Waarom wordt de storing aan de openbare verlichting in Eelde niet verholpen?

Vries, 22 januari 2019.

Reeds enige tijd komen er bij Gemeentebelangen Tynaarlo meldingen binnen met klachten over de verlichting langs de Hoofdweg en de Hooiweg in Eelde of beter gezegd het ontbreken daarvan.

Tijdens de Raadsvergadering van 22 januari 2019 heeft Gemeentebelangen vragen gesteld tijdens het vragenrecht.

Lees meer: Waarom wordt de storing aan de openbare verlichting in Eelde niet verholpen?

Centrum Zuidlaren participatieplan besproken.

 

Vries 22 januari 2019

De eerste raadsvergadering van 2019 vond op dinsdag 22 januari plaats. Tijdens de vergadering werd er gesproken over het participatieplan voor Zuidlaren.

Het college is voornemens om samen met de inwoners, ondernemers, belanghebbenden en experts om tafel te gaan om samen tot een integraal plan te komen wat past bij de wensen van de Zuidlaarders.

Lees meer: Centrum Zuidlaren participatieplan besproken.

Grens bebouwde kom Eelde verlegd.

Vries, 22 januari 2019.

Door de bouw van de wijk Groote Veen en de nieuwe school en sporthal, is er een nieuwe aansluiting gekomen aan de Burgemeester J.G. Legroweg in Eelde.

Dit is de aanleiding voor het voorstel om de grens van de bebouwde kom aldaar te verleggen. De grenzen van de bebouwde kom en dus ook het verplaatsen daarvan, worden vastgesteld bij besluit van de gemeenteraad.

Lees meer: Grens bebouwde kom Eelde verlegd.

Controleprotocol 2018.

Vries, 22 januari 2019.

Op de agenda van de eerste Raadsvergadering van 2019 van gemeente Tynaarlo stond het punt met betrekking tot het controleprotocol van 2019.

Het controleprotocol heeft als doel nadere aanwijzingen te geven aan de accountant over de reikwijdte van de accountantscontrole.

Lees meer: Controleprotocol 2018.

Rioleringsplan gemeente Tynaarlo, looptijd verlengd.

Vries, 22 januari 2019.

Tijdens de eerste Raadsvergadering van 2019 stond het punt met betrekking tot het verlengen van de looptijd van het rioleringsplan van gemeente Tynaarlo op de agenda.

Het accent verschuift van rioolvervanging naar het voorkomen van schade ten gevolge van klimaatontwikkelingen. De komende jaren worden onderzoeken en plannen afgerond met betrekking tot de gevolgen van de klimaatveranderingen.

Lees meer: Rioleringsplan gemeente Tynaarlo, looptijd verlengd.

GB Tynaarlo overhandigd bijdrage aan voedselbank.

Paterswolde, 20 december 2018.

Gemeentebelangen Tynaarlo heeft een groot aantal producten verzameld voor de inwoners van gemeente Tynaarlo die afhankelijk zijn van de voedselbank. Deze producten werden op donderdag 20 december 2018 overhandigd aan Ties Polling. Polling is de initiatiefnemer van het inzamelpunt voor de voedselbank in Paterswolde. Dit inzamelpunt bevindt zich in sporthal De marsch.

Binnen gemeente Tynaarlo maken in totaal 80 gezinnen gbruik van de voedselbank.

Lees meer: GB Tynaarlo overhandigd bijdrage aan voedselbank.

Belastingverordeningen 2019 vastgesteld.

Vries, 11 december 2018.

Tijdens de Raadsvergadering werden de belastingverordeningen voor 2019 ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

Door gemeente Tynaarlo worden verschillende belastingen en retributies (leges) en heffingen geheven. Deze heffing vindt plaats op basis van verordeningen. In een aantal gevallen moet voor de aanvang van het jaar duidelijk zijn wat de hoogte van de tarieven is. Dit ter bescherming van de rechtszekerheid van de belastingplichtige.

Lees meer: Belastingverordeningen 2019 vastgesteld.

APV 2019 vastgesteld.

Vries, 11 december 2018.

Tijdens de Gemeeteraadsvergadering van 27 november 2018 werd reeds het onderdeel met betrekking tot het Carbid schieten binnen de Algemene plaatselijke Verordening (APV) gewijzigd vastgesteld.

Tijdens de raadsvergadering van 11 december 2018 werd de volledige APV ter vaststelling aan de Gemeenteraad voorgelegd.

Lees meer: APV 2019 vastgesteld.

Lening VAKO voor duurzaamheidsmaatregelen.

Vries, 11 december 2018.

VAKO wil graag duurzaamheidsmaatregelen treffen voor de accommodatie. Om dit te kunnen realiseren heeft de sportvereniging een aanvullende lening nodig. Voor deze lening hebben ze aangeklopt bij gemeente Tynaarlo.

Dit is de reden dat het punt met betrekking tot deze lening op de agenda voor de Raadsvergadering stond.

Lees meer: Lening VAKO voor duurzaamheidsmaatregelen.