomenkap Landsteinerweg Eelde, GB stelde vragen.