Centrumplannen Eelde.

Eelde,  8 maart.

Op vrijdag 6 maart heeft er een informatiebijeenkomst plaatsgevonden, tijdens deze bijeenkomst informeerden ondernemers, de klankbordgroep en anderen de raadSleden met betrekking tot de stand van zaken van de centrumplannen van Eelde.

Tijdens deze bijeenkomst is Gemeentebelangen Tynaarlo het een en ander duidelijk geworden.

Ook heeft de gemeenteraad op deze vrijdag een brief ontvangen van het College.

Naar aanleiding van de bijeenkomst en de brief heeft Gemeentebelangen een schrijven aan het College doen toekomen. Voor het schrijven,..

Lees meer: Centrumplannen Eelde.

College Tynaarlo krijgt motie van treurnis.

Vries, 5 maart 2015.

Op dinsdag 3 maart jongstleden heeft er weer een gemeenteraadsvergadering plaatsgevonden in onze gemeente.
Al bij agendapunt 2, vaststelling van de agenda, vroeg Heer Pieters van de VVD om een schorsing. Met enige aarzeling stond de voorzitter van de Raad, Burgemeester Thijssen, deze schorsing toe.

Tijdens deze schorsing verlieten de coalitiepartijen VVD, PvdA, CDA en D66, alsmede de wethouders van deze partijen de raadszaal. De oppositiepartijen bleven vol verbazing achter,

Lees meer: College Tynaarlo krijgt motie van treurnis.

Stamtafelgesprek Gemeentebelangen in Zuidlaren.

1 maart 2015.

Gemeentebelangen heeft op vrijdag 27 februari 2015 haar eerste stamtafelgesprek gehouden in eetcafé Cosineros te Zuidlaren.

Vanaf 20.00 tot ongeveer 22.30 uur waren het bestuur en de raadsfractie in het eetcafé aanwezig om met inwoners te praten over allerlei onderwerpen met betrekking tot de gemeente Tynaarlo die bij hen leven.

Lees meer: Stamtafelgesprek Gemeentebelangen in Zuidlaren.

Schadegevallen bevingen door gaswinning, Gemeentebelangen stelt vragen

Gemeentebelangen Tynaarlo heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W van Tynaarlo over de schadegevallen, welke veroorzaakt werden door de bevingen van 12 februari jongstleden, ten gevolge van de gaswinning in de ondergrond van Groningen.

Voor de volledige brief.

 

Gemeentebelangen Tynaarlo heeft schriftelijke vragen gesteld aan het  College van B&W van gemeente Tynaarlo over de schadegevallen, welke veroorzaakt werden door de bevingen van 12 februari jongstleden, ten gevolge van de gaswinning in de ondergrond van Groningen.

Hieronder de volledige brief.

 

 

Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

 

Op donderdag 12 februari jongstleden heeft er nabij Kropswolde tussen 16.00 uur en
17.00 uur een tweetal bevingen plaatsgevonden, welke veroorzaakt werden door de winning van gas uit de Groningse bodem.

 

De voornoemde bevingen hebben op verschillende plaatsen in onze gemeente voor schade gezorgd. Met name hebben de schadegevallen zich voorgedaan in Zuidlaren en verder richting Kropswolde.

 

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft een contourgebied vastgesteld, waarbinnen aanvragen van schadegevallen ingediend kunnen worden. Dit contourgebied bestaat uit een blauwe en een rode contourlijn.

De blauwe contourlijn geeft het gebied aan waarbinnen volgens de NAM redelijkerwijs nog schade kan zijn ontstaan

Vervolgens heeft de NAM door middel van een rode contourlijn (naar zeggen van de NAM een ruime marge) een gebied vastgesteld. Schadegevallen uit dit margegebied worden ook door een schade-expert bezocht, met name om veiligheidsrisico’s uit te sluiten.

 

Een groot aantal schadegevallen die ontstaan zijn tijdens de bevingen op 12 februari vallen buiten de rode contourlijn, welke door de NAM is vastgesteld, hierdoor vissen de betreffende bewoners en bedrijfseigenaren achter het net.

Gemeentebelangen Tynaarlo heeft daarom de volgende vragen aan uw College.

 

 1. Is het College van B&W      er van op de hoogte dat een groot aantal van de schadegevallen buiten de      rode contourlijn valt, welke door de NAM is vastgesteld?
      
      
 2. Wat gaat het College ondernemen om de NAM er toe te bewegen om de contourlijnen opnieuw      in gewijzigde vorm vast te stellen, zodat een groot aantal schadegevallen,      welke in Zuidlaren ontsta zijn, wel      ingediend kunnen worden?
      
      
 3. Wat is het College van B&W verder van plan om de gedupeerden door de gasbevingen tegemoet te      komen?
      
      
 4. Welke preventieve      maatregelen gaat het College van B&W nemen, waardoor eventuele      toekomstige schadegevallen eenvoudiger afgehandeld kunnen worden en de NAM      ook het gebied van onze gemeente serieus gaat nemen, waar het gaat om      bevingen en schadegevallen als gevolg hiervan?

Met belangstelling wachten wij uw antwoorden af.

College Tynaarlo communicatief zwak

Gemeentebelangen
verbaast zich regelmatig over de zwakte van het huidige College van B&W van
gemeente Tynaarlo, waar het gaat om de communicatie. Te meer daar wethouder
Engels van D66

 

Gemeentebelangen verbaast zich regelmatig over de zwakte van het huidige College van B&W van gemeente Tynaarlo, waar het gaat om de communicatie. Te meer daar wethouder Engels van D66 erg gebrand was op een goede communicatie.

Tijdens de vorige raadsperiode stelde Mirjam Engels zo ongeveer bij ieder agendapunt de communicatie aan de orde, daarom verbaast Gemeentebelangen Tynaarlo zich over de zwakke communicatieve vaardigheden van dit College.

Om te illustreren wat er de afgelopen tijd niet goed is gegaan, geven we een aantal voorbeelden.

 

Onlangs zijn de inwoners uit de wijk Nieuwe akkers in Paterswolde niet persoonlijk door het College op de hoogte gesteld dat zij een keuze kunnen maken uit plantjes voor in hun voortuinen, dit moesten zij uit de media vernemen.

Deze keuze konden zij kenbaar maken tijdens een inloopavond. Tijdens deze inloopavond bleek dat er slechts 1 keuze was, deze konden ze wel of niet kiezen.

Dit was dus erg slecht gecommuniceerd.

 

Met betrekking tot de centrumplannen van Eelde zijn er 2 gegadigden die het pand van voormalig garage Koops wilden kopen. Voor de koop waren een aantal voorwaarden gesteld.

volgens het College voldeden beide partijen niet aan alle voorwaarden die gesteld waren.

Het College gaf aan de gemeenteraad aan dat zij de beide partijen hiervan op de hoogte gesteld had, echter wisten de partijen hiervan volgens eigen zeggen echter niets.

 

Er zijn schriftelijke vragen gesteld door de fractie van de VVD, zij waren Gemeentebelangen echter net voor, want deze zelfde vragen brandden ons ook op de lippen.

Het College beantwoordde deze vragen echter met nietszeggende antwoorden, waarop het College ter verantwoording geroepen werd.

Tijdens de Raadsvergadering waarin het College ter verantwoording geroepen werd, gaf Wethouder Engels aan dat er gedurende het proces geen duidelijkere antwoorden gegeven konden worden.

Blijkbaar is Wethouder Engels vergeten dat zij ook de mogelijkheid heeft om de gemeenteraad te informeren in een besloten vergadering, waarop dan geheimhouding gelegd kan worden.

Communicatief erg zwak.

 

Het College heeft onlangs besloten om alle vormen van subsidie onder de loep te nemen.

Zo ook de subsidie voor museum De Buitenplaats in Eelde.

De directeur van dit museum moest echter uit de media vernemen dat het College van zins was om de subsidie aan het museum stop te zetten.

Slecht communiceren noemen we dit.

 

Dit zijn slechts een paar voorbeelden van het slecht communiceren van het huidige College van gemeente Tynaarlo, zo kunnen we er nog wel veel meer geven. Gemeentebelangen vraagt zich af of dit College in de toekomst wel beter zal gaan communiceren, maar we hebben er een hard hoofd in.

Richard Heijkens overleden.

Ongeveer 6 weken geleden is Richard Heijkens zeer plotseling overleden,hij was nog maar 55 jaar oud.
Richard was secretaris van Gemeentebelangen en steunfractielid
van onze partij in de gemeenteraad.
Naast zijn gezinsleven was Richard op vele terreinen actief.
Hij was betrokken bij het corso, hij ondersteunde zijn vrouw Mieke
bij het opzetten van Tourist Informatie punt.
Ook leverde hij een bijdrage aan het Koepeltjes festival, tevens was hij voorzitter van Radio Tynaarlo lokaal.
Vele inwoners van onze gemeente hebben vaak een beroep op hem gedaan. Meestal niet tevergeefs.
Richard was een gewoon, inspirerend en gedreven mens.
Geen man van veel en lang praten, Richard was een doener.
Wij als Gemeentebelangen missen zijn energie en maatschappelijke betrokkenheid erg.

Accommodatie dorp Tynaarlo.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 10 februari jl is het punt “Uitkomsten van het onderzoek naar een nieuwe accommodatie voor Tynaarlo aan Loopstukken II" besproken.

De haalbaarheid is onderzocht om de sportvelden, de school Het Oelebred, de gymzaal en het dorpshuis op locatie Loopstukken II in Tynaarlo te situeren. Het College heeft naar aanleiding van dit onderzoek geconcludeerd dat in deze financieel zware tijd het niet haalbaar is alles te situeren op Loopstukken II.

Lees meer: Accommodatie dorp Tynaarlo.

Gemeentebelangen Tynaarlo wil met u in gesprek.

12 februari 2015. Gemeentebelangen Tynaarlo wil met u als inwoner van de gemeente in gesprek. We willen graag met u praten over de punten welke bij u leeft, waar u zich zorgen over maakt of waar u ontevreden over bent. Daarom gaat Gemeentebelangen vanaf nu periodiek in de verschillende dorpen stamtafelgesprekken houden.

Onze eerste avond voor de stamtafelgesprekken zal worden gehouden op vrijdag 27 februari.

Lees meer: Gemeentebelangen Tynaarlo wil met u in gesprek.

VN Verdrag ingevoerd door Gemeenteraad Tynaarlo

VN-Panel

De gemeenteraad van Tynaarlo heeft op 28 oktober met algemene stemmen een initiatiefvoorstel aangenomen met betrekking tot het VN Verdrag voor de Rechten van Mensen met een beperking, handicap of chronische ziekte. Nederland ratificeert dit verdrag in 2015.

Lees meer: VN Verdrag ingevoerd door Gemeenteraad Tynaarlo