Slechte communicatie omtrent stremming Beethovenweg in Eelde.

Vries, 10 september.

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 10 september 2019 stelde Gemeentebelangen vragen over de stremming aan de Beethovenweg te Eelde.

Deze weg is met ingang van 9 september 2019 tot aan het eind van 2019 gestremd. Er worden onder andere rioleringswerkzaamheden verricht tijdens de stremming.


Vries, 10 september.

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 10 september 2019 stelde Gemeentebelangen vragen over de stremming aan de Beethovenweg te Eelde.

Deze weg is met ingang van 9 september 2019 tot aan het eind van 2019 gestremd. Er worden onder andere rioleringswerkzaamheden verricht tijdens de stremming.

De aanleiding voor de vragen was een telefoontje van een inwoner van Eelde die geregeld gebruik maakt van het openbaar vervoer. De route was op vrijdag nog niet gestremd en de inwoner vertelde zich zorgen te maken over de route van buslijn 9 op maandag.

Bij navraag bij de gemeente, het OV-bureau en Qbuzz bleek de stremming niet bekend te zijn, dan wel te zijn doorgegeven. Gemeentebelangen heeft naar aanleiding hiervan op 10 september uitleg gevraagd aan Wethouder Lammers (CDA). De wethouder gaf aan dat het om een miscommunicatie met de onderaannemer zou gaan, maar was zich niet bewust van de impact die deze stremming voor het openbaar vervoer in Eelde heeft. Daarnaast werd de stremming pas op 9 september op de website van de gemeente gepubliceerd, iets wat in de ogen van Gemeentebelangen veel te laat is. Helemaal wanneer het om een stremming van een aantal maanden gaat.

Het probleem dat Gemeentebelangen voorlegde blijkt zich niet alleen voor te doen in Eelde. Ook in Zuidlaren zijn er in 2019 stremmingen geweest die niet op de website van de gemeente gepubliceerd werden. Gemeentebelangen betreurd dit zeer.

Gemeentebelangen heeft bij de wethouder aangekaart dat de communicatie richting de inwoners beter zou moeten.

Wij blijven de stremmingen volgen en blijven aandacht vragen voor een betere communicatie met de inwoners van onze gemeente.

Jaarstukken 2018 Gemeente Tynaarlo besproken

Vries 25 juni 2019

De jaarstukken, bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening, worden elk jaar ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. In deze stukken legt het college van B&W verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiële resultaten.

Accountant BDO heeft de jaarrekening gecontroleerd, en heeft een goedkeurende verklaring afgegeven voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid.

Lees meer: Jaarstukken 2018 Gemeente Tynaarlo besproken

Jaarstukken 2018 en ontwerpbegrotingen 2019 Gemeenschappelijke Regelingen

Vries 25 juni 2019

Het dagelijks bestuur van een gemeenschappelijke regeling is verplicht om de ontwerpbegroting voor te leggen aan de deelnemende gemeenteraden, zodat die daarop zienswijzen kunnen indienen. De jaarstukken van de Gemeenschappelijke Regelingen zijn uitsluitend een informatief instrument voor college en raad. Beide organen hoeven deze niet vast te stellen of ermee in te stemmen en kunnen hierop geen zienswijzen indienen.

Lees meer: Jaarstukken 2018 en ontwerpbegrotingen 2019 Gemeenschappelijke Regelingen

Expertmeeting Centrumontwikkeling Zuidlaren

Vries, 26 juni 2019

Tijdens de Raadsvergadering stond de Expertmeeting met betrekking tot de Centrumontwikkeling van Zuidlaren op de agenda, dit is een belangrijk moment binnen het participatie proces omtrent het centrumplan.

VVD, Gemeentebelangen en PvdA waren van mening dat Raadsleden ook bij deze bijeenkomst aanwezig zouden moeten kunnen zijn. Louter als toehoorden niet als deelnemer.

Lees meer: Expertmeeting Centrumontwikkeling Zuidlaren

Bouwinitiatief Vosbergerlaan 20 Eelde

Vries 25 juni 2019

Op de agenda van de Raadsvergadering van 25 juni 2019 stond het punt omtrent het bouwinitiatief van Vosbergerlaan 20 in Eelde.

Het bouwinitiatief betreft de afbraak en herbouw van de bestaande woning, waarbij tevens een extra woning op het perceel wordt gerealiseerd.

Lees meer: Bouwinitiatief Vosbergerlaan 20 Eelde

Centrum Zuidlaren loopt opnieuw vertraging op

Vries, 11 juni 2019.

Tijdens de raadsvergadering van 11 juni 2019 werd er op verzoek van de VVD gesproken over de vertraging van Centrumontwikkeling Zuidlaren.

Het onderzoeksbureau Citisens geeft bij monde van het college aan overweldigd te zijn door de enorme betrokkenheid die de inwoners, ondernemers en belanghebbenden in Zuidlaren hebben.

Lees meer: Centrum Zuidlaren loopt opnieuw vertraging op

Fietssnelweg Groningen Assen besproken

Vries 11 juni 2019

Tijdens de raadsvergadering van 11 juni 2019 stond de fietssnelweg op het programma.

Het college vraagt van de raad een bijdrage van €200.000, waarvan €100.000 BDU.

De fietssnelweg is een project van de provincies Groningen en Drenthe. Het doel is een snelle fietsverbinding tussen de stad Groningen en Assen.

Lees meer: Fietssnelweg Groningen Assen besproken

Gemeenschappelijke Regeling Publiek Vervoer Groningen gewijzigd

Vries, 21 mei 2019

Tijdens de Raadsvergadering van dinsdag 21 mei 2019 werd de Gemeenteraad gevraagd in te stemmen met een wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer Groningen.

De wijziging was voor een aantal punten noodzakelijk.

Lees meer: Gemeenschappelijke Regeling Publiek Vervoer Groningen gewijzigd

Regio Groningen – Assen, bespreking jaarstukken 2019

Vries, 21 mei 2019

In het Convenant Regio Groningen-Assen (hierna te noemen: RGA) is vastgelegd dat de Stuurgroep jaarlijks een begroting en jaarrekening opstelt, die via de colleges ter kennis van de raden en staten worden gebracht. De Raad wordt op deze manier in de gelegenheid gesteld om eventuele reacties over de conceptbegroting 2020 vóór 15 mei 2019 bij het regiobureau kenbaar te maken.

Lees meer: Regio Groningen – Assen, bespreking jaarstukken 2019