Hieronder wordt de agenda voor de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 20 december 2016 weergegeven.

De Raadsvergadering begint om 20.00 uur en vindt uiteraard plaats in de raadszaal van het gemeentehuis van Tynaarlo, Kornoeljeplein 1 in Vries. Dit is een openbare vergadering, dus u bent van harte welkom deze vergadering bij te wonen.

Buiten het life bijwonen van de Raadsvergadering, kunt u deze ook volgen via de website raad.tynaarlo.nl Of op de radio via Tynaarlo Lokaal.

Na afloop van de raadsvergadering plaatsen wij zo snel mogelijk de verslagen van de belangrijkste agendapunten op deze site. U kunt de verslagen ook automatisch maandelijks ontvangen via onze nieuwsbrief, voor aanmelding op onze nieuwsbrief stuurt u een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Hieronder wordt de volledige agenda weergegeven.

 

AGENDA

Besluitblok.

Punt 1.                                Opening.

Punt 2.                                Vaststellen van de agenda.

Punt 3.                                Vaststellen van de besluitenlijst van de Raadsvergadering ?

Punt 4.                                Vragenrecht van de Raadsleden.

Punt 5.                                Mededelingen van het College van B&W.

Punt 6.                                Informatie van het College van B en W.

Punt 7.                                Borging veiligheid van het verkeer in Ter Borch.

Punt 8.                                Verzoek van het Meerschap Paterswolde voor het realiseren van een bouwkavel

                                           aan de Groningerweg te Eelderwolde, door daarvoor een nieuw bestemmingsplan

                                           te laten vaststellen.

Punt 9.                                Vaststellen van de lijst met ingekomen stukken.

Punt 10.                               Gemeenschappelijke regelingen.

Punt 11.                               Stukken in de leesmap.

Hierna wordt geschorst tot 20.45 uur.

Bespreekplok.

Punt 14.

Toekomst Groningen Airport Eelde (GAE).

Gevraagd besluit.

 1. Het alternatief “investeren – internationale toegangspoort voor Noord-Nederland” als voorkeursalternatief aan te wijzen ten behoeve van de luchthavenontwikkeling en –exploitatie, met als oogmerk, waarborging van de continuïteit van de luchthaven als infrastructurele basisvoorziening op de middellange en lange termijn.

 2. Het College van B en W verzoeken op zoek te gaan naar dekkingsmogelijkheden voor het voorkeursalternatief investeren. Deze opgave mee te nemen naar de voorjaarsbrief 2017 en zich daarbij maximaal in te spannen om aanvullende externe publieke en private dekkingsbronnen te vinden die de financieringslast voor de aandeelhouders beperken.

 3. Uw wensen en bedenkingen op grond van artikel 169 lid 4 van de Gemeentewet kenbaar maken ten aanzien van het voornemen om het bestuursmodel van Groningen Airport Eelde NV te wijzigen, waarbij de exploitatie wordt gescheiden van het beheer en de ontwikkeling van luchthaven infrastructuur en het College van B en W verzoeken dit voornemen uit te werken.

Punt 15.

Resultaten inspraak en vooroverleg voorontwerp bestemmingsplan woningbouw Paterswolde Noord.

Gevraagd besluit.

De formele procedure starten door het ontwerpbestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidshinder “Woningbouw Paterswolde Noord’ ter inzage te leggen.

Punt 16.

Ontwerp beheersverordeningen Eelde Centrum, zandwinning Tynaarlo en .de Marsch.

Gevraagd besluit.

 1. Instemmen met het ontwerp van de beheersverordeningen.

 2. De ontwerpverordeningen ter inzage leggen en vrijgeven voor inspraak.

Punt 17.

Reparatie verordening WMO 2015.

Gevraagd besluit.

Artikel 12 van de huidige verordening WMO 2015 aanpassen.

Punt 18.

Verordening Bedrijveninvesteringszone centrum Zuidlaren 2017 – 2021 .

Gevraagd besluit.

 1. De verordening bedrijveninvesteringszone (BIZ) centrum Zuidlaren 2017 – 2021 onder opschortende voorwaarden, omdat de wet bepaalt dat tussen vaststelling van de verordening en voor het van kracht worden van de verordening een draagvlakmeting moet worden uitgevoerd.

 2. Instemmen met het instellen van een nieuwe reserve BIZ Zuidlaren van €15000 voor de periode 2017 – 2021

 3. Instemmen met bijgevoegde begrotingswijziging

 4. Kennisnemen van de uitvoeringsovereenkomst.

 5. Kennisnemen van het meerjaren beleidsplan.

Punt 19.

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Tynaarlo.

Gevraagd besluit.

 1. De verordening “voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Tynaarlo” van 28 november 2006 intrekken en de verordening “Voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Tynaarlo 2017” vaststellen.

 2. Schoolbesturen de mogelijkheid geven om, indien het gebouw nog geen 40 jaar oud is, in gesprek te gaan met de gemeente over bijdrage in de kosten voor aanpassen van het gebouw.

 3. De regeling “flexibele regeling medegebruik” intrekken.

 4. De regeling “Verruiming spoedprocedure” intrekken.

Punt 20.

Sluiting.