Eelde Paterswolde ontwerp beheersverordening.

Vries, 12 september 2017.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering stond het punt met betrekking tot het ontwerp van de beheersverordening Eelde – Paterswolde op de agenda. Eens in de 10 jaar dient een bestemmingsplan volgens de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) herzien te worden en aan de huidige stand van zaken aangepast te worden. Dit kan ook door middel van het vaststellen van een beheersverordening.

Het bestemmingsplan Eelde – Paterswolde is in december 2007 vastgesteld en dient dus opnieuw herzien te worden.

Gemeentebelangen diende een motie in.

Lees meer: Eelde Paterswolde ontwerp beheersverordening.

Zuidlaren beheersverordening gewijzigd vaststellen.

Vries, 12 september 2017.

Op de agenda voor de Gemeenteraad stond het punt met als onderwerp “Gewijzigde vaststelling beheersverordening Zuidlaren: Westlaren, Kazerneterrein en Zuid-Es’”.

Deze beheersverordening heeft reeds eerder in ontwerp op de agenda gestaan, deze heeft vervolgens vanaf vrijdag 21 april 2017 gedurende 6 weken ter inzage gelegen, zodat inwoners en organisaties hun zienswijze hierop konden indienen. Er is 1 zienswijze en 1 overlegreactie binnengekomen.

Lees meer: Zuidlaren beheersverordening gewijzigd vaststellen.

Jeugdgezondheidszorg, Icare vraagt subsidie.

Vries, 12 september 2017.

Op de agenda van de Raadsvergadering staat het punt met als onderwerp “Subsidie ICARE JGZ (Jeugdgezondheidszorg)”.

ICARE heeft eind 2016 een subsidieverzoek ingediend voor de Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar voor de periode 2017-2020. Deze aanvraag is beoordeeld en toen (nog) niet akkoord bevonden. Reden hiervoor was dat de onderbouwing voor het budget, wat meer dan voorgaande jaren werd gevraagd, voor de gemeente niet voldoende was.

Lees meer: Jeugdgezondheidszorg, Icare vraagt subsidie.

Wethouder Lammers voor derde keer tijdelijk benoemd.

Vries, 12 september 2017.

Gedurende langere tijd is Wethouder Theun Wijbenga ziek. Zijn plaats in het College van B en W dient daarom door een vervanger ingevuld te worden.

Wijbenga laat zich vervangen door wethouder Henk Lammers.

Deze vervanging dient iedere 16 weken opnieuw vastgesteld te worden.

Lees meer: Wethouder Lammers voor derde keer tijdelijk benoemd.

Maaibeleid, het College heeft geantwoord.

Eelde, 8 september 2017.

Onze fractie heeft op 18 augustus 2017 vragen gesteld met betrekking tot het maaibeleid van gemeente Tynaarlo en dan met name met betrekking tot de aanbesteding en de uitvoering door het bedrijf dat het maaien voor haar rekening neemt.

Op woensdag 6 september 2017 ontvingen wij de beantwoording van het College van B en W op onze vragen.

Voor de antwoorden van het College klikt u op de link hieronder.

Lees meer: Maaibeleid, het College heeft geantwoord.

Voormalig gemeentehuis Eelde verloederd.

Eelde, 22 augustus 2017.

Het voormalig gemeentehuis van Eelde aan de Bugemeester J.G. Legroweg was altijd het oogappeltje van het dorp Eelde. Het gebouw en de tuin met de mooie vijver sprong altijd erg in het oog. Nu heeft een projectontwikkelaar dit gebouw en de tuin in bezit, maar van onderhoud heeft deze ontwikkelaar blijkbaar nog nooit gehoord. Het gebouw en de tuin valt nog steeds erg in het oog, maar dan nu wel in negatieve zin.

Herhaaldelijk wordt Gemeentebelangen er op aangesproken dat het voormalig gemeentehuis en dan vooral de tuin er heel erg slecht uitziet. Wat Gemeentebelangen betreft is de maat vol en dient er handhavend opgetreden te worden.

Daarom heeft Gemeentebelangen Tynaarlo schriftelijke vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders.

Voor de volledige brief klikt u op de link hieronder.

Lees meer: Voormalig gemeentehuis Eelde verloederd.

Maaibeleid is GB doorn in het oog.

Eelde, 22 augustus 2017.

Reeds langere tijd wordt Gemeentebelangen aangesproken op het slecht onderhouden en maaien van de groenstroken, de bermen, de grasvelden en de speelveldjes binnen de gemeente. Naar aanleiding hiervan heeft Gemeentebelangen schriftelijke vragen gesteld aan het College van B en W door middel van een brief.

Voor de volledige brief klikt u op de link hieronder.

Lees meer: Maaibeleid is GB doorn in het oog.

Voorjaarsbrief 2017 en perspectievennota 2017 werden behandeld.

Vries, 11 juli 2017.

Op dinsdag 11 juli zijn de Voorjaarsbrief 2017 en de Perspectievennota 2017 ten behoeve van de begroting 2018 in de Gemeenteraad behandeld.

In de Voorjaarsbrief wordt de Raad geïnformeerd over de stand van zaken ten aanzien van en over wijzigingen in de begroting 2017. Ook wordt de Raad geïnformeerd over de uitvoering van de geplande werkzaamheden, over de voortgang van de belangrijkste projecten en via Rapportage monitor sociaal domein over de inhoudelijke ontwikkelingen en budgetten ten aanzien van de…

Lees meer: Voorjaarsbrief 2017 en perspectievennota 2017 werden behandeld.

Voorjaarsbrif en perspectievennota 2017, bijdrage GB.

Meneer de voorzitter,

Vandaag ligt de behandeling van de Voorjaarsbrief 2017 en de perspectievennota 2017 voor.

In de voorjaarsbrief wordt de Raad geïnformeerd over de stand van zaken ten aanzien van en over de wijzigingen in de begroting 2017. Ook worden wij geïnformeerd over de uitvoering van de geplande werkzaamheden, over de voortgang van de belangrijkste projecten en via Rapportage monitor sociaal domein over de inhoudelijke ontwikkelingen en budgetten ten aanzien van de decentralisaties .

De perspectievennota geeft de kaders en uitgangspunten aan voor de op te stellen begroting van 2018 en verdere jaren en dient ter voorbereiding op de begroting.De belangrijkste thema’s worden beschreven en er worden voorstellen gedaan voor onderwerpen voor de begroting van 2018.

Eerst de voorjaarsbrief. 

De Projectenrapportage en de Rapportage monitor sociaal domein laten volgens Gemeentebelangen geen grote bijzonderheden zien en de zaken lijken op orde.

Met betrekking tot de Voortgang op incidenteel nieuw beleid 2017 hebben we gezien dat bijna alle door de raad geaccordeerde accenten zijn opgepakt.

Wat de voortgang van de geplande werkzaamheden betreft heeft Gemeentebelangen geconstateerd dat de meeste zaken wel op schema liggen.

Onze teleurstelling met betrekking tot de voortgang ten aanzien van de zonneleningen hebben we al bij de behandeling van de jaarrekening uitgesproken. U gaatonderzoeken of de facilitering door de gemeente bij duurzame energieprojecten

adequaat is. Kunnen wij er van uitgaan dat u facilitering  aan de sportverenigingen hier ook bij betrekt?

De pilot samenzon Tynaarlo is gestopt en de panelen zijn verkocht aan een derde. Wij vragen ons af of de Gemeente nog heeft getracht ze over te nemen en om in te zetten voor haar eigen duurzaamheidambities bij bijvoorbeeld de zwembaden.

Gemeentebelangen wil zijn waardering uitspreken voor de inzet van het college van B en W en het handelen in het mijnbouw dossier.

Wij vinden verkeersveiligheid rond scholen belangrijk. Wat de veiligheid rond de scholen in ter Borch aangaat zijn wij van mening dat als er maatregelen nodig zijn, deze genomen moeten worden los van de Supermarktperikelen. Het spreekt voor zich dat u zich daarbij niet op ad hoc maatregelen richt en dat u dit in overleg met de bewonersvereniging en de scholen doet. Aandachtspunt is en blijft hierbij een goede communicatie.


Gemeentebelangen heeft kennis genomen van de financiële bijstellingen in de begroting en hoe deze tot stand zijn gekomen. Wij kunnen instemmen met het voorstel om hetincidentele voordeel 2017 van € 802.000 toe te voegen aan de Algemene Reserve Grote Investeringen (ARGI); en hetstructurele voordeel van € 20.000 in 2018 en verder  op te nemen inde meerjarenbegroting.

Gemeentebelangen onderkent het belang vanGroningen Airport Eeldeals basisvoorziening in Noord-Nederland. Gemeentebelangen is net als het College  en 96% van de aandeelhouders van mening dat GAE in belangrijke mate bijdraagt aan een positief imago en uitstraling van Noord Nederland. Imago en uitstraling zijn samen met goede verbindingen, ook door de lucht, belangrijk voor het vestigingsklimaat voor bedrijven en daarmee ook voor de groei en behoud van werkgelegenheid in de regio. Gemeentebelangen stemt daarom in met uw voorstel onder 4a om een investeringsbijdrage van € 1,84 mln. beschikbaar te stellen en de overige voorstellen genoemd onder punt 4 van het gevraagde besluit.

Naar de mening van Gemeentebelangen besteedt u terecht veel aandacht aan de Implementatie Omgevingswet en opstellen Omgevingsvisie. Het betreft een zeer omvangrijkeen complexe operatie die veel tijd en geld kost. Wij kunnen ons vinden in de middelen die u hiervoor vrijmaakt.

De implementatie staat voor 2019 gepland, maar er zijn inmiddels geluiden die er op duiden dat de invoeringsdatum van de Omgevingswet opnieuw een jaar opschuift, nu tot 1 juli 2020. In het najaar komt minister Schultz met een nieuwe planning. Is dit bij het college bekend, en wat zijn hiervan de mogelijke consequenties?

Gemeentebelangen kan instemmen met het gevraagde besluit.

Over naar de Perspectievennota

Zoals al aangegeven werd, worden dekaders vastgesteld voor de begroting 2018 meteen doorkijk naar de jaren 2019 tot en met 2021.

“Een bijzondere Perspectievennota”, zo geeft u aan, aangezien het huidigeCollegeen raad deze perspectievennota en de begroting 2018 vaststellen, maar de  uitvoering van het jaar 2018 bij een nieuw college ligt en de controle bij een nieuwe Raad. Op zich allemaal niet zo bijzonder, het doet zich immers eens per 4 jaar voor.Om een volgend college maximaal de ruimte te geven, om haar eigen beleid uit te gaan voeren in de nieuwe collegeperiode, heeft u daarom besloten deze perspectievennota beleidsarm te maken. Gemeentebelangen heeft hier begrip voor.

Wij vragen ons af of u net als bij de begroting 2017 de inwoners weer wilt betrekken bij de begroting 2018, en op welke wijze u dit van plan bent.

U stelt voor om de ambities die per hoofdstuk gesteld worden als kader vast te stellen voor de begroting 2018. Gemeentebelangen stemt hier mee in, uiteraard na behandeling van eventuele moties die ingediend worden.

Dat we instemmen met uw voorstel betekent overigens niet dat wij alles even geweldig vinden, maar besturen betekent ons inziens ook dat er sprake moet zijn van een bepaalde consensus en samenhang.


Als we het totaal overzien kunnen we er mee akkoord gaan. Op een aantal zaken waar we het niet mee eens zijn of extra aandacht voor vragen komen we later nader terug

U noemt een aantal investeringen:

         Nieuwbouw Harens Lyceum;

         Concentratie en privatisering van buitensport in Zuidlaren

         Centrumontwikkeling in Zuidlaren

         Investeringsbijdrage Groningen Airport Eelde

         Omgevingsvisie

         Het bestrijden van gewassen en ongedierte die ziekten en plagen.

         Overname beheer/exploitatie van multifunctionele- en sportaccommodaties

         Evaluatie van het sociaal domein

         Evaluatie van het afvalbeleid en begraafbeleid

In de Investeringsplanning 2018 - 2023 staat voor 2020 de vervanging/renovatie van het oefenveld van vv actief gepland. Gemeentebelangen verzoekt u om deze investering naar voren te halen. Wij hebben hiervoor een aantal argumenten. De discussie over de kunstgraskorrels zorgt voor veel onrust bij ouders van met name jonge kinderen. Er zijn nu ouders die hun kinderen van voetbal halen en er zijn tegenstanders die weigeren om bij Actief op dit kunstgras te spelen. Gelet op het feit dat dit veld technisch is afgeschreven. Wij zijn benieuwd naar uw reactie en die van de rest van de Raad.

Verder kunnen wij met het lijstje instemmen.

Tynaarlo wil een duurzame gemeente zijn. Als men deze ambitie serieus wil nemen dan moeten duurzaamheids aspecten naast prijs/kwaliteit zaken een integraal onderdeel zijn van het aanbestedings- en inkoopbeleid.

Gemeentebelangen wil een spoedige aanpak van het slechtste fietspad van Drenthe, de Hoofdweg te Eelde-Paterswolde. Dit past mooi bij het streven om alle doorgaande fietspaden uit te voeren in beton.

Met betrekking tot het transferium is Gemeentebelangen blij dat de plannen voor een zeer groot transferium inmiddels behoorlijk teruggeschroefd zijn. We zijn echter nog steeds niet overtuigd van de noodzaak. Wij wachten de definitieve voorstellen van de provincie af.

Wij willen eventuele tariefsverhogingen voor de sportverenigingen beperken tot maximaal het prijsindexcijfer die de gemeente ook intern hanteert. Indien het niet anders kan zou ook een exploitatiesubsidie tot de mogelijkheid moeten kunnen behoren. Te overwegen valt wellicht om bezuinigingen die voor betrokkenen  te zwaar gebleken zijn te heroverwegen.

Snel internet. Bij de begrotingsbehandeling van 2016 is er reeds aandacht gevraagd voor Snel internet. Nog steeds zijn er in onze gemeente gebieden waar men nog niet over snel internet beschikt. Dit speelt met name in de kleine dorpen en in het buitengebied. Inmiddels zijn er diverse initiatieven ontstaan om breedband in de kleine dorpen te realiseren. Wij vragen het College om hier gelden voor vrij te maken.

Wifi hotspots Gemeentebelangen vraagt het college om te onderzoeken of het realiseren van wifi-hotspots in de (hoofd)kernen mogelijk is. Europese gemeenten kunnen sinds mei 2017 bij de Europese Commissie aankloppen voor geld om wifi-hotspots in hun gemeente op te zetten. Er is in totaal voor 120 miljoen aan subsidie beschikbaar gesteld, waarmee zo’n zesduizend tot achtduizend gemeenten voorzien kunnen worden van apparatuur voor wifi. Het zou zonde zijn als we hier mogelijkheden zouden laten liggen, immers het versterkt de aantrekkelijkheid van onze kernen.

We hebben in de voorbereiding veel moties de revue zien passeren, en veel daarvan zullen wij steunen. Een aantal moties worden door ons mee ingediend.

Tot zover onze bijdrage in 1e termijn.