Hieronder wordt de agenda voor de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 21 maart 2017 weergegeven.

De Raadsvergadering begint om 20.00 uur en vindt uiteraard plaats in de raadszaal van het gemeentehuis van Tynaarlo, Kornoeljeplein 1 in Vries. Dit is een openbare vergadering, dus u bent van harte welkom deze vergadering bij te wonen.

Buiten het life bijwonen van de Raadsvergadering, kunt u deze ook volgen via de website raad.tynaarlo.nl Of op de radio via Tynaarlo Lokaal.

Na afloop van de raadsvergadering plaatsen wij zo snel mogelijk de verslagen van de belangrijkste agendapunten op deze site. U kunt de verslagen ook automatisch maandelijks ontvangen via onze nieuwsbrief, voor aanmelding op onze nieuwsbrief stuurt u een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Hieronder wordt de volledige agenda weergegeven.

 

AGENDA

Besluitblok.

Punt 1.                                Opening.

Punt 2.                                Vaststellen van de agenda.

Punt 3.                                Vaststellen besluitenlijst van de Raadsvergadering ?

Punt 4.                                Vragenrecht van de Raadsleden.

Punt 5.                                Mededelingen van het College van B&W.

Punt 6.                                Informatie uit het college van B en @.

Punt 7.                                Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Tynaarlo 2017.

         Gevraagd besluit:

Vaststellen van de eerste wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Tynaarlo 2015

Punt 8.                                Motie D66 en Leefbaar Tynaarlo “Realisatie woningbouw Vries”. Dit is een aangehouden motie uit de Raadsvergadering van 07-03-2017.

Punt 9.                                Verordening Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp Tynaarlo.

         Gevraagd besluit:

De Verordening Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp Tynaarlo 2017 vaststellen

Punt 10.                               Kredietaanvraag vervanging brug Taarlose Diep Osdijk Taarlo.

         Gevraagd besluit:

  1.             Instemmen met het ter beschikking stellen van een krediet van € 136.400,- (excl. BTW) met economisch nut voor het vervangen van de brug in de Osdijk te Taarlo;

  2. Instemmen met de in dit voorstel aangegeven dekking;

  3. Instemmen met bijgevoegde begrotingswijziging.

Punt 11.                               Instellen raadswerkgroep Omgevingsvisie.

         Gevraagd besluit:

                                  Instemmen met het instellen van een raadswerkgroep met het verzoek vanuit iedere fractie 1 lid tijdens de behandeling van het voorstel op 21 maart 2017 voor te dragen om zitting te nemen in de werkgroep.

Punt 12.                               Gemeenschappelijke regelingen.

Punt 13.                               Vaststellen van de lijst met ingekomen stukken.

Punt 14.                               Stukken in de leesmap.

Hierna wordt geschorst tot 20.45 uur.

Bespreekplok.

Punt 17.

Gewijzigde vaststelling van de beheersverordening Vries.

Gevraagd besluit.

  1. De ‘Nota zienswijzen en overlegreacties beheersverordening Vries’ met de daarin opgenomen wijzigingsvoorstellen en ambtshalve aanpassingen vaststellen;

  2. De beheersverordening Vries bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1730.BVVriesKern-0401 met inachtneming van de in punt 1 genoemde nota zienswijzen en overlegreacties en daarin opgenomen wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbeheersverordening vaststellen;

  3. Geen exploitatieplan vaststellen.

Punt 18.

Bespreken van de resultaten omtrent de deskstudy tarragrond op de NS locatie De Zanderij te Tynaarlo.

Gevraagd besluit.

De werkgroep stelt de gemeenteraad voor om de rapporten in de raad te bespreken en het college te verzoeken om in overleg met de eigenaar van de grond de conclusies en aanbevelingen zoals opgenomen in de rapporten te bespreken en uit te laten voeren en de raad over de ontwikkelingen periodiek op de hoogte te stellen.  

Punt 19.

Onderzoek van de Rekenkamercommissie Tynaarlo met betrekking tot de Privacy in het sociaal domein.

Gevraagd besluit.

  1. Kennis nemen van het rekenkamerrapport “Privacy in het sociaal domein”.

  2. De aanbevelingen uit het rapport overnemen.

  3. Het rapport ter kennisneming toesturen aan de overige Drentse gemeenteraden.

Punt 20.

Sluiting.