Participatievorm Sociaal Domein.

Vries, 26 september 2017.

Vanuit de initiatiefgroep Burgerparticipatie, bestaand uit vertegenwoordiging vanuit de Wmo-adviesraad, Cliëntenraad WSWWWB, het VN-panel en de gemeente, is een voorstel ontwikkeld over een nieuwe participatiestructuur voor het sociaal domein.

De kern hiervan is dat de gemeente direct vanaf het begin inwoners betrekt bij het formuleren van beleid en het oplossen van maatschappelijke vraagstukken (co-creëren) in plaats van bewoners te betrekken wanneer beleidsplannen al in concept klaar zijn (raadplegen.

Lees meer: Participatievorm Sociaal Domein.

Midlaren Groningerstraat 50 ruimte voor ruimte regeling.

Vries, 26 september 2017.

Op de agenda van de Raadsvergadering stond agendapunt 14 met als onderwerp “Ruimte voor Ruimte regeling Groningerstraat 50 te Midlaren”.

Momenteel staat er bedrijfsbebouwing en voormalige agrarische bebouwing op het perceel Groningerstraat 50 te Midlaren. Het College van B en W stelt voor deze bestaande bebouwing te vervangen door twee fraaie en op elkaar afgestemde vrijstaande woningen. Een landschaps- en tuininrichtingsplan draagt er aan bij dat de nieuwe woningen goed aansluiten bij de bestaande…

Lees meer: Midlaren Groningerstraat 50 ruimte voor ruimte regeling.

Verzoek financiƫle ondersteuning aanleg glasvezel buitengebieden.

Vries, 26 september 2017.

De twee glasvezelorganisaties hebben een verzoek ingediend voor financiële ondersteuning voor de aanleg van glasvezel in onze gemeente. Gemeentebelangen onderkent het belang van snel internet en is bereid om de glasvezelorganisaties te ondersteunen.

In de grote kernen is door de markt glasvezel aangelegd. Commerciële partijen hebben echter geen belangstelling om snel internet in het buitengebied aan te leggen. Snel internet is van groot belang voor de leefbaarheid en de economische vitaliteit van het buitengebied:

Lees meer: Verzoek financiƫle ondersteuning aanleg glasvezel buitengebieden.

Groningen Airport Eelde beheersverordening.

Vries, 26 september 2017.

Elke gemeente dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening (WRO) om de tien jaar haar bestemmingsplannen te herzien of een verlengingsbesluit te nemen, dan wel een beheersverordening vast te stellen. Als de gemeenteraad dit niet tijdig doet, vervalt haar bevoegdheid om leges te heffen voor diensten die verband houden met het bestemmingsplan (bijvoorbeeld in het kader van omgevingsvergunningen).

Het bestemmingsplan Groningen Airport Eelde voorterrein is op 4 december 2001 vastgesteld en op

Lees meer: Groningen Airport Eelde beheersverordening.

De Punt Aanleg OV-knooppunt met P+R-voorziening en vernieuwde op- en afritten A28.

Vries, 26 september 2017.

Gedeputeerde staten van Drenthe (GS) hebben de Gemeenteraad van Tynaarlo verzocht om een planologische procedure te voeren ten behoeve van het project “Aanleg OV-knooppunt met P+R Voorziening en vernieuwde op- en afritten A28 De Punt”.

Nadat de Gemeenteraad dit onderwerp op dinsdag 13 september 2017 reeds opiniërend had besproken, was het nu tijd voor de besluitvorming.

Lees meer: De Punt Aanleg OV-knooppunt met P+R-voorziening en vernieuwde op- en afritten A28.

Huishoudelijk afval, kaders vastgesteld.

Vries, 26 september 2017.

Als punt 12 stond het agendapunt met als onderwerp “Van Afval naar Grondstof, Kaders afval 2017 – 2020” op de agenda van de Raadsvergadering. Dit agendapunt heeft op dinsdag 12 september 2017 ook reeds op de agenda gestaan, maar tijdens die Raadsvergadering heeft de gemeenteraad over dit onderwerp gediscussieerd.

Tijdens de Raadsvergadering van 26 september 2017 diende er een besluit genomen te worden omtrent het huishoudelijk afval.

Lees meer: Huishoudelijk afval, kaders vastgesteld.

Paterswolde Noord, bestemmingsplan vastgesteld.

Vries, 26 september 2017.

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad werd een besluit genomen over het bestemmingsplan voor het plangebied Paterswolde Noord, dit is de locatie waar voorheen school Noord gevestigd was.

Voorafgaand aan deze besluitvorming hebben de leden van de fractie van Gemeentebelangen gesproken met een groot deel van de omwonenden van het plangebied, ook hebben we het dossier omtrent dit bestemmingsplan ingezien en we hebben gesprekken gevoerd met de woordvoerder van PC vastgoed en de woordvoerder van Spijkervastgoed.

Lees meer: Paterswolde Noord, bestemmingsplan vastgesteld.

Installatie van der Meij.

Vries, 26 september 2017.

Raadslid Oscar Rietkerk van de fractie van GroenLinks is langdurig ziek en daardoor dus ook langere tijd afwezig. Een raadslid heeft de mogelijkheid zich te laten vervangen voor een periode van 3 maanden, om er voor te zorgen dat de fractie op volledige sterkte blijft.

Raadslid Rietkerk heeft besloten zich voor een periode van 3 maanden te laten vervangen door een ander Raadslid in de persoon van Willem van der Meij.

Lees meer: Installatie van der Meij.

Voormalig gemeentehuis Eelde, vragen van GB werden beantwoord.

Eelde, 19 september 2017.

De fractie van Gemeentebelangen Tynaarlo heeft op 18 augustus 2017 vragen gesteld over het voormalig gemeentehuis van gemeente Eelde aan de Burgemeester J.G. Legroweg in Paterswolde.

Op dinsdag 19 september jongsleden ontvingen wij de antwoorden op onze vragen van het college van Burgemeester en Wethouders.

Voor de volledige beantwoording van de vragen klikt u op de link hieronder.

Lees meer: Voormalig gemeentehuis Eelde, vragen van GB werden beantwoord.