Tarragrond, brief over stand van zaken werd besproken.

Vries, 4 december 2017.

Op verzoek van de VVD is de brief van 11 oktober 2017 van het College inzake de stand van zaken van de tarragrond Tynaarlo besproken.

Er werden bij dit agendapunt geen besluiten gevraagd.

Lees meer: Tarragrond, brief over stand van zaken werd besproken.

Brief over bewonersvereniging Nieuw Laarhof in Zuidlaren.

Vries, 4 december 2017.

Op verzoek van de Christenunie is een brief van 3 oktober 2017 van het College aan de Christenuunie besproken over vragen die de Christenunie-fractie had gesteld inzake de Bewonersvereniging Nieuw Laarhof te Zuidlaren.

Lees meer: Brief over bewonersvereniging Nieuw Laarhof in Zuidlaren.

Publiek vervoer, samenwerkingsvorm voor Groningen Drenthe.

Vries, 4 december 2017.

In het begin van 2017 hebben alle Groningse en Drentse gemeenten en het OV-bureau Groningen Drenthe besloten samen te werken in Publiek Vervoer Groningen Drenthe.

De samenwerking betreft het contractmanagement en de doorontwikkeling van Publiek Vervoer in Groningen en Drenthe, na een gezamenlijke inkoop daarvan in 2017.

Uitgangspunt bij deze samenwerking is dat er geen overdracht van bestuurlijke bevoegdheden plaatsvinden.

Lees meer: Publiek vervoer, samenwerkingsvorm voor Groningen Drenthe.

Gemeenteraad dient zienswijze in op begrotingswijziging RUD.

Vries, 4 december 2017.

De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Drenthe constateerde in juni 2017 dat een fors tekort werd verwacht ten opzichte van de begroting voor 2017. Dit kan niet volledig voorkomen worden door lagere uitgaven of gedekt worden uit de reserves. Daarom is het noodzakelijk dat de deelnemende partijen voor 2017 een extra deelnemersbijdrage leveren van in totaal € 450.000. De gemeente Tynaarlo heeft een aandeel van 3,3 % in deze gemeenschappelijke regeling.

Lees meer: Gemeenteraad dient zienswijze in op begrotingswijziging RUD.

Belastingverordeningen aangepast dankzij GB.

Vries, 4 december 2014: Raad stelt de Belastingverordeningen 2018 vast.

Naar aanleiding van de motie van Gemeentebelangen van 7 november jl. is de “boete” bij vermissing van rijbewijzen afgeschaft. Een motie van CchristenUnie om geen leges te heffen bij de aanleg van invalideparrkeerplaatsen is in meerderheid aangenomen, alleen de fracties van Leefbaar en PvdA

Lees meer: Belastingverordeningen aangepast dankzij GB.

Bestemmingsplan Supermarkt Ter Borch 1e versie aangenomen, GB stemde tegen.

Vries, 4 december 2017.

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering van 21 november 2017 werd de discussie gevoerd over het bestemmingsplan voor de supermarkt in Ter Borch in Eelderwolde.

In de vergadering van 4 december 2017 diende hierover een besluit genomen te worden.

Op voorhand leek het er op dat het bestemmingsplan met grote meerderheid zou worden aangenomen, maar niets leek minder waar.

Lees meer: Bestemmingsplan Supermarkt Ter Borch 1e versie aangenomen, GB stemde tegen.

Herinrichting surfstrand Zuidlaardermeer.

Vries, 21 november 2017.

Het punt met betrekking tot het gevraagde krediet voor de herinrichting van het gebied rond het surfstrand Meerzicht, naar aanleiding van initiatieven van Waterscouting Nicolaasgroep en Het Drents Landschap stond op het akkoordgedeelte van de agenda van de Raadsvergadering.

Al sinds lange tijd heeft het College van B en W de wens om de recreatief toeristische én de natuurwaarden in het gebied aan de zuidkant van het Zuidlaardermeer te versterken. Daartoe is in het verleden het project Zuidoevers gestart.

Lees meer: Herinrichting surfstrand Zuidlaardermeer.

Bestemmingsplan buitengebied gemeente Tynaarlo.

Vries, 21 november 2017.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering stond het punt met betrekking tot het vaststellen van het bestemmingsplan voor het buitengebied van gemeente Tynaarlo op het akkoordgedeelte de agenda.

Normaal gesproken dient ieder bestemmingsplan na ongeveer 10 jaar opnieuw vastgesteld te worden.

In 2013 is het bestemmingsplan voor het gehele buitengebied van de gemeente Tynaarlo vastgesteld. De directe aanleiding om nu een aanpassing van dit bestemmingsplan door te voeren heeft 3 redenen.

Lees meer: Bestemmingsplan buitengebied gemeente Tynaarlo.

7 insprekers bestemmingsplan Supermarkt Ter Borch.

Vries, 21 november 2017.

Tijdens de Raadsvergadering stond het voorontwerp van het bestemmingsplan voor de supermarkt in de wijk Ter Borch in Eelderwolde op de agenda.

De publieke tribune zat behoorlijk vol met toeschouwers en bewoners uit de wijk ter Borch, alle aanwezigen waren tegen de komst van de supermarkt en waren erg nieuwsgierig naar de geluiden van de verschillende fracties. Zouden de fracties nog een afwijkend geluid laten horen, nu de gemeenteraadsverkiezingen over ongeveer een half jaar plaats vinden?

Lees meer: 7 insprekers bestemmingsplan Supermarkt Ter Borch.