VN Verdrag ingevoerd door Gemeenteraad Tynaarlo

VN-Panel

De gemeenteraad van Tynaarlo heeft op 28 oktober met algemene stemmen een initiatiefvoorstel aangenomen met betrekking tot het VN Verdrag voor de Rechten van Mensen met een beperking, handicap of chronische ziekte. Nederland ratificeert dit verdrag in 2015.

Lees meer: VN Verdrag ingevoerd door Gemeenteraad Tynaarlo

Drank misbruik onder jongeren door Gemeentebelangen op de kaart gezet

De leeftijd voor aanschaffen en drinken van alcohol verschoof een tijd terug van 16 naar 18 jaar, maar daarmee werden de problemen van alchoholmisbruik niet opgelost. Jongeren zullen altijd op zoek blijven naar alcohol, met incidenten als tijdens de Rodernacht, toen 12-jarigen dronken op straat liepen tot gevolg. Ondermeer Gemeentebelangen Tynaarlo maakt zich zorgen, met het oog op de Zuidlaardermarkt van 21 oktober a.s. Drents Diep praat met burgemeester Piet Adema van Tynaarlo en horecaondernemer Iepe Groenbroek uit Zuidlaren. Zijn incidenten zoals tijdens de Rodernacht te voorkomen?

Hieronder de uitzending

Raadsvergadering 7 oktober 2014

 
Gemeentehuis Tynaarlo Vries
 
Op dinsdag 7 oktober heeft er weer een Gemeenteraadsvergadering plaatsgevonden in Tynaarlo.
Tijdens deze Vergadering stonden er een aantal punten op de agenda, hieronder worden de belangrijkste agendapunten besproken. Daarbij wordt aangegeven wat de mening van Gemeentebelangen Tynaarlo over dit agendapunt was en welk besluit de Gemeenteraad uiteindelijk genomen heeft.
 
Onderstaand de belangrijkste agendapunten:
 
Participatiewet: “Participatie de norm, werk het doel”.
De kadernota participatiewet is opgesteld in samenwerking met de partnergemeenten uit het Drentse Aa gebied, Aa en hunze, Assen en Tynaarlo en onze uitvoeringsorganisaties Interlokale Sociale Dienst (ISD) en Alescon.
In de kadernota wordt op hoofdlijnen keuzes gemaakt op basis van een drietal opgaven.
•Sociale opgave (wat willen we bereiken per doelgroep);
•Regie en sturingsopgave (hoe willen we dit organiseren);
•Financiële opgave (hoe willen we dit financieren).
In de kadernota wordt met name ingegaan op de mogelijkheden tot het uitstromen naar de arbeidsmarkt.
 
Gemeentebelangen.
Wij hebben een paar verduidelijkende vragen gesteld waar we heldere antwoorden op hebben gekregen. Onze fractie heeft ingestemd met het voorstel.
 
De Gemeenteraad.
De gemeenteraad heeft in meerderheid ingestemd met dit agendapunt, de fractie van GroenLinks stemde tegen.
De fractie van GroenLinks heeft een motie ingediend over het doorbetalen van een drietal medewerkers van A-Werk. Het College komt met een duidelijke uiteenzetting van de kosten die dit met zich meebrengt. Daarom is deze motie aangehouden.
 
Begroting Integrale Sociale Dienst.
De gemeenteraad van Tynaarlo stelt ieder jaar de begroting van de Interlokale Sociale Dienst vast.
Dit jaar is het een begroting waarin nogal veel onduidelijk is, aangezien er van Rijkswege veel veranderd is en er zal nog meer veranderen, maar hierover moet nog meer duidelijkheid over komen.
 
Gemeentebelangen.
Onze fractie heeft ingestemd met dit voorstel.
 
De Gemeenteraad.
de Raad heeft met algehele stemmen ingestemd.
 
 
Jaarstukken regio Groningen – Assen.
Het College van B&W heeft op 11 september een brief over de jaarstukken van de Regiovisie Groningen Assen met de voorgestelde zienswijzen gezonden aan de Gemeenteraad.
Deze brief wordt besproken.
 
Gemeentebelangen.
De fractie is akkoord gegaan met het voorstel.
 
De Gemeenteraad.
Na de discussie heeft de Raad met algemene stemmen voor dit voorstel gestemd.
 
 
Gunning inhuur accountantsdiensten 2014 – 2017.
De Gemeenteraad heeft de mogelijkheid om een accountantsdienst in te huren om bepaalde onderzoeken naar de financiën van de gemeente in te stellen.
Hiervoor wordt een bepaalt budget vastgesteld door de Gemeenteraad.
 
Gemeentebelangen.
Is zonder woordvoering akkoord gegaan met het voorstel.
 
De gemeenteraad.
De Raad is met algehele stemmen akkoord gegaan met het voorstel.
 
Voorgenomen fusie OBS De ekkel en OBS De Kooi.
Sinds een aantal jaren heeft Stichting Baasis het voornemen om de scholen OBS De ekkel en OBS De kooi te fuseren tot 1 school, welke gehuisvest wordt in de Multi Functionele Accommodatie in Spierveen.
Om deze fusie daadwerkelijk te kunnen realiseren, dient Stichting Baasis aan de Gemeenteraad om toestemming hiervoor te vragen.
 
Gemeentebelangen.
Raadslid Jarko Weering heeft niet deelgenomen aan de beraadslagingen en besluitvorming van dit agendaput, aangezien hij voorzitter is van de Medezeggenschapsraad van OBS De kooi.
De fractie is akkoord gegaan met het voorstel.
 
De gemeenteraad.
De Raad heeft met algehele stemmen voor dit voorstel gestemd.
 
Beheersverordening Paterswoldse Meer.
In 1999 heeft de Gemeenteraad het bestemmingsplan Paterswoldse meer vastgesteld, deze bestemmingsplan is inmiddels aan herziening toe.
Op het grondgebied van Tynaarlo worden geen nieuwe ontwikkelingen voorzien, daarom wordt voorgesteld om een beheersverordening vast te stellen in plaats van een nieuw bestemmingsplan.
De Gemeenteraad wordt gevraagd om de ontwerp beheersverordening vast te stellen.
 
Gemeentebelangen.
Zonder woordvoering is Gemeentebelangen akkoord gegaan met het voorstel.
 
De gemeenteraad.
Met algehele stemmen is de Raad akkoord gegaan.
 
Motie vreemd van de agenda: Tijdelijke winkel Albert Hein Zuidlaren
De fractie van ChristenUnie heeft een motie ingediend welke vreemd is van de agenda. Dit houdt in dat de motie niet over een punt gaat welke op de agenda staat.
De motie hield in dat het College van B&W opgedragen werd om het plaatsen van een tijdelijke winkel voor de Albert Heijn op het voorterrein van de Prins Bernhardhoeve.
De Raad heeft in februari 2014 bij meerderheid ingestemd met het mogelijk maken van het vestigen van de AH op het voorterrein van de PBH.
 
Gemeentebelangen.
De fractie van Gemeentebelangen heeft de motie mede ondertekend en heeft uiteraard voor de motie gestemd.
 
De Gemeenteraad.
De motie is op hoofdelijke stemming in stemming gebracht.
Iedere fractie heeft onverdeeld gestemd.
De fracties VVD, PvdA, D66 en CDA stemden tegen de motie.
De fracties CU, GroenLinks, Leefbaar en Gemeentebelangen stemden voor de motie.
De motie is met 9 stemmen voor en 13 stemmen tegen verworpen.
dit is wel een vreemde zaak, in februari stemden CDA en PvdA wel voor verplaatsing van de AH, maar nu werken ze de ondernemer weer tegen.

 

Zorg Verandert vanaf 2015

sociale-teamsSociale teams Tynaarlo

De gemeente wordt vaker uw eerste aanspreekpunt. Hoe gaan ze dit organiseren? Hoe waarborgen ze goede ondersteuning en hulp? Daarvoor zijn de Sociale teams in het leven geroepen. Een sociaal team bestaat uit medewerkers vanuit welzijnsorganisaties, het maatschappelijk werk en de gemeente (Wmo consulenten). De teamleden brengen ieder hun eigen kennis en ervaringen mee.

Vanaf dit voorjaar zijn er drie Sociale teams werkzaam in de gemeente.

Het Sociaal team Zuidlaren,

het Sociaal team Vries en

het Sociaal team Eelde-Paterswolde.

Deze teams brengen de ondersteuning zo dicht mogelijk bij de inwoners en werken nauw samen met andere organisaties om dit zo goed mogelijk te doen.

Het Sociale team zoekt naar mogelijkheden voor mensen met vragen, problemen of ideeën over zorg, arbeidsmarkt en jeugdhulp. Het team denkt met de inwoner mee over praktische, bij hem of haar passende oplossingen. Wat kun je zelf doen in het dorp, of voor dorpsgenoten? Welke mensen in jouw omgeving kunnen gevraagd worden om met bepaalde zaken te helpen? Zijn er vrijwilligers of activiteiten in het dorp, waarbij aansluiting kan worden gezocht? En als professionele hulp of hulpmiddelen nodig zijn, dan wordt de aanvraag daarvan in gang gezet. Bijvoorbeeld voor hulp bij de opvoeding, ondersteuning om zelfstandig te blijven wonen, inkomensondersteuning, hulp bij het beperken van schulden of bij het vinden van passend werk.

Specialistische vragen worden doorgezet naar experts. Zo komen vragen op het gebied van jeugdzorg bijvoorbeeld terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Het CJG wordt ontwikkeld en aangevuld met de kennis en expertise van onder andere het huidige Bureau Jeugdzorg.

Voor u als inwoner betekent dit dat:

• een Sociaal team beschikbaar is in alle dorpen;

• een medewerker van het Sociale team bij u thuis kan komen;

• het Sociale team hét aanspreekpunt is voor allerlei soorten ondersteuningsvragen;

• u samen met het Sociaal teamlid zoekt naar passende oplossingen en daarbij zelf regie houdt;

• u vaker aangesproken wordt om problemen zelf of met uw naaste omgeving op te lossen;

• zorgverleners samenwerken op basis van één plan per gezin;

• u kunt kiezen uit een breed aanbod van zorgverleners wanneer u ondersteuning toegekend krijgt.

 

Hoe kunt de sociale teams bereiken?

Telefoonnummer: 0592-266 737

• e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Bron www.tynaarlo.nlDrank en horecawet, Gemeentebelangen stelt vragen over handhaving

jarko-weeringGemeentebelangen Tynaarlo maakt zich grote zorgen over drankmisbruik door jongeren onder de 18 jaar tijdens grote evenementen.
Op dinsdag 23 september jongstleden bereikte onze fractie de berichten met betrekking tot het misbruik van alcoholische dranken door jongeren gedurende de nacht van Roden.

de EHBO constateerde dat veel jongeren tussen 14 en 15 jaar alcoholische dranken hebben genuttigd. Het lijkt er op dat de minderjarige jongeren tijdens deze nachtelijke festiviteiten met zeer weinig moeite aan de alcoholhoudende dranken konden komen en deze vrijelijk, zonder controle konden nuttigen.
Een van de schokkende voorbeelden was dat een meisje van 13 jaar zich in coma had gedronken en opgenomen moest worden in het ziekenhuis.

Naar aanleiding van deze verontrustende berichten, heeft de fractie van Gemeentebelangen Tynaarlo gemeend een aantal vragen aan u te moeten stellen.

 

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering van dinsdag 1 juli van dit jaar heeft de raad het preventie- en handhavingplan voor de uitvoering van de drank- en horecawet vastgesteld.
In de Drank- en Horecawet is opgenomen dat jongeren onder de 18 geen alcoholhoudende dranken mogen kopen, eveneens is het niet toegestaan dat jongeren onder de 18 jaar dergelijke consumpties mogen nuttigen of bij zich hebben op de voor het publiek toegankelijke plaatsen.

In het preventie- en handhavingplan voor de uitvoering van de drank- en horecawet is met name opgenomen dat de gemeente er verantwoordelijk voor is dat er op voornoemde zaken gehandhaafd dient te worden.

1. Gemeentebelangen Tynaarlo wil graag van het College vernemen op welke wijze door gemeente Tynaarlo uitvoering gegeven wordt aan de handhaving van dergelijke onaanvaardbare voorvallen, waardoor de misbruik van alcoholische dranken door jongeren onder de 18 jaar zoveel als mogelijk voorkomen worden.

2. Heeft gemeente Tynaarlo overtredingen geconstateerd sedert de invoering van het preventie- en handhavingplan?

a. Zo ja, hoeveel overtredingen zijn er geconstateerd?

b. Zijn er boetes uitgedeeld voor deze overtredingen?

c. Zo ja, hoeveel boetes zijn er uitgedeeld en van welke hoogte?

d. Zijn deze boetes uitgedeeld aan de gebruikers van de alcohol of aan de bedrijven die de alcohol verkochten?

Binnenkort vindt er binnen gemeente Tynaarlo een vergelijkbaar evenement plaats, als welke in Roden, de Zuidlaarder markt.

3. Hoe wordt er tijdens de Zuidlaarder markt en de nacht voorafgaand hieraan gevolg gegeven aan de richtlijnen van het preventie- en handhavingplan, zodat vergelijkbare voorvallen als in Roden voorkomen wordt?

4. Worden er zaken zoals bijvoorbeeld polsbandjes en een legitimatieplicht opgelegd aan organisatoren of uitbaters van cafés en andere openbare gelegenheden tijdens evenementen, zodat beter controleerbaar is welke personen wel of niet 18 jaar of ouder zijn?

5. Heeft gemeente Tynaarlo voldoende opsporingsambtenaren tot haar beschikking om afdoende gevolg te geven aan de handhaving?

Het mag duidelijk zijn, Gemeentebelangen Tynaarlo is van mening dat alle evenementen binnen Gemeente Tynaarlo voor iedereen een feest mag zijn , maar vindt daarbij wel dat excessen vooral zoveel mogelijk voorkomen dient te worden.
Gemeentebelangen Tynaarlo wil een beleid zoals door de wetgever is bepaalt, gehandhaafd zien.


 

Burgemeester Tynaarlo, Marcel Thijsen voorgedragen

Marcel ThijsenOp 30 september 2014 is er een extra Gemeenteraadsvergadering ingelast.
Vanaf 19.30 uur begon een besloten Raadsvergadering, hiervoor waren uitsluitend de Raadsleden en adviseurs uitgenodigd.
Tijdens deze besloten Raadsvergadering is besproken hoe de vertrouwenscommissie van 28 sollicitanten naar 2 geschikte kandidaten is gekomen. Vervolgens heeft de Gemeenteraad schriftelijk gestemd over de voor te stellen kandidaat.
De besloten Gemeenteraadsvergadering werd gesloten om 20.45 uur.
Vanaf 21.00 uur begon de openbare Gemeenteraadsvergadering, hierbij kon een ieder aanwezig zijn.
Tijdens deze openbare Raadsvergadering is aan het publiek bekend gemaakt dat de gemeenteraad er voor heeft gekozen om Marcel Thijsen voor te dragen als kandidaat Burgemeester aan de Commissaris van de Koning.
marcel Thijsen is 46 jaar, hij is getrouwd en heeft 2 dochters.
Momenteel is Marcel Thijsen wethouder van de lokale partij Kernachtig Wijchen in de gemeente Wijchen.
In zijn loopbaan als wethouder heeft hij een periode van 6 maanden als plaatsvervangend burgemeester opgetreden in gemeente Wijchen. Daarmee heeft hij reeds enigszins laten zien dat hij het in zijn vingers heeft.
Gemeentebelangen is zeer verheugd dat in gemeente Tynaarlo de mogelijkheid geschapen is om een kandidaat van een lokale onafhankelijke politieke partij voor te dragen als kandidaat wethouder. Niet in de laatste plaats daar dit de beste kandidaat is gebleken van alle sollicitanten voor deze functie.
Toch is het jammer genoeg zeer uitzonderlijk dat er een burgemeester benoemd gaat worden die niet afkomstig is van een landelijk opererende partij. Wel betreuren we dat dit een feit is.
De openbare Gemeenteraadsvergadering duurde deze keer zeer kort, want binnen minder dan 5 minuten werd de vergadering gesloten door de plaatsvervangend voorzitter.


 

Raadsvergadering 23 september 2014 verslag door raadslid Jarko Weering

jarko-weeringDinsdagavond 23 september 2014 vond een raadsvergadering plaats, deze keer begon de vergadering om 19.00 uur, aangezien het vermoeden was dat de vergadering langer zou kunnen duren dan normaal. Dit was met name ingegeven naar aanleiding van de agendapunten die op de rol stonden.
Deze dinsdag stonden de volgende punten op de agenda, buiten de standaard agendapunten.
• De structuurvisie cultuur historie.
• De kadernota WMO.
• De perspectievennota.
• De verordening basisregistratie van personen.

Tijdens de vergadering heeft gemeentebelangen Tynaarlo de volgende standpunten ingenomen.


• De structuurvisie cultuur historie.


Gemeentebelangen is akkoord gegaan met de structuurvisie.


De gehele Raad heeft deze structuurvisie unaniem aangenomen.

• De kadernota WMO.

Gemeentebelangen heeft haar zorgen uitgesproken over de volgende punten binnen de kadernota.

o De overheid berekend de gemeente kortingen door waar het gaat om zorg, deze kortingen worden doorbrekend aan de aanbieders.

Gemeentebelangen heeft haar zorg uitgesproken dat deze kortingen niet ten koste gaat van de kwaliteit van de geboden zorg.

 Het College heeft verzekerd dat dit niet het geval zal zijn.


o In de kadernota staat beschreven dat het College het huiselijk geweld wil zien te voorkomen.

Gemeentebelangen heeft het College bevraagd hoe zij het huiselijk geweld willen zien te voorkomen.

 Hierop heeft het College eigenlijk geen duidelijk antwoord kunnen geven, met andere woorden, het College wist eigenlijk niet hoe ze dit moesten voorkomen, ze gaan er eigenlijk van uit dat het af zal nemen doordat de gemeente dichter bij de mensen staat dan de nationale overheid.


o Vele gemeenten zijn gestopt met het Persoonsgebonden Budget (PGB). Gemeente Tynaarlo echter niet.

Gemeentebelangen heeft aangegeven dat dit een mooi instrument is, maar dat dit instrument erg gevoelig is voor fraude. Gemeentebelangen wilde dan ook graag weten hoe het College deze fraude wilde voorkomen.

o Het College heeft aangegeven dat zij hiervoor .. gingen inschakelen en was er van overtuigd dat dit afdoende was om deze fraude te voorkomen.

De Gemeenteraad heeft uiteindelijk unaniem ingestemd met de kadernota WMO. Er volgde daarbij een applaus voor het werk dat de ambtenaren hebben verzet, voor het tot stand brengen van deze kadernota.

• De kadernota WMO.


Gemeentebelangen heeft haar zorgen uitgesproken over de volgende punten binnen de kadernota.

o De overheid berekend de gemeente kortingen door waar het gaat om zorg, deze kortingen worden doorbrekend aan de aanbieders.

Gemeentebelangen heeft haar zorg uitgesproken dat deze kortingen niet ten koste gaat van de kwaliteit van de geboden zorg.

 Het College heeft verzekerd dat dit niet het geval zal zijn.

o In de kadernota staat beschreven dat het College het huiselijk geweld wil zien te voorkomen.

Gemeentebelangen heeft het College bevraagd hoe zij het huiselijk geweld willen zien te voorkomen.

 Hierop heeft het College eigenlijk geen duidelijk antwoord kunnen geven, met andere woorden, het College wist eigenlijk niet hoe ze dit moesten voorkomen, ze gaan er eigenlijk van uit dat het af zal nemen doordat de gemeente dichter bij de mensen staat dan de nationale overheid.


o Vele gemeenten zijn gestopt met het Persoonsgebonden Budget (PGB). Gemeente Tynaarlo echter niet.

Gemeentebelangen heeft aangegeven dat dit een mooi instrument is, maar dat dit instrument erg gevoelig is voor fraude. Gemeentebelangen wilde dan ook graag weten hoe het College deze fraude wilde voorkomen.

 Het College heeft aangegeven dat zij hiervoor .. gingen inschakelen en was er van overtuigd dat dit afdoende was om deze fraude te voorkomen.

De Gemeenteraad heeft uiteindelijk unaniem ingestemd met de kadernota WMO. Er volgde daarbij een applaus voor het werk dat de ambtenaren hebben verzet, 

 

• De perspectievennota is een nota waarin de kaders gesteld worden, waarbinnen uiteindelijk de begroting opgesteld dient te worden. Hier dient het College zich dus aan te houden.


Voor dit agendapunt hebben zich in totaal 3 insprekers aangemeld, te weten: een woordvoerder van sportfederatie EPE, een woordvoerder van het ICO en een inwoner van Vries.


Gemeentebelangen heeft aandacht gevraagd voor de volgende onderwerpen binnen de perspectievennota.
o Het onderhoud van de wegen. 
Het college gaf aan in de perspectievennota dat zij het onderhoud van de wegen wilde verlagen. Het College dacht hier wel een besparing uit te kunnen halen.
Gemeentebelangen heeft aangegeven dat het onderhoudsniveau van een groot aantal wegen nu al te wensen overlaat en is bang dat de kwaliteit van de wegen in de gemeente hierdoor nog verder achteruit gaat.
Daarbij heeft Gemeentebelangen naar voren gebracht dat een ambtenaar heeft aangegeven dat de bedragen die op dit moment gemoeid gaan bij letsel- en schadeafhandeling, nagenoeg even groot is als de besparing die er met de vorige verlaging van het BOR niveau heeft opgeleverd. Gemeentebelangen vroeg zich dan ook af in welke mate de letsel en schades hiermee zal toenemen.

Het College heeft aangegeven dat er wegen in de gemeente zijn, waar minder gebruik van wordt gemaakt dan andere wegen. Het College is van mening dat deze een omlaag kan naar BOR niveau 5 in plaats van niveau 6.
Daarbij heeft het College wel aangegeven dat de veiligheid in deze het leidend onderwerp zal zijn.
Het College gaf aan dat zij niet op de hoogte was van de door Gemeentebelangen aangegeven omvang van de schades. Het College gaf aan dat zij bij de betreffende ambtenaar zou navragen hoe dit precies zit.

o 
Gladheidbestrijding.
Het College heeft in de perspectievennota opgenomen dat zij van mening is dat er een besparing te behalen valt op de gladheidbestrijding.
Gemeentebelangen heeft haar zorg uitgesproken over deze besparing, aangezien zij van mening is dat het niveau van de gladheidbestrijding nu al beneden de maat is. Als je in de wintermaanden van omringende gemeentes Haren, Groningen of Noordenveld Tynaarlo binnen rijdt, dan kom je van zwarte wegen plotseling op witte wegen. Ook waar het de doorgaande wegen betreft.
Gemeentebelangen is van mening dat dit onwenselijk is en dat zij bevreesd is wanneer er nog meer bezuinigd gaat worden op de gladheidbestrijding.

Het college heeft aangegeven dat de doorgaande wegen wel gestrooid zullen blijven worden, maar dat er een aantal sensoren in het wegdek geplaatst zullen worden, waardoor er beter gericht gestrooid zal kunnen worden. Hierdoor hoeft niet het gehele wegennet van de Gemeente onder het zout gelegd worden.
Gemeentebelangen heeft daarbij en kanttekening gemaakt, want het College doet alsof nu de wegen onder het zout gelegd wordt, maar zoals Gemeentebelangen heeft aangegeven, laat nu reeds het strooibeleid te wensen over.

Het College geeft aan dat het een kwestie is van keuzes maken.
Gemeentebelangen geeft aan dat dan wel de goede keuzes gemaakt dienen te worden.
o Sporthallen.
Het College is van mening dat er in totaal 300 miljoen bezuinigd dient te worden op de sport.
Daarbij is een mogelijkheid aangegeven dat er slechts 1 sporthal in de MFA Groote Veen mogelijk zou moeten zijn. Daarbij heeft het College de vergelijking gemaakt met Zuidlaren, want daar is ook slechts 1 sporthal.
Gemeentebelangen gaf aan dat er steeds een belofte gedaan is dat er 2 sporthallen bij de MFa zouden komen. Als er dan toch slechts 1 sporthal komt, dan wil Gemeentebelangen graag zien dat de mogelijkheid onderzocht wordt om sporthal De marsch te renoveren.
Gemeentebelangen is van mening dat er in de gehele gemeente voldoende faciliteiten moet zijn om sport te kunnen beoefenen.

Het College geeft aan dat zij wil onderzoeken of renovatie van sprothal De Marsch haalbaar is qua kosten.
Zij zal de Gemeenteraad hierover informeren.
Er zijn 8 moties ingediend door 3 partijen, een aantal moties zijn overgenomen door het College.
De volgende moties zijn ingediend.
o GroenLinks: de structurele bezuiniging van jaarlijks € 50.000 op het minima- en meedoenbeleid te schrappen en de jaarlijkse bezuiniging van € 50.000 op de bijzondere bijstand te schrappen.

Gemeentebelangen heeft tegen deze motie gestemd, aangezien het College heeft aangegeven dat deze beide diensten gehandhaafd blijven, maar dat dit via andere wegen bekostigd wordt.

De motie is verworpen.
o GroenLinks: af te zien van de verlaging van de OZB van 5% naar 2%.

Gemeentebelangen heeft tegen deze motie gestemd, aangezien zij altijd van mening is geweest dat er niet meer dan trendmatig verhoogd dient te worden.

Deze motie is verworpen.
o GroenLinks: De weerstandscapaciteit in te zetten om tijdelijke structurele tekorten te dekken en daarbij een weerstandscapaciteit van 50% te accepteren in 2015, 2016 en mogelijk 2017.

Gemeentebelangen heeft tegen deze motie gestemd, aangezien zij van mening is dat een dergelijke lage weerstandscapaciteit onwenselijk is.

deze motie is verworpen.
o GroenLinks: Kiezen voor een flexibel meer gestandaardiseerd ontwerp voor een Multifunctionele Accommodatie en zodoende te besparen op architectkosten, op het plan- en ontwerpproces en bouwkosten.

Gemeentebelangen heeft tegen deze motie gestemd, aangezien zij van mening is dat een dergelijke standaardontwerp niet haalbaar is voor alle locaties en MFA's.

Deze motie is verworpen.
Gemeentebelangen heeft positief gestemd voor de perspectievennota.

De perspectievennota is uiteindelijk aangenomen door de meerderheid van de Gemeenteraad.

• De verordening basisregistratie van personen.
Door een wetswijziging diende de verordening tot basisregistratie van personen ook aangepast te worden.
Gemeentebelangen heeft hierover geen woordvoering gehad.

Gemeentebelangen heeft voor dit agendapunt gestemd.

De verordening is unaniem aangenomen door de Gemeenteraad.

Om klokslag 1.00 uur in de nacht was het laatste punt van de agenda afgehandeld.
De persoon die voorzien had dat deze Gemeenteraadsvergadering wel eens een lange vergadering zou kunnen worden, heeft uiteindelijk gelijk gekregen, al met al heeft de vergadering 6 uur geduurd.

sportverenigingen Tynaarlo, Gemeentebelangen springt voor hen in de bres

jarko-weeringGrote onrust bij sportverenigingen in Eelde-Paterswolde om nog 1 sporthal te bouwen
Raadslid Jarko Weering: "Er is grote onrust ontstaan na het artikel in het DvhN bij de sportverenigingen in Eelde-Paterswolde".
In dit artikel stelt Wethouder Berends van Tynaarlo dat Eelde-Paterswolde het in de toekomst moet doen met één sporthal en twee gymzalen.
Wethouder Berends trekt een vergelijking met Zuidlaren waar dit ook zo is en stelt dat er een afname is van leden bij sportclubs.
Dinsdagavond vergaderde de sportfederatie EPE waar ook de wethouder bij aanwezig was.
Daar bleek dat het artikel in het Dafblad van het Noorden ongenuanceerd was volgens Wethouder Berends.
Gemeente Tynaarlo moet in 4 jaar tijd 300.00 euro bezuinigen op sport.
Dit soort hoge bezuinigingen kunnen niet worden gerealiseerd met verhogingen van de zaalhuren aldus een ambtenaar van sport.
Volgens de wethouder is er nog geen enkele beslissing genomen en zijn het ideeën die in het College leven.

Duidelijk werd wel dat de sportverenigingen het gevoel hadden dat de bezuiniging volledig ten koste komt van Eelde-Paterswolde, wanneer er nog maar 1 sporthal komt bij de nieuwe MFA.
Een voorstel die herhaaldelijk naar voren kwam vanuit de sportverenigingen was om te gaan kijken naar renovatie van de huidige sporthallen de Marsch.

Raadslid Jarko Weering van Gemeentebelangen Tynaarlo heeft inmiddels schriftelijk vragen gesteld aan het College.

Gemeentebelangen plaatst vraagtekens bij de gemaakte vergelijking tussen de twee kerndorpen en wil cijfers zien. Volgens Gemeentebelangen liegen de cijfers niet; vanaf de herst tot medio maart zijn de bestaande sporthallen vol gepland.
"Bovendien stroken de ambitie van de gemeente Tynaarlo en de beoogde bezuiniging totaal niet met elkaar", aldus raadslid Jarko Weering.
De gemeente Tynaarlo investeert ieder jaar om kinderen en volwassenen te stimuleren actief deel te nemen aan een sport. "Nu wil de gemeente de zaalcapaciteit voor binnensporten juist terugdringen."

Foto: Jarko Weering Raadslid van Gemeentebelangen Tynaarlo.