Ontwerp bestemmingsplan natuurwonen Schelfhorst.

Vries, 11 september 2018.

Tijdens de raadsvergadering stond het punt 'Schelfhorst Natuurwonen' op de agenda.

De zienswijzen, welke ingediend werden naar aanleiding van het

Voorontwerpbestemmingsplan werden besproken.

Gemeentebelangen had naar aanleiding van deze zienswijzen nog een aantal vragen aan de

wethouder.

Lees meer: Ontwerp bestemmingsplan natuurwonen Schelfhorst.

Vaststelling bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte Peizerweg 8a Bunne.

Vries, 11 september 2018.

Op dinsdag 11 september 2018 stond op het akkoordgedeelte van de agenda voor de Raadsvergadering het punt met betrekking tot de definitieve vaststelling van de ruimte voor ruimte regeling voor het perceel Peizerweg 8a in Bunne.

Door de toepassing van de Ruimte voor Ruimte regeling wordt er een mogelijkheid geboden om de landschappelijke en ruimtelijke situatie terplekke van het perceel Peizerweg 8a in Bunne te verbeteren.

Lees meer: Vaststelling bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte Peizerweg 8a Bunne.

Bestemmingsplan Rietwijk noord in Ter borch.

Vries, 11 september 2018.

Op het akkoordgedeelte van de agenda voor de Raadsvergadering stond opnieuw het bestemmingsplan voor de deelwijk Rietwijk noord in de wijk Ter borch in Eelderwolde.

passing van het geldende bestemmingsplan “Rietwijk-Noord” is nodig omdat bij het tekenen van de verbeelding iets fout is gegaan met de begrenzing van de bestemmingen “Natuur” en “Woongebied”.

Lees meer: Bestemmingsplan Rietwijk noord in Ter borch.

Bestemmingsplan brandweerkazerne Groningen Airport Eelde.

Vries, 11 september 2018.

Op de agenda voor de Raadsvergadering van dinsdag 11 september 2018 stond het punt met betrekking tot het bestemmingsplan voor het bouwen van een nieuwe brandweerkazerne bij Groningen Airport Eelde. Dit punt stond op het akkoordgedeelte van de agenda.

Door het vaststellen van dit bestemmingsplan kan er een omgevingsvergunning worden verleend voor het oprichten van een nieuwe brandweerkazerne op het terrein van Groningen Airport Eelde.

Lees meer: Bestemmingsplan brandweerkazerne Groningen Airport Eelde.

Starterslening, blijverslening en verzilverlening verordend.

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering van dinsdag 11 september 2018 werd een verordening aan de Raad voorgelegd met betrekking tot de startersleningen, blijversleningen en verzilverleningen.

Zowel startersleningen, als blijvers en verzilverleningen dragen in belangrijke mate bij aan de realisatie van het gemeentelijke woon- en volkshuisvestingsbeleid.

Lees meer: Starterslening, blijverslening en verzilverlening verordend.

Voorjaarsbrief 2018 werd behandeld.

Vries, 10 juli 2018.

De voorjaarsbrief is de eerste bijstelling op de begroting van 2018 naar de stand van zaken per 1 mei 2018. De begroting 2018 is nog opgesteld onder verantwoordelijkheid van het vorige college en betrof, in verband met de verkiezingen een “Beleidsluwe” begroting. Het nieuwe College is nog bezig met het opstellen van het uitvoeringsprogramma voor de komende periode. Daarom heeft men zich in de voorjaarsbrief beperkt tot het doen van slechts de noodzakelijke…

Lees meer: Voorjaarsbrief 2018 werd behandeld.

Jaarstukken Tynaarlo 2017 werden behandeld.

Vries, 10 juli 2018.

Tijdens de Raadsvergadering werden de jaarstukken van 2017 behandeld.

De jaarstukken, bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening, worden jaarlijks ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. In deze stukken legt het college van B&W verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiële resultaten over 2017.

Lees meer: Jaarstukken Tynaarlo 2017 werden behandeld.

Gemeentebelangen tegen afzien van Perspectievennota 2018.

Vries, 10 juli 2018.

Tijdens de Raadsvergadering stond het onderwerp Afzien van behandeling perspectievennota 2018 ter bespreking geagendeerd. Het voorstel had al op de akkoordagenda van 19 juni gestaan maar was op verzoek van Gemeentebelangen, de VVD en PvdA ter bespreking verplaatst naar de eerstvolgende Raadsvergadering, dus de vergadering van 10 juli.

Het verzoek om in 2018 af te zien van een perspectievennota was door De Coalitiepartijen Leefbaar, GroenLinks, D66, CDA en ChristenUnie op verzoek van het College van B en W ingediend.

 

Vries, 10 juli 2018.

Tijdens de Raadsvergadering stond het onderwerp Afzien van behandeling perspectievennota 2018 ter bespreking geagendeerd. Het voorstel had al op de akkoordagenda van 19 juni gestaan maar was op verzoek van Gemeentebelangen, de VVD en PvdA ter bespreking verplaatst naar de eerstvolgende Raadsvergadering, dus de vergadering van 10 juli.

Het verzoek om in 2018 af te zien van een perspectievennota was door De Coalitiepartijen Leefbaar, GroenLinks, D66, CDA en ChristenUnie op verzoek van het College van B en W ingediend.

Met verbazing heeft Gemeentebelangen hiervan kennis genomen:

 • Ten eerste omdat het stuk als akkoordstuk was geagendeerd;

 • ten tweede meer inhoudelijk wat het onderwerp zelf aangaat.

  Op grond van de Financiële verordening van onze gemeente moet het college jaarlijks vóór de laatste vergadering van het zomerreces de Perspectievennota aan bieden waarin de kaders voor het volgende begrotingsjaar en de drie opvolgende jaren zijn opgenomen.

  Gemeentebelangen kent een grote waarde toe aan de Perspectievennota in het kader van de planning- en control cyclus. Alle voorbereidingen met betrekking tot een nieuwe begroting beginnen met de Perspectievennota. De behandeling van de Perspectievennota is bij uitstek hét moment waarop we politiek bestuurlijk richting geven aan de keuzes die we het komende jaar of in meerjarig perspectief de komende jaren willen gaan maken. Dan wordt nieuw beleid afgewogen en in de tijd weggezet. De keuzes die we bij bespreking van de Perspectievennota maken vinden uiteindelijk een plek in de begroting.

  Gemeentebelangen is van mening dat we de Financiële verordening natuurlijk niet voor niets hebben. Gezien het Belang wat Gemeentebelangen aan de perspectievennota toekent waren wij dan ook zeer verbaasd over het schijnbare gemak waarmee het voorstel in eerste instantie op de akkoordagenda was geplaatst. Naar onze mening werd hiermee volledig voorbijgegaan aan het belang van de perspectievennota in de Planning en Control Cyclus.

  In het voorstel om van een perspectievennota af te zien werd als motivatie onder andere aangegeven dat de Coalitie een Coalitieakkoord aan het voorbereiden is. Echter een Coalitieakkoord, of wat daarvoor moest doorgaan, was er al, deze is zelfs op 24 april reeds in de raad besproken. Naar onze mening is het huiswerk gewoon niet gemaakt. Het College gaf op vragen van Gemeentebelangen aan dat het Coalitieakkoordgeen of in ieder geval veel te concrete informatie bevatte om een perspectievennota op te baseren.

  Een tweede argument wat genoemd werd was dat het college zorgvuldig de plannen voor de nieuwe raadsperiode wil voorbereiden en vastleggen in een college uitvoeringsprogramma.

  Gemeentebelangen heeft er uiteraard begrip voor dat men zorgvuldigheid wil betrachten, maar heeft er geen begrip voor dat het College wacht totdat de Coalitie een coalitieakkoord heeft geproduceerd op basis waarvan men wel een perspectievennota kan produceren. Wij vinden dat het College zelf ook een verantwoordelijkheid heeft om de gemeente goed te besturen en tijdig te anticiperen op allerlei ontwikkelingen.

  Gemeentebelangen heeft uiteraard tegen het voorstel gestemd. Maar aangezien de meerderheid bestaande uit de Coalitiepartijen Leefbaar, GroenLinks, D66, CDA en ChristenUnie voor het voorstel hebben gestemd is het voorstel toch aangenomen.

Beheersverordening Eelde Paterswolde opnieuw in de Raad.

Vries, 19 juni 2018.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering werd opnieuw de beheersverordening voor Eelde en Paterswolde ter goedkeuring aan de Raad voorgelegd.

Deze beheersverordening werd ook reeds tijdens de Raadsvergadering van 20 februari 2018 ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd, echter toen heeft de gemeenteraad besloten de beheersverordening aan het college van B en W terug te geven, aangezien er op dat moment afwijkingen in waren opgenomen ten opzichte van het bestemmingsplan. Dit is niet toegestaan.

Lees meer: Beheersverordening Eelde Paterswolde opnieuw in de Raad.