Hieronder wordt de agenda voor de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 12 september 2017 weergegeven.

De Raadsvergadering begint om 20.00 uur en vindt uiteraard plaats in de raadszaal van het gemeentehuis van Tynaarlo, Kornoeljeplein 1 in Vries. Dit is een openbare vergadering, dus u bent van harte welkom deze vergadering bij te wonen.

Buiten het life bijwonen van de Raadsvergadering, kunt u deze ook volgen via de website raad.tynaarlo.nl Of op de radio via Tynaarlo Lokaal.

Na afloop van de raadsvergadering plaatsen wij zo snel mogelijk de verslagen van de belangrijkste agendapunten op deze site. U kunt de verslagen ook automatisch maandelijks ontvangen via onze nieuwsbrief, voor aanmelding op onze nieuwsbrief stuurt u een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Hieronder wordt de volledige agenda weergegeven.

 

AGENDA

Besluitblok.

Punt 1.                               

Opening.

Punt 2.                               

Vaststellen van de agenda.

Punt 2a.                             

Benoeming van de heer J.H. Lammers uit Zuidwolde, gemeente De wolden tot wethouder in tijdelijkevervanging wegens ziekte van de heer T. wijbenga.

Gevraagd besluit.

de heer J.H. Lammers, geboren 31 mei 1953 te Wierden, wonende te Zuidwolde (gemeente De Wolden), met ingang van 15 september 2017 te benoemen tot wethouder ter (tijdelijke) vervanging van de heer T. Wijbenga, met een tijdsbesteding van 1.0 fte voor een periode van 16 weken en hem op grond van art. 36a lid 2 Gemeentewet voor de duur van deze periode ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap.

Punt 3.                               

Vaststellen besluitenlijst van de vorige Raadsvergadering

Punt 4.                               

Vragenrecht van de Raadsleden.

Punt 5.                               

Mededelingen van het College van B&W.

Punt 6.                               

Besluitenlijsten van het College, brieven van het College en informatie van het                     College.

Punt 7.                               

Gemeenschappelijke regelingen.

Punt 8.                                                                         

Lijst met ingekomen stukken.

Punt 9.                               

Stukken in de leesmap.

Punt 10.                             

Subsidie ICARE JGZ (Jeugdgezondheidszorg).

Gevraagd besluit.

 1. Akkoord gaan met het structureel verhogen budget ICARE Jeugdgezondheidszorg met € 42.000,-;

 2. Dit voor 2017 incidenteel dekken uit de algemene reserve grote investeringen (ARGI);

 3. Voor 2018 en verder dit structureel meenemen bij de meerjarenbegroting.

Punt 11.                             

Gewijzigde vaststelling beheersverordening Zuidlaren: Westlaren, Kazerneterrein en Zuid- Es.

Gevraagd besluit.

 1. De ‘reactienota beheersverordening Zuidlaren: Westlaren, Kazerneterrein en Zuid-Es’ met daarin opgenomen wijzigingsvoorstellen en ambtshalve aanpassingen vaststellen;

 2. De beheersverordening Zuidlaren: Westlaren, Kazerneterrein en Zuid-Es bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1730.BVZuidlaren WLKTZE-0301 met inachtneming van de in punt 1 genoemde reactienota en daarin opgenomen wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbeheersverordening vaststellen;

 3. Geen exploitatieplan vaststellen.

Punt 12.                             

Ontwerpbeheersverordening Eelde-Paterswolde .

Gevraagd besluit.

 1. Instemmen met het ontwerp van de beheersverordening;

 2. De ontwerpverordening ter inzage leggen en vrijgeven voor inspraak.

Punt 13.                             

Initiatief particuliere begraafplaats op het landgoed Den Dollard in Oudemolen regelingen.

Gevraagd besluit.

Ten behoeve van de aanleg van een particuliere begraafplaats met maximaal 7 graven met bijbehorende werken en werkzaamheden in het bos van het landgoed Den Dollard, Linthorst Homanweg 1 te Oudemolen, kadastraal bekend gemeente Vries, sectie W nr. 1792:

 1. Met inachtneming van het voorbehoud genoemd onder 2, de coördinatieregeling van artikel 3.30, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van: de herziening van het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning, het besluit voor grondaanwijzing als bedoeld in artikel 40 van de Wet lijkbezorging en eventueel andere benodigde vergunningen die door het gemeentebestuur moeten worden verleend.

 2. Te bepalen, dat mocht uit de toets van het op te stellen inrichtingsplan als bedoeld onder IV blijken, dat het initiatief niet of slechts in beperktere omvang haalbaar is – dit gelet op de aangetroffen cultuurhistorische -, natuurlijke -, archeologische - en aardkundige waarden - voordat de procedure als bedoeld onder 3 kan starten, terugkoppeling naar de gemeenteraad moet plaatsvinden over het voortzetten van de procedure.

 3. Op grond van de Inspraakverordening te bepalen, dat het op te stellen bestemmingsplan c.a. gedurende zes weken in voorontwerp ter inzage worden gelegd met het indienen van een schriftelijke zienswijze.

 4. Burgemeester en wethouders uitnodigen om – na afronding van de procedure als bedoeld onder 3 en het wettelijk overleg met rijk, provincie en waterschappen e.d. – het bestemmingsplan in combinatie met de omgevingsvergunning, het besluit voor grondaanwijzing als bedoeld in artikel 40 van de Wet lijkbezorging en de eventueel benodigde andere vergunningen die door het gemeentebestuur moeten worden verleend, “in ontwerp voor de vaststelling ter inzage leggen”.

Punt 14.                             

Herbenoeming voorzitter Raad van Toezicht van de stichting Recreatiebaden gemeente Tynaarlo “T “.

Gevraagd besluit.

De heer Ir.H. Popken herbenoemen als voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Recreatiebaden gemeente Tynaarlo tot en met september 2019.

Punt 15.                             

Investeringssubsidies banen tenniscomplexen Eelde-Paterswolde en Vries.

Gevraagd besluit.

Instemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van € 136.208 als subsidie voor de renovatie/ vervanging van:

 • Canada Tenn tennisbanen 1, 2 en 3 en toebehoren eigendom van Tennisvereniging De Marsch en;

 • Canada Tenn tennisbanen 1-2 en gravelbanen 3-4 en toebehoren eigendom van Tennisvereniging AYR.      

Bespreekplok.

Punt 17.

Ontwerp oplegnotitie Sociale volkshuisvesting Tynaarlo.

Gevraagd besluit.

Instemmen met de ontwerp Oplegnotitie Sociale Volkshuisvesting Tynaarlo en deze vrijgeven voor inspraak.

Punt 18.

Aanleg OV-knooppunt met P+R-voorziening en vernieuwde op- en afritten A28 De Punt.

Gevraagd besluit.

Ten behoeve van de aanleg van een OV-knooppunt met P+R- voorziening nabij de aansluiting 37 (Eelde/Glimmen) op de A28 en de aanleg van vernieuwde op- en afritten van de A28 (Haarlemmermeer aansluiting) nabij de Groningerstraat in De Punt, met bijbehorende werken en werkzaamheden:

 1. De coördinatieregeling van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van: de herziening van het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning, het eventueel benodigde verkeersbesluit, de eventueel benodigde hogere grenswaarde Wet geluidhinder en eventueel andere benodigde vergunningen die door het gemeentebestuur moeten worden verleend;

 2. Op grond van de Inspraakverordening te bepalen, dat het op te stellen bestemmingsplan c.a. gedurende zes weken in voorontwerp ter inzage worden gelegd met het indienen van een schriftelijke zienswijze;

 3. Burgemeester en wethouders uitnodigen om – na afronding van de procedure als bedoeld onder 2 en het wettelijk overleg met rijk, provincie en waterschappen e.d. – het bestemmingsplan in combinatie met de omgevingsvergunning, het eventueel benodigde verkeersbesluit, de eventueel benodigde hogere grenswaarde Wet geluidhinder en de eventueel benodigde andere vergunningen die door het gemeentebestuur moeten worden verleend “in ontwerp voor de vaststelling ter inzage leggen.

Punt 19.

Van Afval naar Grondstof, Kaders afval 2017 – 2020.

Gevraagd besluit.

 1. Kennisnemen van de Kadernotitie Huishoudelijk Afval 2017 – 2020;

 2. Instemmen met:

  1. een derde container voor Plastic, Metalen en Drankenkartons (PMD);

  2. een nultarief voor Groente, Fruit en Tuin afval (GFT);

  3. een kg/frequentie-tarifering conform scenario 3 van de Kadernotitie Huishoudelijk Afval;

  4. één aanslag per jaar;

  5. inzameling oud papier door kerken, scholen en verenigingen;

  6. geen bedrijfsafval in te zamelen op de milieustraat;

  7. geen medicijnafval in te zamelen bij de apothekers:

  8. het verstrekken van een krediet met economisch nut van € 560.000 (incl. BTW) voor de aanschaf van de PMD-containers en de kapitaallasten van ca € 46.000 vanaf 2019 te dekken uit de afvalstoffenheffing;

  9. In 2018 incidenteel een bedrag van € 30.000 (incl. BTW) ter beschikking stellen voor de benodigde aanpassingen van de milieustraat i.v.m. het 0-tarief voor GFT-afval en te dekken uit de voorziening reiniging.

 3. Instemmen met bijgevoegde begrotingswijziging.

Punt 20.

Voorstel Participatievorm Sociaal Domein.

Gevraagd besluit.

 1. De voorgestelde participatievorm voor het sociaal domein zoals beschreven in de notitie ‘De burger aan boord, d.d. 1 juni 2017’ vaststellen;

 2. Instemmen om deze vorm ook gefaseerd te implementeren binnen andere beleidsterreinen.

Punt 21.

Initiatiefvoorstel fractie D66 onderzoek instellen jongerenraad/-participatie.

Gevraagd besluit.

 1. Instemmen met een onderzoek op welke wijze een jongerenraad/-participatie vorm kan krijgen.

 2. Het college opdracht geven (eventueel samen met andere partijen, bijvoorbeeld Stichting Trias, sociaal teams) dit onderzoek te gaan uitvoeren.

 3. Het college verzoeken voor 1 januari 2018 verslag uit te brengen.

Punt 22.

Sluiting.