Zuidlaarder markt 2017 werd om 4 minuten over 6 geopend.

Zuidlaren, 17 oktober 2017.

De wekker was om 4.30 uur gezet door Jarko Weering, het is de derde dinsdag van oktober, Zuidlaarder markt dus.

Op naar het hof van Zuidlaren waar een kopje koffie genuttigd werd. Hier verzamelde iedereen zich die de officiële opening wilde bijwonen. Raadsleden en wethouders van gemeente Tynaarlo, maar ook Burgemeesters en Wethouders van buurgemeenten waren op dit vroege uur in Zuidlaren aanwezig.

Lees meer: Zuidlaarder markt 2017 werd om 4 minuten over 6 geopend.

RUD Drenthe, Begrotingstekort werd besproken.

Vries, 10 oktober 2017.

De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Drenthe heeft 13 en 21 juli 2017 een brief aan Gemeente Tynaarlo gezonden over de genomen vervolgstappen, naar aanleiding van de ingediende zienswijzen op het geconstateerde begrotingstekort.

Tijdens de raadsvergadering van 20 juni 2017 is de Gemeenteraad van Tynaarlo op de hoogte gesteld van de vooraankondiging van het Dagelijks Bestuur van de RUD dat de Voorjaarnota van de RUD naar verwachting een aanzienlijk tekort zal laten zien.

Lees meer: RUD Drenthe, Begrotingstekort werd besproken.

Jongerenparticipatie

Vries, 10 oktober 2017.

Het onderwerp “Onderzoek instellen jongerenraad/-participatie” betrof een initiatiefvoorstel om onderzoek te doen op welke wijze jongerenparticipatie vorm kan krijgen, waarbij een het instellen van een jongerenraad een mogelijkheid zou kunnen zijn.

Op dinsdag 26 september 2017 Heeft de Gemeenteraad al opiniërend over dit onderwerp gesproken en nu stond het deze keer besluitvormend op de agenda.

Lees meer: Jongerenparticipatie

Glasvezel, besluit verzoek financiële ondersteuning aanleg buitengebieden.

Vries, 10 oktober 2017.

Het verzoek tot financiële ondersteuning voor het aanleggen van glasvezel in de buitengebieden van Tynaarlo is tijdens de Raadsvergadering van dinsdag 26 september 2017 opiniërend aan de orde geweest. Tijdens de bespreking werd er een amendement ingediend om punt 3 van het gevraagde besluit te schrappen en pas een beslissing omtrent de vorm en de omvang van de financiering te nemen op het moment dat er meer bekend is over de benodigde gelden en de vorm en grootte van de bijdrage die door elke geldschieter gefourneerd moet

Lees meer: Glasvezel, besluit verzoek financiële ondersteuning aanleg buitengebieden.

Centrum Eelde wordt verrijkt met appartementen.

Vries, 10 oktober 2017.

Voorheen was in het centrum van Eelde garage Koops gevestigd. Na het verdwijnen van deze garage kwam dit terrein te koop te staan. Voor dit terrein waren 2 gegadigde partijen die belang bij het terrein hadden, maar beide partijen hadden geen belang bij het hele terrein. De beide partijen waren Pepping met vastgoed ondernemer NWV en Doedens met vastgoedondernemer Vastgoud.

De Gemeenteraad heeft daarom besloten het Koopsterrein in 2 delen te verdelen, een voordeel en een achterdeel.

Lees meer: Centrum Eelde wordt verrijkt met appartementen.

Beleid sport- en schoolgebouwen werd vastgesteld.

Vries, 10 oktober 2017.

Tijdens de Raadsvergadering van 26 september 2017 heeft de Gemeenteraad in 2 termijnen gesproken over het beleid rondom de accommodaties binnen de kern Zuidlaren. De bedoelde accommodaties houden onder andere de schoolgebouwen, gymzalen en sporthallen in.

op dinsdag 10 oktober heeft de Raad van gemeente Tynaarlo een besluit genomen over dit voorgestelde beleidsplan voor de accommodaties.

Lees meer: Beleid sport- en schoolgebouwen werd vastgesteld.

Participatievorm Sociaal Domein.

Vries, 26 september 2017.

Vanuit de initiatiefgroep Burgerparticipatie, bestaand uit vertegenwoordiging vanuit de Wmo-adviesraad, Cliëntenraad WSWWWB, het VN-panel en de gemeente, is een voorstel ontwikkeld over een nieuwe participatiestructuur voor het sociaal domein.

De kern hiervan is dat de gemeente direct vanaf het begin inwoners betrekt bij het formuleren van beleid en het oplossen van maatschappelijke vraagstukken (co-creëren) in plaats van bewoners te betrekken wanneer beleidsplannen al in concept klaar zijn (raadplegen.

Lees meer: Participatievorm Sociaal Domein.

Midlaren Groningerstraat 50 ruimte voor ruimte regeling.

Vries, 26 september 2017.

Op de agenda van de Raadsvergadering stond agendapunt 14 met als onderwerp “Ruimte voor Ruimte regeling Groningerstraat 50 te Midlaren”.

Momenteel staat er bedrijfsbebouwing en voormalige agrarische bebouwing op het perceel Groningerstraat 50 te Midlaren. Het College van B en W stelt voor deze bestaande bebouwing te vervangen door twee fraaie en op elkaar afgestemde vrijstaande woningen. Een landschaps- en tuininrichtingsplan draagt er aan bij dat de nieuwe woningen goed aansluiten bij de bestaande…

Lees meer: Midlaren Groningerstraat 50 ruimte voor ruimte regeling.

Verzoek financiële ondersteuning aanleg glasvezel buitengebieden.

Vries, 26 september 2017.

De twee glasvezelorganisaties hebben een verzoek ingediend voor financiële ondersteuning voor de aanleg van glasvezel in onze gemeente. Gemeentebelangen onderkent het belang van snel internet en is bereid om de glasvezelorganisaties te ondersteunen.

In de grote kernen is door de markt glasvezel aangelegd. Commerciële partijen hebben echter geen belangstelling om snel internet in het buitengebied aan te leggen. Snel internet is van groot belang voor de leefbaarheid en de economische vitaliteit van het buitengebied:

Lees meer: Verzoek financiële ondersteuning aanleg glasvezel buitengebieden.