Afvalbeleid gemeente Tynaarlo.

Vries, 14 maart 2017.

Tijdens een informatieavond werd de Gemeenteraad bijgepraat over de huidige stand van zaken met betrekking tot het huidig afvalbeleid.

IN de nabije toekomst zal het beleid rondom het afval verder onder de loep genomen worden en aan de Gemeenteraad worden voorgelegd.

Raadsleden Peter van Es en Jarko Weering waren bij deze informatieavond aanwezig.

Lees meer: Afvalbeleid gemeente Tynaarlo.

Prestatieafspraken woningbouw.

Vries, 7 maart 2017.

Er zijn prestatieafspraken gemaakt met de in onze gemeente werkzame woningbouwverenigingen.

Op 13 december 2016 heeft het college de raad geïnformeerd met betrekking tot het gevolgde proces en de stand van zaken omtrent de prestatieafspraken met de in onze gemeente werkzame woningbouwverenigingen.

Lees meer: Prestatieafspraken woningbouw.

Recreatieterrein Buiten Midlaren, jaarrond recreatie?

Vries, 7 maart 2017.

In de Raadsvergadering stond het ontwerpbestemmingsplan Recreatieterrein Buiten in Midlaren ter besluitvorming op de agenda.

Toelichting.

Het betrof een onderwerp wat al enige jaren speelde. Met name het oprekken van de mogelijkheid om het gehele jaar rond te kunnen recreëren, in plaats van de beperking op de verblijfsrecreatie tot het kampeerseizoen (van 16 april tot 31 oktober) was een punt…

Lees meer: Recreatieterrein Buiten Midlaren, jaarrond recreatie?

Participatiewet experiment.

Vries, 7 maart 2017.

Tijdens de raadsvergadering van 24 november 2015 heeft een raadsmeerderheid ingestemd met een motie van D66, Gemeentebelangen en GroenLinks, waarmee het college van B en W opgedragen werd met voorstellen te komen om te kijken welke mogelijkheden er zijn om te experimenteren met betrekking tot de participatiewet.

Het college heeft op 8 februari jl. de raad hieromtrent geïnformeerd dat zij geen…

Lees meer: Participatiewet experiment.

Bed en breakfast beleid.

Vries, 7 maart 2017.

Tijdens de gemeenteraad werd het beleid voor de Bed en breakfast besproken. Dit geschiedde naar aanleiding van een uitgevoerde Quick scan omtrent de B&B’s in onze gemeente.

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering van 8 november 2016 heeft een deel van de Raad gevraagd om een Quick scan van de overeenkomsten met en de verschillen tussen het bed en breakfast beleid binnen onze gemeente ten opzichte van onze naburige gemeente Aa en Hunze. In Aa en Hunze zijn…

Lees meer: Bed en breakfast beleid.

Tennisbanen ZTC renoveren.

Vries, 7 maart 2017.

De renovatie van de tennisbanen van de Zuidlaarder Tennisclub ZTC werd behandeld tijdens de Gemeenteraadsvergadering. Dit agendapunt was een besluitstuk, dus geen bespreekstuk.

Toelichting.

De tennis-accommodaties in Paterswolde en vries zijn ongeveer 25 jaar geleden overgedragen van de gemeente aan de tennisverenigingen. Dit geldt niet voor de Zuidlaarder Tennisclub ZTC), deze tennisclub heeft nog 7 gemeentelijke tennisbanen in gebruik. Het clubgebouw en 2…

Lees meer: Tennisbanen ZTC renoveren.

Veldverlichting Vako en SVT.

Vries, 7 maart 2017.

Op de agenda van de Gemeenteraadsvergadering stond het punt met betrekking tot de vervanging en overdracht van de verlichting op de oefenvelden van VAKO ren SVT. Dit agendapunt stond op de besluitenagenda, dus niet op de bespreekagenda.

Toelichting.

Zowel SVT als VAKO hebben wensen neergelegd met betrekking tot veldverlichting. De verlichting van de oefenvelden van zowel de voetbalaccommodatie VAKO, als die van Tynaarlo zijn ruim 40…

Lees meer: Veldverlichting Vako en SVT.

Recreatiewoning op het Paterswoldse meer.

Vries, 7 maart 2017.

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering stond het punt met betrekking tot het mogen bouwen van een drijvende recreatiewoning op het Paterswoldse meer, ter hoogte van Groningerweg 25 in Eelderwolde op de agenda.

Toelichting.

Op 19 april 2016 heeft de Gemeenteraad van Tynaarlo besloten het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning ter inzage te leggen. Hierdoor hadden burgers en organisaties de…

Lees meer: Recreatiewoning op het Paterswoldse meer.

Mariaschool wordt uitgebreid.

Vries, 7 maart 2017.

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering stond het punt met betrekking tot de spoedaanvraag voor de uitbreiding van de Mariaschool, de Rooms Katholieke Basisschool in Eelde op de agenda.

Toelichting.

De Mariaschool in Paterswolde is in 2013 verhuisd naar een tijdelijke huisvesting in de wijk Groote Veen in Eelde, in afwachting van de nieuwbouw in deze wijk in Eelde. De school blijkt te groeien waardoor de definitieve huisvesting straks in Groote Veen groter moet zijn dan waar toe nu toe…

Lees meer: Mariaschool wordt uitgebreid.