Tarragrond in Tynaarlo, geamendeerd vastgesteld.

Vries, 4 april 2017.

Tijdens de raadsvergadering van 21 maart 2017 is de deskstudie met betrekking tot de tarragrond in het dorp Tynaarlo besproken. Op 4 april is er een besluit over genomen.

De Gemeenteraad is het er over eens, het dorp Tynaarlo dient haar beloofde park te krijgen op het NS terrein.

Het meest ideale scenario om dit te bereiken zou zijn om de tarragrond te laten afgraven door de NS… Naar schatting gaat dit mogelijk 3 miljoen euro kosten.

Lees meer: Tarragrond in Tynaarlo, geamendeerd vastgesteld.

Vries, beheersverordening vastgesteld.

Vries, 21 maart 2017.

Voor Vries is in 2006 een bestemmingsplan vastgesteld, dit bestemmingsplan dient eens per 10 jaar herzien en opnieuw vastgesteld te worden. Aangezien er geen hele grote ingrijpende wijzigingen hebben plaatsgevonden binnen het bestemmingsplan, heeft het College van B en W er voor gekozen dit middels een Beheersverordening te doen. Deze beheersverordening werd besproken tijdens de Gemeenteraadsvergadering.

Lees meer: Vries, beheersverordening vastgesteld.

Omgevingsvisie, Raadswerkgroep ingesteld.

Vries, 21 maart 2017.

Zoals het er nu uitziet, zal in 2019 de omgevingswet in werking treden. Hiermee veranderd de wet- en regelgeving met betrekking tot de fysieke leefomgeving ingrijpend.

Om dit in goede banen te leiden werd er voorgesteld een Raadswerkgroep omgevingswet in te stellen. Er zullen verschillende wetten samengevoegd worden in de nieuwe Omgevingswet, dit zijn onder andere de…

Lees meer: Omgevingsvisie, Raadswerkgroep ingesteld.

Brug Taarlosediepp Osdijk kan vernieuwd.

Vries, 21 maart 2017.

In Taarlo, over het Taarlose diep ligt een brug. Als je over de Osdijk rijdt, dan kom je deze brug tegen.

De brug is aan vervanging toe, daarom werd er om een krediet gevraagd.

Lees meer: Brug Taarlosediepp Osdijk kan vernieuwd.

APV gewijzigd.

Vries, 21 maart 2017.

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering werd een besluit genomen over het agendapunt over de wijzigingen welke doorgevoerd zijn op de Algemene Plaatselijke Verordening APV). Op dinsdag 7 maart werd hierover reeds een discussie gevoerd tijdens de Raadsvergadering. GroenLinks kondigde tijdens deze discussie reeds aan dat zij op 21 maart met een motie of amendement zouden komen met betrekking tot het terugdringen van de hoeveelheid aan reclameborden.

Lees meer: APV gewijzigd.

Privacy in Sociaal Domein, het rekenkamerrapport werd besproken.

Vries, 21 maart 2017.

De rekenkamercommissie gemeente Tynaarlo heeft een onderzoek uitgevoerd naar de doeltreffendheid en de doelmatigheid van het beleid en de uitvoeringspraktijk met betrekking tot de privacy binnen het sociaal domein.

In dit onderzoek was de centrale onderzoeksvraag: "Zorgt het college van B&W er voldoende voor dat zich binnen het sociaal domein een praktijk ontwikkelt waarin een balans wordt…

Lees meer: Privacy in Sociaal Domein, het rekenkamerrapport werd besproken.

Tarragrond Tynaarlo, de deskstudie werd besproken.

Vries, 21 maart 2017.

In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat de meerderheid van de raad van Tynaarlo van mening is dat de NS als eigenaar van het terrein, er alsnog voor moet zorgen dat het beloofde park gerealiseerd gaat worden.

De beste en snelste oplossing waarop dit bereikt kan worden, is het verwijderen van de tarragrond en dit vervolgens te vervangen door schone grond. Dit is echter ook de duurste…

Lees meer: Tarragrond Tynaarlo, de deskstudie werd besproken.

Woningbouw Vries, een motie werd ingediend.

Vries, 21 maart 2017.

In de raadsvergadering van 7 maart is er tijdens de behandeling van het agendapunt met betrekking tot de prestatieafspraken, welke gemaakt zijn met de woningbouwcorporaties, door D66 en Leefbaar een motie ingediend, waarin het college van B en W werd verzocht om…

Lees meer: Woningbouw Vries, een motie werd ingediend.

Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp verordend.

Vries, 21 maart 2017.

Op 7 maart heeft de raad uitgebreid gesproken over de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp Tynaarlo 2017. Op 21`maart lag het punt ter besluitvorming voor.

De nieuwe geïntegreerde verordening is een gezamenlijk product van de vijf Noord en Midden Drentse gemeenten (NMD), ontwikkeld door juristen en beleidsmedewerkers van die gemeenten. Dit betekent dat, op enkele mogelijke lokale accenten na, in de NMD regio grotendeels uniforme…

Lees meer: Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp verordend.