Verkiezingsprogramma 2018 - 2022 volledig.

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van Gemeentebelangen Tynaarlo voor de periode 2018 - 2022. Hier staan de onderwerpen in vermeld waar we ons de afgelopen vier jaar hard voor hebben gemaakt en waar we ons de komende jaren hard voor blijven maken. Dit verkiezingsprogramma is tot stand gekomen mede op basis van uw inbreng!

Wij kunnen dan ook met trots zeggen dat het programma van Gemeentebelangen Tynaarlo vóór en dóór de burger tot stand is gebracht.

Er is niet aan te ontkomen om in dit programma stil te staan bij de huidige politieke ontwikkelingen. De politieke omgeving waarin Gemeentebelangen Tynaarlo opereert, is sterk aan het veranderen. Tot 2002 domineerden de drie middenpartijen CDA, VVD en PvdA, de politieke verhoudingen. In 2002 en daarna is er veel veranderd met de opkomst van populistische stromingen als SP, PVV, Forum voor Democratie, 50 Plus en DENK..

De laatste jaren doet zich bij elke verkiezing een politieke aardverschuiving voor. Een van de belangrijkste oorzaken van deze aardverschuiving is ongetwijfeld dat politieke partijen het contact met de kiezers/burgers hebben verloren. De kiezer voelt zich niet gehoord en raakt vervreemd van de politiek. Vaak lijkt het behoud van macht een grotere rol te spelen dan het belang van het onderwerp.

Door de affaire Heijerman en de bestuurscrisis waren de verhoudingen in de bestuursperiode 2006-2010 ernstig verstoord. Gelukkig is dat in de huidige bestuursperiode hersteld en zijn de onderlinge verhoudingen goed te noemen.

Dat het aangaan van lijstverbindingen tussen verschillende partijen niet meer mogelijk is, is een goede zaak. Immers hier werd het behoud van macht boven het belang van de inwoners gesteld.

Gemeentebelangen heeft hier ook nooit aan willen meedoen en gaat steeds op eigen kracht voor verandering van beleid.

Als u voor Gemeentebelangen kiest, dan kiest u voor een partij die een positieve, inhoudelijke boodschap heeft voor een breed publiek. Zij staat boven de landelijke partijen en wil de ogen en oren zijn voor iedereen die mee wil werken aan het allerbeste voor de inwoners van Tynaarlo. Samen staan we sterk!

De noodzaak voor een partij die niet is gebonden aan landelijke belangen, kleur of religie, maar die opkomt voor uw belangen en die van uw gemeente is daarmee groter dan ooit!.

Veel politieke partijen hebben in de aanloop naar de verkiezingen moeite om geschikte kandidaten te vinden voor de gemeenteraad. Voor Gemeentebelangen Tynaarlo speelt dit niet.

Het bestuur prijst zich gelukkig opnieuw gemeenteraadskandidaten bereid te hebben gevonden die zich voor u in willen zetten.

Graag maken wij als bestuur gebruik van de mogelijkheid om u te wijzen op onze website. www.gbtynaarlo.nl

Denk onafhankelijk,                             … Stem onafhankelijk…         Stem Gemeentebelangen!!

Het bestuur Gemeentebelangen Tynaarlo

Inleiding.

Wie is Gemeentebelangen Tynaarlo?

Gemeentebelangen is een onafhankelijke lokale partij, opgericht in 1946.

Lokale partijen vormen de grootste politieke groepering in Nederland. Op dit moment nemen de lokale partijen een kwart van alle gemeenteraadszetels in.

Gemeentebelangen richt zich op politieke zaken die de inwoners direct in hun eigen woon- en leefomgeving raken. Het gaat lokaal immers niet om landelijke ideologieën, maar om een bestuur dat zich bemoeit met de directe zaken die alle inwoners, van welke gezindte dan ook, aangaan. Landelijke thema's vragen om landelijke oplossingen, lokale thema’s om lokale oplossingen. Oplossingen die gekozen worden zonder dat er belangenverstrengelingen zijn tussen de verschillende niveaus.

Een gemeente goed besturen kan alleen met visie, een lokale visie wel te verstaan!

Gemeentebelangen in de gemeenteraad.

In de raad van Tynaarlo bezet Gemeentebelangen 2 van de 23 zetels. De afgelopen periode waren wij niet vertegenwoordigd in het College van Burgemeester en Wethouders. In deze periode hebben wij ons echter bewust niet ontpopt tot een zuivere oppositiepartij. Ons doel is om de belangen van onze inwoners zo goed mogelijk te behartigen en niet om door het voeren van een stevige oppositie de krant te halen en ons daarmee te profileren.

Collegevoorstellen zijn door ons steeds kritisch bekeken. Waar nodig hebben wij wijzigingen voorgesteld of voorstellen verworpen. Goede voorstellen zijn door ons vanzelfsprekend gesteund. We hebben dus afwisselend voor en tegen collegevoorstellen gestemd, waarbij onze inbreng in een aantal gevallen doorslaggevend is geweest.

Door deze opstelling zijn we daardoor toch in staat geweest om onze invloed te doen laten gelden.

Mede door onze inbreng zijn er veel zaken gerealiseerd of in gang gezet .

Waarom Gemeentebelangen Tynaarlo stemmen?

 • Een landelijke partij heeft een ideologie nodig, Gemeentebelangen is neutraal.

 • Raadsleden van landelijke partijen zijn partijvertegenwoordigers, Raadsleden van Gemeentebelangen zijn volksvertegenwoordigers.

 • Landelijke partijen verdedigen partijbelangen, Gemeentebelangen het lokale belang.

 • Plaatselijke vraagstukken kunnen het beste opgelost worden door een plaatselijk gewortelde partij;

 • Gemeentebelangen komt onafhankelijk en niet gebonden door landelijke politieke standpunten op voor de belangen van alle inwoners van Tynaarlo met respect voor ieders godsdienstige, maatschappelijke of democratische overtuiging.

 • Landelijke partijen besteden hun tijd deels aan landelijke politiek en partijbelangen, Gemeentebelangen besteedt al haar tijd aan plaatselijke politiek;

 • Raadsleden van Gemeentebelangen hebben geen landelijke kopstukken nodig om zich achter te verschuilen. Zij leggen zelf verantwoording af aan de inwoners.

Gemeentebelangen vindt het belangrijk dat het gemeentelijk bestuur voor de burger glashelder is. Zij moet duidelijk inzicht geven welke belangenafwegingen een rol hebben gespeeld bij de besluitvorming.

 • Gemeentebelangen streeft naar een College gevormd op basis van een Raadsprogramma met een zo breed mogelijke steun in de gemeenteraad. Dit Raadsprogramma dient vóór de collegevorming in de raad besproken te worden.

 • Het college dient uitvoerend te zijn. De Raad moet het beleid bepalen.

 • Gemeentebelangen wil een beleid voeren, dat is gebaseerd op een duidelijke en niet in de laatste plaats democratische besluitvorming.

 • Gemeentebelangen wil inwoners en verenigingen actief betrekken bij besluitvorming.

 • Gemeentebelangen wil helder taalgebruik in uitgaande correspondentie van de gemeente.

 • Gemeentebelangen wil dat ontvangstbevestigingen van inkomende post en e-mails binnen één week en inhoudelijke beantwoording binnen 4 weken geschieden. Bij overschrijding van deze termijnen moet de gemeente de inzender actief informeren.

Speerpunten Gemeentebelangen.

 • Geen mega-supermarkt Ter Borch.

 • Veilige verkeersafwikkeling Ter Borch.

 • Behoud vliegveld Groningen Airport Eelde.

 • Vitale winkelcentra in de kernen.

 • Instandhouding bibliotheken in de kernen.

 • Zorgvuldige invulling terrein Prins Bernhardhoeve.

 • Nieuwbouw Vries de Bronnen.

 • Woningbouw voetbalvelden Zeijen en kunstgras voor SVZ.

 • Autonomie van kleine dorpen met eigen budget.


Algemeen bestuur.

Besturen op basis van een Raadsprogramma.

Gemeentebelangen is van mening dat er direct na de verkiezingen, dus nog voordat er collegeonderhandelingen plaatsvinden, gestart moet worden met de opzet en uitwerking van een breed gedragen Raadsprogramma. Dit raadsprogramma moet de basis vormen voor collegebesprekingen. Hiermee willen we bereiken dat het raadsprogramma beleidsbepalend, leidend en sturend is. Het collegeprogramma zou dan meer een uitvoeringsprogramma worden.

Dus besturen op basis van een raadsprogramma en uitvoeren op basis van het collegeprogramma.

Kerntaken.

Gemeentebelangen pleit al jaren voor het houden van een Kerntakenonderzoek, eventueel gevolgd door een Kerntakendiscussie. De meerderheid van partijen in de raad steunt dit echter niet. Wij betreuren dit; het zou een goede bijdrage kunnen leveren als basis voor het raadsprogramma en kan een kapstok zijn voor gerichte bezuinigingen. Wij blijven kritisch welke taken tot de gemeentelijke kerntaken behoren en welke taken moeten worden overgelaten aan anderen.

Te vaak worden er zaken op de rol gezet omdat de politiek of slechts een deel daarvan dit graag wil. Vaak ingegeven om hogere nationale of mondiale doelen te dienen.

Belangenverstrengeling.

Gemeentebelangen is voor een integere ambtelijke en bestuurlijke organisatie. Dit houdt onder andere in dat nevenactiviteiten van ambtenaren niet verstrengeld mogen zijn met hun ambtelijke functie.

Wij verwachten deze integriteit ook van onze bestuurders, de Burgemeester, de Wethouders en de Raadsleden. Gemeentebelangen streeft naar een strikte scheiding van belangen. In het bijzonder in die gevallen waarin Raadsleden bestuurslid zijn van of werkzaam zijn bij een door de gemeente gesubsidieerde organisatie. Ook vinden wij het onwenselijk dat men, anders dan als vertegenwoordiger namens de gemeente, zitting heeft in het bestuur van andere publieke organen of samenwerkingsverbanden zoals bijvoorbeeld Waterschappen of Provinciale Staten.

Openbaarheid van bestuur.

Het Gemeentebestuur moet open en transparant zijn. Het moet voor iedereen duidelijk zijn hoe besluitvorming tot stand gekomen is en welke afwegingen hierbij een rol gespeeld hebben. Besluitvorming dient dus steeds in het openbaar plaats te vinden. Het voeren van achterkamertjespolitiek of werken met verborgen agenda’s horen naar onze mening niet in een democratie thuis. Besloten vergaderingen of besloten informatiebijeenkomsten moeten dan ook tot het uiterste beperkt blijven.

Genomen besluiten moeten duidelijk en helder naar buiten gebracht worden. Gemaakte afspraken moeten worden nagekomen, zeker door de gemeente zelf.

Handhaving.

Gemeentebelangen vindt een goede controle op verleende vergunningen belangrijk. Strakke handhaving draagt bij aan een veilige omgeving en geeft duidelijkheid naar de betrokken burgers. Om dit te realiseren dienen er voldoende Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) in dienst te zijn bij de gemeente.

Betrokkenheid bij besluitvorming.

Gemeentebelangen wil inwoners zoveel mogelijk bij besluitvorming betrekken.

Wij vinden dat je als gemeente zelf het initiatief moet nemen om burgers te betrekken bij wat je doet. Dit draagt er toe bij om betrokkenheid bij planvorming te vergroten en om draagvlak voor te nemen besluiten te kweken. Dit moet in een zo vroeg mogelijk stadium plaatsvinden.

Er moet vermeden worden dat men het gevoel krijgt slechts achteraf mee te mogen praten, terwijl alles toch al beslist zou zijn.

Gemeentebelangen juicht het burgerinitiatief toe, op deze manier kan de bevolking zelf zaken op de raadsagenda plaatsen.

Wij hechten veel waarde aan overleg met dorpsbelangenorganisaties en buurtverenigingen als belangenbehartiger van de bewoners van hun dorpen of wijken.


Belastingen en financiën.

Belastingen en heffingen.

Over de lasten voor onze inwoners en bedrijven kunnen we kort zijn. Lastenverzwaring moet zoveel mogelijk beperkt blijven.

Onroerende Zaakbelasting (OZB).

De onroerende zaak belasting is een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente. Gemeentebelangen is van mening dat de OZB op een vergelijkbaar of lager niveau dient te liggen dan in de omliggende gemeenten.

De verhoging van de OZB dient jaarlijks zo beperkt mogelijk te blijven, met dien verstande dat deze verhoging jaarlijks niet groter mag zijn dan 2%.

Afvalstoffenheffing.

Gemeentebelangen is voorstander van gedifferentieerd tarief (DIFTAR). Hiermee wordt gehoor gegeven aan de term “de vervuiler betaald”. Wie meer afval produceert, betaald ook meer.

Gemeentebelangen steunt de statiegeldalliantie, dit zal er toe bijdragen dat de hoeveelheid aan afval en zwerfafval zal afnemen.

Daarnaast pleiten wij voor ruime openingstijden van de milieustraat.

Financiën.

Gemeentebelangen gaat uiteraard voor een financieel gezonde gemeente. Daarom willen wij een zorgvuldig en verantwoord financieel beleid voeren. Inkomsten en uitgaven dienen in balans te zijn. De uitgaven moeten goed verantwoord zijn en controleerbaar of ze rechtmatig en doelmatig uitgegeven zijn.

Wij willen een adequate controle op geldstromen bij gesubsidieerde instellingen, samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke regelingen. Een goede en onafhankelijk opererende rekenkamer kan hierbij een belangrijke rol spelen.

Gemeentebelangen is zich er steeds van bewust dat alles wat de gemeente doet met gemeenschapsgeld gebeurt. Hierbij past een efficiënte gemeentelijke organisatie.

Wij vinden dat iedere uitbreiding van gemeentelijke taken afgewogen moet worden tegen een toenemende financiële belasting van onze burger.

Nieuw beleid.

Het rijk hevelt steeds meer taken over naar de gemeenten, echter vaak zonder de bijbehorende financiële middelen. Gemeentebelangen vindt daarom dat we voorzichtig moeten zijn met het in voeren van nieuw beleid.

Te vaak wordt er voor een paar jaar een pilotproject opgestart enkel en alleen maar omdat we via cofinanciering van het rijk of de provincie tijdelijk een deel van de kosten vergoed krijgen. Dat we op die manier echter eigen geld uitgeven aan iets wat we anders niet zouden doen blijft vaak onderbelicht. De voortzetting van deze projecten na de tijdelijke bijdragen is vaak een zeer kostbare zaak. Het is dus zaak om deze investeringen en met name de uit deze investeringen voortvloeiende exploitatielasten kritisch te bezien.


Dienstverlening.

De omvang en kwaliteit van het ambtelijk apparaat moet afgestemd zijn op de te verrichten taken. De ambtelijke organisatie moet over voldoende deskundigheid en menskracht beschikken om de diensten die de gemeenschap worden aangeboden goed te kunnen uitvoeren, controleren en handhaven. In principe moet structurele inhuur van menskracht zoveel mogelijk worden vermeden.

Gemeentebelangen vindt dat er regelmatig onderzoek naar het gemeentelijke takenpakket en de uitvoering daarvan gedaan moet worden. Alleen op deze manier kun je komen tot een effectief werkende organisatie.

De gemeente moet haar diensten op een professionele, praktische en efficiënte wijze organiseren en uitvoeren. Dat komt de dienstverlening aan de klanten ten goede en werkt kostenbesparend voor de gemeente zelf.

De gemeente dient voor onze inwoners een betrouwbare partner te zijn. Afspraken moeten wederzijds duidelijk zijn en dienen tijdig te worden nagekomen. De beantwoording van brieven en e-mails dient binnen de gestelde termijnen te gebeuren. Bij overschrijding hiervan moet de afzender op de hoogte gebracht worden van de reden.

Bureaucratie moet vermeden worden en de digitale dienstverlening bijvoorbeeld bij het aanvragen van formulieren of vergunningen moet verder uitgebreid worden.

Uitvoerende taken van de gemeente waarvan blijkt of is gebleken dat deze doelmatiger door het bedrijfsleven of derden kunnen worden uitgevoerd dienen te worden uitbesteed. Er dient echter te allen tijde controle gehouden te worden op de kwaliteit van het uitbesteedde werk.

Niet de gemeentelijke organisatie maar de inwoners dienen centraal te staan!


Brandweer en rampenbestrijding.

Binnen de brandweer dient de kwaliteit van zowel de manschappen als het materieel op een voldoende hoog niveau te blijven.

De huidige brandweerposten moeten worden gehandhaafd, dit in verband met aanrijtijden.

De beschikbaarheid van voldoende bluswater dient in de gehele gemeente gewaarborgd te zijn.

Rampenplan.

Gemeentebelangen ziet het als één van de kerntaken van de gemeente om te zorgen voor een veilige woon-en leefomgeving. Gemeentebelangen wil een regelmatige actualisatie en evaluatie van het gemeentelijke rampenplan.

Wij achten een goede rampenbestrijding en een goed crisismanagement bij calamiteiten van groot belang voor onze inwoners.

Openbare orde en veiligheid.

Tynaarlo mag zich gelukkig een veilige gemeente noemen. Toch moet de gemeente blijven Investeren in een veilige en leefbare woonomgeving.

Gemeentebelangen vindt een veilige woonomgeving belangrijk, daarom willen wij:

 • dat de politie goed bereikbaar is met ruime openingstijden;

 • dat aangifte ook zonder afspraakverplichting mogelijk is;

 • dat de politiepost niet wordt wegbezuinigd maar juist beter bezet is;

 • dat diegenen, die de veiligheid of de openbare orde verstoren, hard aangepakt worden;

 • dat er niet gedoogd wordt, maar gehandhaafd;

 • dat de wijkagent, die zichtbaar in de wijk aanwezig is, handhavend optreedt;

 • dat er voldoende BOA’s in dienst zijn bij de gemeente;

 • dat verkeersveiligheid bij scholen een permanent aandachtspunt blijft;

 • dat er strenger gecontroleerd wordt op parkeerovertredingen;

 • dat er voldoende aandacht moet zijn voor huiselijk geweld;

 • dat de kosten van vandalisme verhaalt wordt op de veroorzakers;

 • dat de gemeente voldoende initiatieven neemt op het gebied van Preventie;

 • dat er een goede drugs- en alcohol voorlichting op de scholen plaatsvindt.

Om de lokale veiligheid en dienstverlening in Tynaarlo te waarborgen, moet er met alle middelen naar worden gestreefd dat de politiepost in Vries gehandhaafd blijft met ruime openings-en aanwezigheidstijden.


Wegen.

Gemeentebelangen wil dat het onderhoudsniveau van onze wegen voet- en fietspaden minimaal op het huidige peil gehandhaafd blijft en zo mogelijk wordt verbeterd. Met name onderhoud en aanleg van fietspaden heeft onze prioriteit. Dit voorkomt onveilige situaties en onnodige schadeclaims. Het slechtste fietspad hoort niet in Tynaarlo te liggen. Wij willen dat het fietspad langs de Hoofdweg in Eelde en Paterswolde met spoed wordt opgeknapt, net als het fietspad langs de Hunebedstraat in Tynaarlo en Zeegse.

Toegankelijkheid wegen en paden.

Gemeentebelangen zet zich in voor het vergroten van de toegankelijkheid van voetpaden binnen de gemeente. Te vaak constateren wij dat voetpaden door schots en scheef liggende tegels of in de zomer door onkruid onbegaanbaar dreigen te worden. Met name voor gehandicapten en ouderen levert dit problemen op. De rommelige aanblik laten we hier maar buiten beschouwing.

Ook het parkeren van gemotoriseerde voertuigen en het plaatsen van bijvoorbeeld bouwcontainers op het voetpad is Gemeentebelangen een doorn in het oog. Het is toch te gek voor woorden dat mensen in een rolstoel of ouders met kinderwagen over straat moeten gaan, doordat het voetpad geblokkeerd wordt.

Gladheidbestrijding.

Het gemeentelijk strooibeleid is naar onze mening aan herziening toe. Nu worden alleen de busroutes en de grote doorgaande wegen gestrooid. Gemeentebelangen wil dat er in ieder geval ook wordt gestrooid vanaf de diverse bejaardenhuizen en andere complexen van ouderenhuisvesting naar de hoofdwegen en de winkelkernen. Verder vinden wij dat er vaker buiten de grote doorgaande routes en in de wijken gestrooid moet worden.

Riolering en waterbeheersing.

Gemeentebelangen vindt een goed rioolstelsel en een goede waterbeheersing belangrijk. Dit draagt bij aan een schoon en veilig leefmilieu en voorkomt overlast. Wij vinden dan ook dat het ingezette beleid om te komen tot gescheiden inzameling en verwerking van afval-en hemelwater moet worden doorgezet. Overstorten vanuit het riool moeten zoveel als maar mogelijk is worden voorkomen.

Voor al deze maatregelen dient voldoende geld gereserveerd te worden.

In het buitengebied moet de gemeente de aanleg van IBA’s (Individuele Behandeling Afvalwater) met een hoog milieurendement stimuleren. Maatwerkoplossingen welke voor het milieu maar ook vanuit economische overwegingen duurzaam zijn, genieten de voorkeur.

Uitgangspunt blijft een integrale doorberekening van de kosten, waarbij de dekking wordt gevonden in de rioolrechten.


Openbaar groen.

Voor het beheer van openbaar groen geldt het zelfde als voor het beheer van wegen. Gemeentebelangen wil dat het onderhoudsniveau minimaal op het huidige peil gehandhaafd blijft en waar mogelijk wordt verbeterd. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie, ons openbaar groen is het visitekaartje van de gemeente. Goed gedrag lokt goed gedrag uit, het voorkomt zwerfafval en zorgt voor een schone leefomgeving.

Het maaien van de grasvelden en groenstroken dient op een acceptabel niveau gehouden te worden, ook daar waar het maaien is uitbesteed aan een externe partij.

Het beheer van openbaar groen moet afgestemd zijn op het beschermen van de individuele dieren en hun leefgebied. Gemeentebelangen is voorstander van ecologisch bermbeheer. Het is belangrijk voor het in stand houden van de biodiversiteit. Er moet natuurlijk vooraf wel met de inwoners overlegd worden.

Wij vragen aandacht voor voldoende en kwalitatief goede speelvoorzieningen. Gemeentebelangen vindt het belangrijk dat initiatieven van bewoners van kinderrijke buurten met betrekking tot speelvoorzieningen zoveel mogelijk gehonoreerd dienen te worden.

Gemeentebelangen is van mening dat kinderen gestimuleerd moeten worden om buiten te spelen, want buiten spelen zorgt voor creativiteit, ontwikkelt het sociaal gedrag en is daarbij nog gezond ook.

Verkeer en vervoer.

Gemeentebelangen vindt een goede bereikbaarheid belangrijk. Een veilige en vlotte verkeersafwikkeling is daarvoor noodzakelijk. Daarom dient er bij ruimtelijke ontwikkelingen nadrukkelijk aandacht aan de verkeersafwikkeling besteedt te worden.

De aanleg van diverse rotondes in onze gemeente hebben de verkeersituatie aanzienlijk verbeterd.

Wij vinden dat de ondersteunende activiteiten om scholen te stimuleren om het verkeersveiligheidslabel te verkrijgen voortgang verdienen. In het kader van verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid pleiten we naast gedragsbeïnvloeding door educatie en voorlichting voor een stringentere handhaving.

Openbaar vervoer.

Hoewel het openbaar vervoer zich in zijn algemeenheid op een redelijk goed niveau bevindt, zijn er toch nog wel wat aandachtspunten.

Met name met betrekking tot de kleinere kernen zijn er nog wel verbeteringen denkbaar. Wie niet over een auto beschikt, heeft al gauw een probleem. Wellicht kan de buurtbus of belbus een rol vervullen om er voor te zorgen dat er een redelijke openbaarvervoersverbinding met de hoofdkernen ontstaat.

Wij zijn met de provincie van mening dat De Punt een interessante locatie is voor een transferium met OV-knooppunt. Dit kan de bereikbaarheid van de kernen alleen maar ten goede komen en bijdragen aan een goede aansluiting naar Groningen, Zuidlaren, Eelde, Gieten, Emmen en Assen. Op Het transferium kan de rol van Groningen Airport Eelde versterken.

Collectief ouderenvervoer.

Voor de mobiliteit van ouderen is de ouderenbus essentieel. Voor wie geen gebruik kan maken van het openbaar vervoer of als het niet lukt de bushalte te bereiken, moet er een goed collectief vervoerssysteem zijn. Gemeentebelangen vindt dat hier niet op bezuinigd kan en mag worden.

Grondbedrijf & Ruimtelijke ontwikkelingen

Actieve grondpolitiek is nodig als er behoefte bestaat aan nieuwe ontwikkelingsgebieden. Momenteel zijn deze echter voldoende aanwezig, te denken valt daarbij aan de Bronnen en SV Zeijen.

Kleine kernen.

Gemeentebelangen vindt dat bevordering van de leefbaarheid door particuliere kleinschalige woningbouw in de kleine kernen mogelijk moet zijn. Het moet mogelijk zijn om vrijkomende agrarische gebouwen tot meerdere en goedkope wooneenheden om te vormen. Wij zijn er ook voorstander van om andere woonvormen te realiseren bijvoorbeeld zorgboerderijen en woonvormen voor ouderen en mensen met een beperking. Een gevarieerd aanbod in woonmogelijkheden kan de vergrijzing van het platteland voorkomen.

Uit het oogpunt van werkgelegenheid en leefbaarheid is Gemeentebelangen Tynaarlo voorstander van kleinschalige bedrijvigheid in de kleine(re) kernen van de gemeente.

Er moet ruimte zijn voor startende ondernemers. Ondernemers moeten ontwikkelingskansen krijgen, daarbij mag echter de leefbaarheid van het dorp niet uit het oog verloren worden.

Centrumplannen.

In de structuurvisie van de gemeente is opgenomen dat de kernen Eelde-Paterswolde, Vries en Zuidlaren ruimtelijk en functioneel versterkt moeten worden zodat de bevolking zoveel mogelijk gebonden raakt aan deze centra. Tot nu toe is realisatie van nieuwe centra om allerlei redenen niet gelukt. Uitzondering daarop is Albert Heijn in Paterswolde, waar de ondernemer dit voortvarend heeft opgepakt. Verder hecht Gemeentebelangen Tynaarlo veel waarde aan de mening van de inwoners, waar het gaat om de invulling van het terrein van de Prins Bernhardhoeve in Zuidlaren.

Centrumplan Eelde heeft een eerste opwaardering doorgemaakt door de nieuwbouw van Jumbo Pepping en de verbouwing van het pand van Evenhuis en Amerika. Ook het nieuw aanleggen van de parkeerplaats kan tot een upgrading van het centrum zorgen. Gemeentebelangen is van mening dat nu de ondernemers en pandbezitters nu aan zet zijn om verdere stappen te maken. Gemeentebelangen is van mening dat het aanleggen van een voetpad over de sloot naast de begraafplaats een veilige oplossing om voetgangers te scheiden van het overige verkeer.

Wij zijn van mening dat het tot stand komen van het centrum in Vries door middel van het Dorpsagenda Vries een goed voorbeeld is van het luisteren naar en het meenemen van de inwoners.

Buitengebied.

Het buitengebied van Tynaarlo blijft wat ons betreft als voornaamste bestemming de agrarische sector behouden. De gemeente dient er bij planvorming dan ook terdege rekening mee te houden dat deze de bestaanszekerheid van de agrarische beroepsbevolking niet aantast.

Op gepaste schaal is er ruimte voor recreatie en toerisme, mits de agrarische hoofdfunctie hierdoor niet bedreigd wordt.

Het beleid voor het buitengebied moet de agrarische sector ruimte en kansen bieden, zoals:

 • nieuwe vormen van agrarische bedrijfsgebouwen, met grotere nok-en dakgoothoogte;

 • ruimte voor schaalvergroting op bestaande agrarische bedrijven;

 • ruimte voor teelt ondersteunende voorzieningen, verbrede vormen van landbouw en andere aan de agrarische sector verwante activiteiten (bijvoorbeeld mestvergisting);

 • ruimte voor hervestiging van bedrijven, die elders (dorp, lint of ammoniakzone) een knelpunt vormen of in hun bedrijfsontwikkeling worden belemmerd;

 • ruimte voor ruimte regeling voor vervallen of verouderde bedrijfsgebouwen.

Voormalige agrarische bedrijfsgebouwen kunnen een andere bestemming krijgen mits de nieuwe functie de ontwikkeling van naastgelegen agrarische bedrijven niet belemmert. De ruimtelijke inrichting van het agrarisch gebied moet gericht zijn op versterking en handhaving van de landbouwstructuur.

Nieuwe niet-agrarische functies zoals bos, landgoederen en vastgestelde ecologische verbindingszones moeten zorgvuldig in het buitengebied worden ingepast. Hierbij mag geen inbreuk plaatsvinden op de landbouwkundige structuur in een gebied en / of de ontwikkelingsmogelijkheden van bestaande agrarische bedrijven.

Volkshuisvesting en stedelijke vernieuwing.

Goed wonen betekent volgens Gemeentebelangen kwalitatief goede woningen in een schone en veilige woonomgeving, met een gedifferentieerd aanbod dat voortdurend aansluit op de veranderende samenstelling van de bevolking. Het accent op het terrein van de volkshuisvesting hoort steeds te liggen bij de kwaliteit van de woningen zelf en van de woonomgeving.

Nieuwe vraagstukken dienen zich aan, zoals de sterk groeiende vraag naar seniorenwoningen, de positie van alleenstaanden en starters en de leefbaarheid van buurten.

Wij pleiten er voor om, mede gelet op de vergrijzing van de samenleving, er voor te zorgen dat er voor senioren voldoende levensloopbestendige woningen op de woningmarkt aanwezig zijn. Woningen dicht bij de winkels en voorzieningen, en dan het liefst met meer service-en zorgmogelijkheden.

Ook moeten er voor jongeren, starters en gezinnen met jonge kinderen voldoende betaalbare woningen gerealiseerd worden.

In overleg met de woningbouwverenigingen en projectontwikkelaars moet gezorgd worden voor een evenwichtige woningtoewijzing over alle doelgroepen. Een regelmatig geactualiseerd woonplan zal daarbij steeds als uitgangspunt moeten dienen.

Voor er ergens gebouwd gaat worden moet duidelijk zijn hoe de verkeersontsluiting van de toekomstige wijk geregeld wordt, wat de effecten van de nieuwbouw op de bestaande verkeerssituatie is en hoe de ontsluiting goedgeregeld kan worden. Het is zaak om de inwoners hier tijdig bij te betrekken. Er moet rekening gehouden worden met afdoende parkeermogelijkheden.

Woningbouw Vries.

Met name in de kern Vries is de nood op de woningmarkt groot. Aangezien de crisis op de woningmarkt voorbij is, pleit Gemeentebelangen er daarom voor om de wijk Diepsloot verder te ontwikkelen. Daarna kan de nieuwe wijk De Bronnen weer uit de kast worden gehaald. Deze wijken moeten wat ons betreft gefaseerd ontwikkeld worden, waardoor Vries een sterkere positie verkrijgt op de woningmarkt.

Uiteraard dient er goed nagedacht te worden over de infrastructuur van de wijk, zodat ontwikkeling van het ene gedeelte het andere deel niet in de weg staat. Bij het ontwikkelen van nieuwe wijken dient er bij de infrastructuur rekening gehouden te worden met afdoende parkeermogelijkheden.


Recreatie en toerisme.

Tynaarlo heeft door haar ligging op het gebied van toerisme en recreatie een uniek imago. Het trekt veel bezoekers aan en voorziet hiermee in een grote behoefte. De recreatiesector als geheel is één van de belangrijkste werkgevers van Tynaarlo en is van grote betekenis voor de leefbaarheid en economie. Het behouden, versterken en stimuleren van recreatie en toerisme is belangrijk voor de werkgelegenheid. Wij willen dit verder uitbouwen en versterken. Gemeentebelangen wil deze sector de ruimte bieden voor uitbreiding of het realiseren van nieuwe vestigingslocaties. Wij vinden dat de gemeente de informatievoorziening over en de promotie van deze sector actief moet ondersteunen.

Permanente bewoning recreatiewoningen.

Gemeentebelangen is er een tegenstander van dat recreatiewoningen permanent bewoond worden. Recreatiewoningen zijn er voor bedoeld om in te recreëren, niet voor vaste bewoning. Wij zijn er dan ook voorstander van dat er zoveel als mogelijk handhavend opgetreden wordt tegen permanente bewoning.

Economische zaken.

De middenstand, dienstverlening, recreatie en toerisme zijn de kurk waarop de gemeentelijke economie drijft. Als aanjagers van bedrijvigheid dienen zij zo veel mogelijk te worden gestimuleerd.

Een gezonde winkelstructuur in de gemeente biedt een niet te onderschatten bijdrage aan de lokale economie.

Uit het oogpunt van werkgelegenheid en leefbaarheid is Gemeentebelangen voorstander van kleinschalige bedrijvigheid in de kleine(re) kernen en in het buitengebied van de gemeente.

Er moet ruimte zijn voor startende ondernemers. Het midden-en kleinbedrijf moet kansen worden geboden om zich verder te ontwikkelen. Zo is het van belang voor de leefbaarheid van kleine dorpen dat deze sectoren in het buitengebied kansen krijgen om agrarische bedrijfsgebouwen die hun oorspronkelijke functie verliezen een nieuwe functie te geven.

Lokaal aanbesteden.

Gemeentebelangen wil zo veel mogelijk de leveringen van opdrachten aan bedrijven uit onze gemeente gunnen om op die manier de eigen economie draaiende en gezond te houden. Europese wetgeving maakt het mogelijk dat overheidsinstanties bij openbare aanbesteding en niet automatisch het laagste bod hoeven te kiezen. Voortaan kunnen behalve prijs, ook kwaliteit, milieueffecten, sociale factoren en innovatiepotentieel een rol spelen bij de selectie. Dit biedt de plaatselijke ondernemers weer kansen.

Een bloeiend en dynamisch bedrijfsleven is gebaat bij een lokale overheid die zorgt voor:

 • minder regels en snelle en betere dienstverlening aan ondernemers;

 • efficiënte procedures op gebied van bouwen en snelle afhandelingstermijnen;

 • bedrijventerreinen, welke voldoende ruimte voor bedrijfsvestigingen bieden;

 • structureel overleg en samenwerking met het (georganiseerd) bedrijfsleven;

 • flexibele mogelijkheden voor het starten van een bedrijf in of aan eigen huis;

 • investeringen in een goede bereikbaarheid van de bedrijven;

 • voldoende parkeergelegenheid.

Middenstand.

Voor alle kernen geldt dat een bloeiende middenstand van groot belang is voor de lokale economie en de leefbaarheid. Deze bedrijfstak moet dan ook blijvend gestimuleerd worden. Hierbij is gratis parkeren in de nabijheid van de bedrijven/ winkels een absolute voorwaarde.

Belangrijk is het zo snel mogelijk realiseren van de centrumplannen voor Eelde en Vries. Een goede invulling van het terrein van de Prins Bernhardhoeve is de duidelijke wens van de consument en heeft de steun van Gemeentebelangen.

Agrarische sector.

De agrarische sector is een van de belangrijkste economische dragers van het buitengebied en is daarmee van onverminderd belang voor onze gemeente. Ook hebben de agrariërs een belangrijke rol bij het beheer van het landschap.

Hoewel natuur en toerisme veel meer plaats en ruimte op het platteland innemen dan een aantal jaren geleden, bieden zij tegelijkertijd ook nieuwe kansen aan de agrarische ondernemer. Waar mogelijk dient de lokale overheid hiertoe de ruimte te bieden. Een goede belangenafweging tussen agrarische bedrijven en natuur en recreatie is daarbij van groot belang.

Wij zijn van mening dat er voor de agrarische ondernemers niet te veel belemmeringen mogen zijn. De sector moet naar verdere schaalvergroting kunnen groeien. Daarbij is het belangrijk dat de lokale overheid creatief om gaat met de huidige bouwblokken waar de bedrijven momenteel aan gebonden zijn en de ruimte voor ruimteregeling flexibel toepast.

Wij zijn tevens van mening dat de agrarische sector heel goed in staat is, onder de almaar veranderende omstandigheden, zelf op een creatieve manier oplossingen aan te dragen en bedrijfsmatig hierop in te spelen. Extreme regelgeving doodt de creativiteit en ontmoedigt.

Bedrijventerreinen.

Om bedrijven die zijn gevestigd in woongebieden de mogelijkheid te geven uit te breiden bieden de bestaande bedrijventerreinen voldoende ruimte.

Het bedrijventerrein nabij de Bloemenveiling in Eelde kan dienst doen als hup, waarbij de vrachtauto’s hun aanhangwagen kunnen afkoppelen voor de bevoorrading van de stad Groningen, het kan dus dienst doen als distributiecentrum.

Groningen Airport Eelde.

De baanverlenging van vliegveld Eelde is na jaren een feit. Het vliegveld blijft onder druk staan, omdat niet alle aandeelhouders even betrouwbaar zijn. Toch verdienen de initiatieven steun om de economische ontwikkelingen te bevorderen. De luchthaven is niet alleen van regionaal belang, maar zorgt ook voor internationale verbindingen.

Dat er voor de overloop van Schiphol wordt uitgeweken naar Lelystad is jammer. Juist hier kunnen regionale luchthavens als Eelde en Maastricht uitkomst bieden.

De gemeente Tynaarlo kan een bijdrage leveren door de voormalige vuilstort aan de overzijde te bestemmen tot parkeerplaats voor het vliegveld.

Ook de realisatie van het OV-knooppunt de Punt kan de bereikbaarheid van onze luchthaven vergroten.

Natuur.

Wat de omgeving van Tynaarlo betreft, mogen we onszelf gelukkig prijzen. De top van Drenthe met een rijke natuur en prachtige karakteristieke dorpskernen. De landschappelijke rijkdom en de eeuwenlange bewoning dragen bij tot de grote cultuurhistorische waarden van dit bijzondere stukje Drenthe. Gemeentebelangen ziet het als onze verantwoordelijkheid om het voortbestaan en de kwaliteit hiervan te waarborgen. Wij willen de natuur en de landschappelijke waarden samen met alle betrokkenen zo goed mogelijk bewaren en daar waar mogelijk versterken.

Milieu.

Milieubeleid.

De zorg voor een schoon milieu is van groot belang voor de woonomgeving van onze inwoners. Er is dan ook blijvende aandacht nodig voor een goed milieubeleid. Maar milieumaatregelen moeten ook zinvol en effectief zijn. Steeds zal er een afweging gemaakt moeten worden tussen enerzijds de kosten van milieumaatregelen en kostenontwikkeling op milieugebied en anderzijds het milieurendement. De aspecten van het milieubeleid moeten niet als een afzonderlijk beleidsveld worden gezien maar dienen integraal een plaats te krijgen in het economische beleid, het landbouw-, werkgelegenheids-en volkshuisvestingsbeleid. De uitgangspunten van het gemeentelijk milieubeleid moeten op duurzame ontwikkeling gericht zijn. Een zorgvuldige belangenafweging is hierbij noodzakelijk.

Energie.

Gemeentebelangen is voorstander van het nemen van energiebesparende maatregelen zoals isolatie en wil dat er optimaal gebruik wordt gemaakt van de daarvoor te verkrijgen subsidies. Uiteraard is Gemeentebelangen tegenstander van het onnodig gebruik en verspilling van energie.

Alternatieve energie.

Gemeentebelangen wil dat er gekeken wordt naar de mogelijkheden van het investeren in alternatieve energie zoals zonnepanelen, windenergie en biobrandstof. Gemeentebelangen ziet graag dat het gemeentelijk beleid voorwaardenscheppend wordt, zodat bij verbouw/nieuwbouw dit onderwerp actief meegenomen kan worden bij de planvorming en vergunningsaanvragen.

Wij zijn voorstander van het zoveel mogelijk stimuleren van sportverenigingen tot het aanleggen van bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak van hun accommodatie.

Ook is Gemeentebelangen Tynaarlo voorstander van het realiseren van zonneparken, daar waar het mogelijk is en waar initiatieven ontstaan.

Handhaving.

Gemeentebelangen wil dat er wordt toegezien op naleving van milieuregelgeving en dat er gehandhaafd wordt. De BOA’s kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.

 

Voorlichting, communicatie en milieueducatie.

Naast beleid en handhaving speelt ook de voorlichting aan burgers en bedrijven een belangrijke rol in de gemeentelijke verantwoordelijkheden. Uitgangspunt bij de voorlichting dient milieubewuster handelen te zijn. Een goede communicatie met onze burgers inzake het milieubeleid is essentieel. Gemeentebelangen wil milieueducatie op de scholen stimuleren.

Welzijn, maatschappelijke zorg en volksgezondheid.

Gemeentebelangen vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen in de maatschappij. Dit kan door op alle beleidsvelden rekening te houden met mensen met een beperking. Het gaat dan niet alleen om de groep mensen met een handicap, maar ook om de steeds groter wordende groep ouderen die op enig moment minder zelfredzaam worden. Wij moeten er voor zorgen dat de gehandicapten, chronisch zieken en ouderen zich binnen onze gemeente in hun eigen omgeving prettig blijven voelen. Deze groepen zullen zoveel mogelijk zelfstandig moeten kunnen blijven wonen, daarom dient er gezorgd te worden voor aangepaste dan wel levensloopbestendige woningen. Overleg hierover en samenwerking met de woningbouwcorporaties die in de gemeente actief zijn is noodzakelijk.

Van groot belang achten wij ook dat alle openbare ruimten (straten, trottoirs en groen) zo ingericht zijn dat iedereen er gebruik van kan maken. Van ouders met kinderwagens tot rolstoelgebruikers en slechtzienden. Bij nieuwbouw van woningen en gebouwen moet de toegankelijkheid voor iedereen gegarandeerd zijn.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning WMO.

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning heeft ervoor gezorgd dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de ondersteuning van de maatschappij. Het doel van deze wet is het meedoen mogelijk maken. Mensen moeten zo lang zo zelfstandig mogelijk deel kunnen nemen aan de samenleving. Om dit te bewerkstelligen kan de gemeente verschillende middelen gebruiken, zoals vrijwilligerswerk, mantelzorg, informatiebijeenkomsten, adviezen, opvoedingsondersteuning en huishoudelijke hulp. Wij hechten er veel waarde aan dat deze wet goed wordt uitgevoerd en dat de kwaliteit van de zorg voorop staat. Wij vinden een goed functionerend WMO Platform en VN panel van groot belang. Deze platforms moeten in een vroeg stadium bij besluitvorming betrokken worden.

Jeugdbeleid.

Terecht staat de jeugd nadrukkelijker dan ooit op de maatschappelijke en politieke agenda. In toenemende mate is het besef aanwezig dat voor een betere samenleving investeren in jeugd noodzakelijk is. Het gaat hierbij om zaken als goed onderwijs, het voorkomen van jeugdcriminaliteit en het bevorderen van de gezondheid.

Gemeentebelangen vindt het belangrijk dat jongeren zich kunnen ontwikkelen. Binnen het gezin, op het speelveld in de buurt, bij de (sport)vereniging en op school. De voorzieningen moeten daarvoor aanwezig zijn en door de jeugd gebruikt (kunnen) worden. Uitgangspunt is dat jongeren zich kunnen vormen tot zelfstandige personen die volwaardig deelnemen aan de samenleving.

Gelukkig groeit ongeveer 80-85% van alle jeugdigen zonder al te veel problemen op. De eerste verantwoordelijkheid voor het opvoeden van jeugdigen ligt bij de ouders. Overheden kunnen daarbij ondersteunen door het scheppen van optimale omstandigheden bij dat opgroeien. Tynaarlo staat bekend als een gemeente waar jeugdigen nog betrekkelijk veilig en rustig kunnen opgroeien. De sociale structuren in het gezin en in de woon-en leefomgeving zijn hier sterk ontwikkeld. Het aantal jeugdigen dat opgroeit met ernstige gedrags-en opvoedproblemen is relatief laag, net als het aantal jeugdigen dat in aanraking komt met de jeugdbescherming en Justitie. Hoewel het met het merendeel van de jeugd in Tynaarlo prima gaat, hebben sommige jongeren een extra zetje of wat extra hulp nodig om de weg in de samenleving te vinden. Deze jongeren moeten op tijd die hulp krijgen die nodig is.

Ouders en verzorgers zijn primair verantwoordelijk voor opvoeding en gedrag van hun kinderen. Scholen en verenigingen spelen daarbij een aanvullende rol. In dit kader moet het Centrum voor Jeugd en Gezin een belangrijke ondersteuning gaan geven aan de ouders bij hun opvoedingstaak.

Ouderenbeleid.

Gemeentebelangen is ervan overtuigd dat voor een betere belangenbehartiging van ouderen specifiek beleid nodig is.

Wij willen dat de gemeente:

 • zorgt voor preventief ouderenbeleid;

 • de lokale ouderenproblematiek goed in beeld heeft en beleid hier op aanpast;

 • sociaal isolement bestrijdt;

 • zorgt voor goede samenwerking tussen zorgverleners en zorgfinanciers;

 • zorgt voor een optimale samenwerking met organisaties en instellingen voor ouderen;

 • zorgt voor een snelle afhandeling van indicatiestellingen;

 • bewerkstelligt dat men op snelle en adequate hulp kan rekenen;

 • zorgt voor goede vervoersmogelijkheden voor ouderen;

 • zorgt dat openbare gebouwen goed bereikbaar en toegankelijk zijn;

 • voldoende seniorenwoningen dan wel levensloopbestendige woningen bouwt op loopafstand van zorg- en winkelcentra.

Vrijwilligers.

Gemeentebelangen vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen op de een of andere wijze meedoen aan de samenleving. Vrijwilligerswerk maakt onlosmakelijk deel uit van de sociale structuur van de samenleving. Zonder de inzet van vrijwilligers zouden diverse activiteiten minder makkelijk, veel duurder of zelfs onmogelijk worden. Door de vergrijzing en de vermaatschappelijking van de zorg zal het belang van vrijwilligers alleen maar toenemen. Dat is ook een van de uitgangspunten van de WMO. Van belang is hoe wij vrijwilligers kunnen activeren en ondersteunen. Dit kan onder meer door het stimuleren van scholing, onkostenvergoedingen, het regelen van verzekeringen en het wegnemen van overbodige regels en procedures die vrijwilligerswerk in de weg kunnen staan.

Kunst en cultuur.

Kunst en cultuur dragen in belangrijke mate bij aan de zelfontplooiing van onze inwoners en aan de leefbaarheid in onze gemeente. Cultuur is onlosmakelijk verbonden met onze identiteit. Cultuur geeft kleur aan ons leven, brengt ons op andere gedachten, leert ons open te staan voor het andere, het verleden en het ondenkbare. Cultuur spoort mensen aan zich te organiseren, actief bezig te zijn en brengt mensen tot elkaar. Kortom, cultuur verbindt en daarom wil Gemeentebelangen investeren in cultuur. Belangrijk onderdeel van onze visie is dat wij enerzijds uitgaan van al het mooie, goede en typisch Drentse waar onze gemeente rijk aan is, maar dat wij anderzijds ook oog hebben voor nieuwe ontwikkelingen op cultureel gebied. Tynaarlo is een gemeente, met authentieke landschappen en gebouwen; een mooi decor voor vele kunstuitingen en manifestaties. Wij kennen een rijk veld van amateurkunsten en kunstzinnige vorming, en veel nieuwe culturele impulsen en initiatieven vanuit het veld. Dit zijn krachten binnen Tynaarlo die wij waarderen en, waar nodig, willen verstevigen. Om dit te bereiken sluiten wij aan bij de uitgangspunten zoals die zijn vastgelegd in de Kunst en Cultuurnota.

Bloemencorso Eelde.

De problemen die Corsowijken ondervinden om hun corsowagens te kunnen opbouwen blijft voor Gemeentebelangen een punt van zorg. Inmiddels is voor een aantal Corsowijken een nieuwe Corso-opbouwplaats gerealiseerd . Een groot aantal opbouwplaatsen is dankzij Gemeentebelangen Tynaarlo inmiddels vastgesteld door middel van het opnemen in een bestemmingsplan.

Bezuiniging op subsidie voor het Corso wijst Gemeentebelangen Tynaarlo pertinent af.

Evenementen.

Gemeentebelangen onderkent het belang van evenementen als de Zuidlaardermarkt, het Bloemencorso, Koepeltjesfestival en de Jaarmarkten. Niet alleen vanuit economisch of recreatief perspectief, maar zeker ook vanwege de promotionele waarde die ervan uitgaat. Er mag daarom aan het bestaansrecht van deze evenementen niet getornd worden.

Historische verenigingen en musea.

Gemeentebelangen heeft veel waardering voor het werk van de historische verenigingen in onze gemeente. Initiatieven die ontplooid worden om ons cultureel erfgoed te beschermen worden door ons ondersteund. Ook de musea leveren een belangrijke bijdrage aan de culturele, historische en recreatieve waarde van de gemeente.

Accommodatiebeleid.

Het vrijkomen van diverse gemeentelijke accommodaties biedt mogelijkheden voor het huisvesten van culturele en historische verenigingen, zoals Ol Eel, en het Klompenmuseum. Ook kunnen gebouwen worden aangewend voor bedrijfsverzamelgebouw of verbouwen tot appartementen.

Streektaal.

Gemeentebelangen Tynaarlo vindt onze streektaal belangrijk en wil dat de gemeente hier aandacht aan besteedt, faciliteert, en indien nodig initieert en/of stimuleert.

Onderwijs.

Ouders en verzorgers zijn primair verantwoordelijk voor opvoeding en gedrag van hun kinderen.

Scholen voor basis-en voortgezet onderwijs moeten een grotere rol gaan spelen in het maatschappelijk leven. In eerste instantie geldt dit voor de gebouwen, die nog meer ingezet kunnen worden voor buitenschoolse activiteiten. Daarnaast kunnen scholen als organisatie een grotere rol spelen bij culturele en sportieve activiteiten buiten schooltijd, eventueel in samenwerking met de betrokken verenigingen en organisaties. Gemeentebelangen ondersteunt de “brede school” gedachte waardoor mogelijkheden ontstaan voor kinderopvang, naschoolse opvang en sociaal-culturele activiteiten en vindt dat de lokale overheid hierin een initiërende rol moet spelen.

Gemeentebelangen staat voor:

 • behoud van de scholen in de kleine kernen, waarbij we de ogen niet sluiten voor krimp en daaruit voortvloeiende te kleine niet levensvatbare scholen;

 • goede schoolgebouwen;

 • goede en moderne onderwijsmiddelen met goed ICT-onderwijs;

 • een veilige verkeerssituatie in de schoolomgeving;

 • behoud van alle vormen van voortgezet onderwijs in onze gemeente, dit geldt ook voor volwasseneneducatie;

 • behoud van de aanwezige vormen van speciaal onderwijs;

 • vrije schoolkeuze;

 • terugdringen van schoolverzuim.


Sportaccommodaties.

Sport is een essentiële voorziening ten behoeve van welzijn en volksgezondheid. Het bevordert maatschappelijke samenhang en sociale vorming. Daarnaast kan sport voor jeugd een uitlaatklep zijn en voorkomt op die manier agressie en vandalisme. Sport biedt alle lagen van de bevolking vele mogelijkheden tot een actieve en passieve vorm van vrijetijdsbesteding. Jong en oud moeten daarom de gelegenheid hebben om sport te beoefenen. Sportverenigingen hebben hierin een groot aandeel. Deze sportverenigingen zijn van een uitermate groot belang voor de leefbaarheid van onze kernen. Het gemeentelijk sportbeleid moet gericht zijn op een gevarieerd en samenhangend aanbod van sportactiviteiten en sportvoorzieningen. De sportaccommodaties moeten voor iedereen goed toegankelijk en bereikbaar zijn. Bij de realisatie van de sporthallen moet ervoor gezorgd worden dat er voldoende ruimte is voor binnensporten.

Wij vinden de eenderde – tweederde investeringsregeling voor sportverenigingen erg belangrijk, het draagt bij aan de houdbaarheid van deze verenigingen en zorgt er voor dat zij eenvoudiger voor de accommodaties en velden investeren kunnen.

Gemeentebelangen Tynaarlo vindt het erg belangrijk dat:

 • de lokale sportorganisaties en sportaccommodaties in stand gehouden en versterkt worden;

 • de kwaliteit van de vrijwilligers en het personeel in begeleidende functies bevorderd worden;

 • drempels die de sportbeoefening voor bepaalde groepen belemmeren weggenomen worden.

 • het jeugdsportfonds gehandhaafd blijft; dit bevordert sportdeelname van kinderen van minima.

Gemeentebelangen ondersteunt het werk van de Combinatiefunctionarissen, aangezien zij sport stimuleren bij de basisschool jeugd met onder andere sportpret.

Zwembaden.

Gemeentebelangen blijft voor de instandhouding van de drie zwembaden in de huidige vorm en omvang.

Duurzaamheidsfonds voor sportverenigingen.

Gemeentebelangen pleit voor een Duurzaamheidsfonds, waarbij sportverenigingen en culturele instellingen hun gebouwen kunnen verbeteren door het aanbrengen van energiebesparende maatregelen. Deze maatregelen kunnen er toe bijdragen de exploitatielasten te verlagen en de verenigingen in staat te stellen financieel gezond te blijven.

Sociale voorzieningen en gehandicaptenbeleid.

Gemeentebelangen streeft er naar dat iedereen op een volwaardige wijze kan deelnemen aan onze samenleving. Wij beschouwen het verrichten van betaalde arbeid als het middel tot het realiseren van economische zelfstandigheid. Betaald werk draagt bij aan het bestrijden van achterstanden en afhankelijkheid. Daarnaast geeft werk het gevoel bij de samenleving te horen. Mensen leveren via betaald werk en via vrijwilligerswerk een actieve bijdrage aan de verbetering van de samenleving. Er moet daarom alles aan gedaan worden om mensen aan werk te helpen in plaats van aan een uitkering. Gemeentebelangen pleit voor goede prestatieafspraken met de re-integratiebedrijven.

Wij beseffen overigens ook, dat betaalde arbeid niet voor iedereen haalbaar is, omdat de afstand tot de arbeidsmarkt voor hen definitief te groot blijkt te zijn. Er zullen altijd mensen blijven die ondanks alle inspanningen niet aan betaald werk komen en aangewezen zijn op een uitkering.

De uitvoering van het verstrekken van uitkeringen wordt verzorgd door de Intergemeentelijke Sociale dienst (ISD) in Assen. Een goede controle op die uitvoering achten we vanzelfsprekend. Om voldoende maatschappelijk draagvlak te behouden voor bijstandsverlening zal fraude moeten worden aangepakt.

Participatiewet en werk.

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Een van de doelen van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. Meedoen geeft zelfvertrouwen, draagt bij aan emancipatie en voorkomt een sociaal isolement. Meedoen kan in allerlei vormen zoals met een betaalde baan of een kwalificerende opleiding, gesubsidieerde arbeid, vrijwilligerswerk en mantelzorg op velerlei terreinen. Ook sport en cultuur verrijken het leven. Daarom willen wij dat zoveel mogelijk mensen hiermee in aanraking komen. De gemeente is nu zelf verantwoordelijk voor mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben. Deze mensen zaten tot op dat moment in de Wet Werk en Bijstand (WWB), Wet sociale werkvoorziening (WSW) en Wet Werk en arbeidsondersteuning jong gehandicapten (Wajong). De gemeente heeft voor de nieuwe doelgroep dezelfde taken als voor mensen met een bijstandsuitkering, namelijk bieden van ondersteuning gericht op arbeidsinschakeling en waar nodig, inkomensondersteuning.

Voor de re-integratieondersteuning krijgt de gemeente een gebundeld re-integratiebudget en meer instrumenten tot haar beschikking. Gemeenten bepalen op basis van maatwerk wie voor welke vorm van ondersteuning in aanmerking komt. Gemeenten werken op regionaal niveau samen met Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen ( UWV), werkgevers en werknemers in regionale Werkbedrijven om mensen die niet wettelijk minimumloon kunnen verdienen, te plaatsen op de banen die werkgevers beschikbaar stellen.

Gemeentebelangen vindt het wel een grote zorg dat de Werkvoorzieningsschappen op het punt staan te verdwijnen.

Minimabeleid en kwijtschelding.

Gemeentebelangen vindt dat het door goed rijksbeleid in principe niet nodig zou hoeven te zijn dat gemeenten armoedebeleid moeten maken. Aanvullende maatregelen zijn soms echter nodig. Om te voorkomen dat onze inwoners door geldgebrek niet kunnen deelnemen aan de gebruikelijke activiteiten en daardoor in een sociaal isolement dreigen terecht te komen, of de minimale kosten van het bestaan niet kunnen bekostigen moet er naar de mening van Gemeentebelangen een actief minimabeleid gevoerd worden. Mensen dienen duidelijk te worden gewezen op hun rechten. Dit neemt niet weg dat er ook verplichtingen zijn. Mensen die een beroep doen op het sociale vangnet zouden moeten meedoen met activiteiten die hen weer aan werk helpen of bieden ondersteuning door op een andere manier in de samenleving te participeren. Het blijft maatwerk, gebaseerd op de individuele omstandigheden van de cliënt.

Het jeugdsportfonds en het jeugdcultuurfonds bieden jongeren van minimagezinnen de mogelijkheid deel te nemen aan sport en cultuur, dit vindt Gemeentebelangen Tynaarlo belangrijk.

Gehandicaptenbeleid.

Gemeentebelangen vindt dat het uitgangspunt van gehandicaptenbeleid zelfstandigheid moet zijn. Daarmee bedoelen we dat het beleid erop gericht moet zijn om de gehandicapte zo lang en zo goed mogelijk zelfstandig deel te laten nemen aan het openbare leven. De gemeente dient er voor te zorgen dat openbare gebouwen, sportaccommodaties, recreatie- en groenvoorzieningen voor gehandicapten goed toegankelijk zijn. Het VN panel moet nadrukkelijk bij beleidsbepaling op dit gebied worden betrokken. Bij nieuwbouw-en renovatieprojecten moet zoveel mogelijk aanpasbaar gebouwd worden. Overleg en samenwerking met de woningbouwcorporaties is hierbij essentieel.