Voorjaarsbrief 2018 werd behandeld.

Vries, 10 juli 2018.

De voorjaarsbrief is de eerste bijstelling op de begroting van 2018 naar de stand van zaken per 1 mei 2018. De begroting 2018 is nog opgesteld onder verantwoordelijkheid van het vorige college en betrof, in verband met de verkiezingen een “Beleidsluwe” begroting. Het nieuwe College is nog bezig met het opstellen van het uitvoeringsprogramma voor de komende periode. Daarom heeft men zich in de voorjaarsbrief beperkt tot het doen van slechts de noodzakelijke…

Lees meer: Voorjaarsbrief 2018 werd behandeld.

Jaarstukken Tynaarlo 2017 werden behandeld.

Vries, 10 juli 2018.

Tijdens de Raadsvergadering werden de jaarstukken van 2017 behandeld.

De jaarstukken, bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening, worden jaarlijks ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. In deze stukken legt het college van B&W verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiële resultaten over 2017.

Lees meer: Jaarstukken Tynaarlo 2017 werden behandeld.

Gemeentebelangen tegen afzien van Perspectievennota 2018.

Vries, 10 juli 2018.

Tijdens de Raadsvergadering stond het onderwerp Afzien van behandeling perspectievennota 2018 ter bespreking geagendeerd. Het voorstel had al op de akkoordagenda van 19 juni gestaan maar was op verzoek van Gemeentebelangen, de VVD en PvdA ter bespreking verplaatst naar de eerstvolgende Raadsvergadering, dus de vergadering van 10 juli.

Het verzoek om in 2018 af te zien van een perspectievennota was door De Coalitiepartijen Leefbaar, GroenLinks, D66, CDA en ChristenUnie op verzoek van het College van B en W ingediend.

 

Vries, 10 juli 2018.

Tijdens de Raadsvergadering stond het onderwerp Afzien van behandeling perspectievennota 2018 ter bespreking geagendeerd. Het voorstel had al op de akkoordagenda van 19 juni gestaan maar was op verzoek van Gemeentebelangen, de VVD en PvdA ter bespreking verplaatst naar de eerstvolgende Raadsvergadering, dus de vergadering van 10 juli.

Het verzoek om in 2018 af te zien van een perspectievennota was door De Coalitiepartijen Leefbaar, GroenLinks, D66, CDA en ChristenUnie op verzoek van het College van B en W ingediend.

Met verbazing heeft Gemeentebelangen hiervan kennis genomen:

 • Ten eerste omdat het stuk als akkoordstuk was geagendeerd;

 • ten tweede meer inhoudelijk wat het onderwerp zelf aangaat.

  Op grond van de Financiële verordening van onze gemeente moet het college jaarlijks vóór de laatste vergadering van het zomerreces de Perspectievennota aan bieden waarin de kaders voor het volgende begrotingsjaar en de drie opvolgende jaren zijn opgenomen.

  Gemeentebelangen kent een grote waarde toe aan de Perspectievennota in het kader van de planning- en control cyclus. Alle voorbereidingen met betrekking tot een nieuwe begroting beginnen met de Perspectievennota. De behandeling van de Perspectievennota is bij uitstek hét moment waarop we politiek bestuurlijk richting geven aan de keuzes die we het komende jaar of in meerjarig perspectief de komende jaren willen gaan maken. Dan wordt nieuw beleid afgewogen en in de tijd weggezet. De keuzes die we bij bespreking van de Perspectievennota maken vinden uiteindelijk een plek in de begroting.

  Gemeentebelangen is van mening dat we de Financiële verordening natuurlijk niet voor niets hebben. Gezien het Belang wat Gemeentebelangen aan de perspectievennota toekent waren wij dan ook zeer verbaasd over het schijnbare gemak waarmee het voorstel in eerste instantie op de akkoordagenda was geplaatst. Naar onze mening werd hiermee volledig voorbijgegaan aan het belang van de perspectievennota in de Planning en Control Cyclus.

  In het voorstel om van een perspectievennota af te zien werd als motivatie onder andere aangegeven dat de Coalitie een Coalitieakkoord aan het voorbereiden is. Echter een Coalitieakkoord, of wat daarvoor moest doorgaan, was er al, deze is zelfs op 24 april reeds in de raad besproken. Naar onze mening is het huiswerk gewoon niet gemaakt. Het College gaf op vragen van Gemeentebelangen aan dat het Coalitieakkoordgeen of in ieder geval veel te concrete informatie bevatte om een perspectievennota op te baseren.

  Een tweede argument wat genoemd werd was dat het college zorgvuldig de plannen voor de nieuwe raadsperiode wil voorbereiden en vastleggen in een college uitvoeringsprogramma.

  Gemeentebelangen heeft er uiteraard begrip voor dat men zorgvuldigheid wil betrachten, maar heeft er geen begrip voor dat het College wacht totdat de Coalitie een coalitieakkoord heeft geproduceerd op basis waarvan men wel een perspectievennota kan produceren. Wij vinden dat het College zelf ook een verantwoordelijkheid heeft om de gemeente goed te besturen en tijdig te anticiperen op allerlei ontwikkelingen.

  Gemeentebelangen heeft uiteraard tegen het voorstel gestemd. Maar aangezien de meerderheid bestaande uit de Coalitiepartijen Leefbaar, GroenLinks, D66, CDA en ChristenUnie voor het voorstel hebben gestemd is het voorstel toch aangenomen.

Beheersverordening Eelde Paterswolde opnieuw in de Raad.

Vries, 19 juni 2018.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering werd opnieuw de beheersverordening voor Eelde en Paterswolde ter goedkeuring aan de Raad voorgelegd.

Deze beheersverordening werd ook reeds tijdens de Raadsvergadering van 20 februari 2018 ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd, echter toen heeft de gemeenteraad besloten de beheersverordening aan het college van B en W terug te geven, aangezien er op dat moment afwijkingen in waren opgenomen ten opzichte van het bestemmingsplan. Dit is niet toegestaan.

Lees meer: Beheersverordening Eelde Paterswolde opnieuw in de Raad.

Begroting Meerschap Paterswolde 2019.

Vries, 19 juni 2018.

De begroting voor 2019 van het Meerschap Paterswolde stond op het akkoordgedeelte van de agenda van de Raadsvergadering van gemeente Tynaarlo.

Meerschap Paterswolde is een Gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Groningen, haren en Tynaarlo.

Als gemeenteraad is het goed kaders mee te geven voor de uitvoering van gemeentelijke taken door een gemeenschappelijke regeling, zoals het Meerschap Paterswolde.

Lees meer: Begroting Meerschap Paterswolde 2019.

Baasis krijgt nieuwe leden RvT.

Vries, 19 juni 2018.

In de Raadsvergadering van gemeente Tynaarlo stond de benoeming van twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht van stichting Baasis voor het openbaar onderwijs op het akkoordgedeelte van de agenda.

Het ene lid werd voorgedragen door de Raad van Toezicht zelf, terwijl het andere lid werd voorgedragen door de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

Lees meer: Baasis krijgt nieuwe leden RvT.

Alescon wordt ontvlochten.

Vries, 19 juni 2018.

Op het akkoordgedeelte van de agenda van de Raadsvergadering van gemeente Tynaarlo stond het punt met betrekking tot het ontvlechten van Alescon.

De invoering van de Participatiewet en de daarmee samenhangende terugloop (5% per jaar) van het aantal Wsw’ers en de verlaging van de rijksbijdrage zorgen ervoor dat er geen toekomstperspectief is voor het huidige Alescon.

Lees meer: Alescon wordt ontvlochten.

Businesspark Ter Borch, beeldkwaliteitsplan (vervolg).

Eelde, 5 juni 2018.

Tijdens de raadsvergadering werd er opnieuw gesproken over het beeldkwaliteitsplan van het Businesspark Ter Borch. Het betrof deze vergadering het tweede termijn waarbij de antwoorden van het college op de vragen van de Raad, welke tijdens de raadsvergadering van dinsdag 22 mei 2018 Gedurende de Raadsvergadering werden er een aantal aanvullende vragen gesteld, welke over het algemeen de reclamemast betrof.

Lees meer: Businesspark Ter Borch, beeldkwaliteitsplan (vervolg).

Benoeming Raadsleden voor Auditcommité, werkgeverscommissie en bestuur meerschap.

Vries, 22 mei 2018.

Tijdens de Raadsvergadering werden de leden voor het auditcomité, de werkgeverscommissie voor de Griffier, leden van het bestuur van Meerschap Paterswolde en de plaatsvervangend voorzitter voor de gemeenteraad gekozen door de gemeenteraad.

De benoeming voor deze werkgroepen is voor de duur van de huidige Raadsperiode.

Lees meer: Benoeming Raadsleden voor Auditcommité, werkgeverscommissie en bestuur meerschap.