Centrum Eelde wordt verrijkt met appartementen.

Vries, 10 oktober 2017.

Voorheen was in het centrum van Eelde garage Koops gevestigd. Na het verdwijnen van deze garage kwam dit terrein te koop te staan. Voor dit terrein waren 2 gegadigde partijen die belang bij het terrein hadden, maar beide partijen hadden geen belang bij het hele terrein. De beide partijen waren Pepping met vastgoed ondernemer NWV en Doedens met vastgoedondernemer Vastgoud.

De Gemeenteraad heeft daarom besloten het Koopsterrein in 2 delen te verdelen, een voordeel en een achterdeel.

Lees meer: Centrum Eelde wordt verrijkt met appartementen.

Beleid sport- en schoolgebouwen werd vastgesteld.

Vries, 10 oktober 2017.

Tijdens de Raadsvergadering van 26 september 2017 heeft de Gemeenteraad in 2 termijnen gesproken over het beleid rondom de accommodaties binnen de kern Zuidlaren. De bedoelde accommodaties houden onder andere de schoolgebouwen, gymzalen en sporthallen in.

op dinsdag 10 oktober heeft de Raad van gemeente Tynaarlo een besluit genomen over dit voorgestelde beleidsplan voor de accommodaties.

Lees meer: Beleid sport- en schoolgebouwen werd vastgesteld.

Participatievorm Sociaal Domein.

Vries, 26 september 2017.

Vanuit de initiatiefgroep Burgerparticipatie, bestaand uit vertegenwoordiging vanuit de Wmo-adviesraad, Cliëntenraad WSWWWB, het VN-panel en de gemeente, is een voorstel ontwikkeld over een nieuwe participatiestructuur voor het sociaal domein.

De kern hiervan is dat de gemeente direct vanaf het begin inwoners betrekt bij het formuleren van beleid en het oplossen van maatschappelijke vraagstukken (co-creëren) in plaats van bewoners te betrekken wanneer beleidsplannen al in concept klaar zijn (raadplegen.

Lees meer: Participatievorm Sociaal Domein.

Midlaren Groningerstraat 50 ruimte voor ruimte regeling.

Vries, 26 september 2017.

Op de agenda van de Raadsvergadering stond agendapunt 14 met als onderwerp “Ruimte voor Ruimte regeling Groningerstraat 50 te Midlaren”.

Momenteel staat er bedrijfsbebouwing en voormalige agrarische bebouwing op het perceel Groningerstraat 50 te Midlaren. Het College van B en W stelt voor deze bestaande bebouwing te vervangen door twee fraaie en op elkaar afgestemde vrijstaande woningen. Een landschaps- en tuininrichtingsplan draagt er aan bij dat de nieuwe woningen goed aansluiten bij de bestaande…

Lees meer: Midlaren Groningerstraat 50 ruimte voor ruimte regeling.

Verzoek financiƫle ondersteuning aanleg glasvezel buitengebieden.

Vries, 26 september 2017.

De twee glasvezelorganisaties hebben een verzoek ingediend voor financiële ondersteuning voor de aanleg van glasvezel in onze gemeente. Gemeentebelangen onderkent het belang van snel internet en is bereid om de glasvezelorganisaties te ondersteunen.

In de grote kernen is door de markt glasvezel aangelegd. Commerciële partijen hebben echter geen belangstelling om snel internet in het buitengebied aan te leggen. Snel internet is van groot belang voor de leefbaarheid en de economische vitaliteit van het buitengebied:

Lees meer: Verzoek financiƫle ondersteuning aanleg glasvezel buitengebieden.

Groningen Airport Eelde beheersverordening.

Vries, 26 september 2017.

Elke gemeente dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening (WRO) om de tien jaar haar bestemmingsplannen te herzien of een verlengingsbesluit te nemen, dan wel een beheersverordening vast te stellen. Als de gemeenteraad dit niet tijdig doet, vervalt haar bevoegdheid om leges te heffen voor diensten die verband houden met het bestemmingsplan (bijvoorbeeld in het kader van omgevingsvergunningen).

Het bestemmingsplan Groningen Airport Eelde voorterrein is op 4 december 2001 vastgesteld en op

Lees meer: Groningen Airport Eelde beheersverordening.

De Punt Aanleg OV-knooppunt met P+R-voorziening en vernieuwde op- en afritten A28.

Vries, 26 september 2017.

Gedeputeerde staten van Drenthe (GS) hebben de Gemeenteraad van Tynaarlo verzocht om een planologische procedure te voeren ten behoeve van het project “Aanleg OV-knooppunt met P+R Voorziening en vernieuwde op- en afritten A28 De Punt”.

Nadat de Gemeenteraad dit onderwerp op dinsdag 13 september 2017 reeds opiniërend had besproken, was het nu tijd voor de besluitvorming.

Lees meer: De Punt Aanleg OV-knooppunt met P+R-voorziening en vernieuwde op- en afritten A28.

Huishoudelijk afval, kaders vastgesteld.

Vries, 26 september 2017.

Als punt 12 stond het agendapunt met als onderwerp “Van Afval naar Grondstof, Kaders afval 2017 – 2020” op de agenda van de Raadsvergadering. Dit agendapunt heeft op dinsdag 12 september 2017 ook reeds op de agenda gestaan, maar tijdens die Raadsvergadering heeft de gemeenteraad over dit onderwerp gediscussieerd.

Tijdens de Raadsvergadering van 26 september 2017 diende er een besluit genomen te worden omtrent het huishoudelijk afval.

Lees meer: Huishoudelijk afval, kaders vastgesteld.

Paterswolde Noord, bestemmingsplan vastgesteld.

Vries, 26 september 2017.

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad werd een besluit genomen over het bestemmingsplan voor het plangebied Paterswolde Noord, dit is de locatie waar voorheen school Noord gevestigd was.

Voorafgaand aan deze besluitvorming hebben de leden van de fractie van Gemeentebelangen gesproken met een groot deel van de omwonenden van het plangebied, ook hebben we het dossier omtrent dit bestemmingsplan ingezien en we hebben gesprekken gevoerd met de woordvoerder van PC vastgoed en de woordvoerder van Spijkervastgoed.

Lees meer: Paterswolde Noord, bestemmingsplan vastgesteld.