Hieronder wordt de agenda voor de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 26 september 2017 weergegeven.

De Raadsvergadering begint om 20.00 uur en vindt uiteraard plaats in de raadszaal van het gemeentehuis van Tynaarlo, Kornoeljeplein 1 in Vries. Dit is een openbare vergadering, dus u bent van harte welkom deze vergadering bij te wonen.

Buiten het life bijwonen van de Raadsvergadering, kunt u deze ook volgen via de website raad.tynaarlo.nl Of op de radio via Tynaarlo Lokaal.

Na afloop van de raadsvergadering plaatsen wij zo snel mogelijk de verslagen van de belangrijkste agendapunten op deze site. U kunt de verslagen ook automatisch maandelijks ontvangen via onze nieuwsbrief, voor aanmelding op onze nieuwsbrief stuurt u een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Hieronder wordt de volledige agenda weergegeven.

 

AGENDA

Besluitblok.

Punt 1.                               

Opening.

Punt 2.                               

Vaststellen van de agenda.

Punt 3.                               

Vaststellen besluitenlijst van de vorige Raadsvergadering

Punt 4.                               

Vragenrecht van de Raadsleden.

Punt 5.                               

Mededelingen van het College van B&W.

Punt 6.                               

Besluitenlijsten van het College, brieven van het College en informatie van het                     College.

Punt 7.                               

Gemeenschappelijke regelingen.

Punt 8.                                                                         

Lijst met ingekomen stukken.

Punt 9.                               

Stukken in de leesmap.

Punt 10.                             

Vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Woningbouw Paterswolde Noord.

Gevraagd besluit.

 1. Het bestemmingsplan ‘Woningbouw Paterswolde Noord’ als vervat in de bestandenset met de planidentificatie NL.IMRO.1730.BPPaterswoldeNoord-0301 gewijzigd vaststellen overeenkomstig de zienswijzennota.

 2. Het beeldkwaliteitsplan ‘Woningbouw Paterswolde Noord’ d.d. 26 oktober 2016 gewijzigd vaststellen overeenkomstig de zienswijzennota.

 3. Geen exploitatieplan vaststellen.

Punt 11.                             

Aanleg OV-knooppunt met P+R-voorziening en vernieuwde op- en afritten A28 De Punt.

Gevraagd besluit.

Ten behoeve van de aanleg van een OV-knooppunt met P+R- voorziening nabij de aansluiting 37 (Eelde/Glimmen) op de A28 en de aanleg van vernieuwde op- en afritten van de A28 (Haarlemmermeer aansluiting) nabij de Groningerstraat in De Punt, met bijbehorende werken en werkzaamheden:

 1. De coördinatieregeling van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van: de herziening van het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning, het eventueel benodigde verkeersbesluit, de eventueel benodigde hogeregrenswaarde Wet geluidhinder en eventueel andere benodigde vergunningen die door het gemeentebestuur moeten worden verleend;

 2. Op grond van de Inspraakverordening te bepalen, dat het op te stellen bestemmingsplan c.a. gedurende zes weken in voorontwerp ter inzage worden gelegd met het indienen van een schriftelijke zienswijze;

 3. Burgemeester en wethouders uitnodigen om – na afronding van de procedure als bedoeld onder 2 en het wettelijk overleg met rijk, provincie en waterschappen e.d. – het bestemmingsplan in combinatie met de omgevingsvergunning, het eventueel benodigde verkeersbesluit, de eventueel benodigde hogere grenswaarde Wet geluidhinder en de eventueel benodigde andere vergunningen die door het gemeentebestuur moeten worden verleend “in ontwerp voor de vaststelling ter inzage leggen.

Punt 12.                             

Van Afval naar Grondstof, Kaders afval 2017 – 2020.

Gevraagd besluit.

 1. Kennisnemen van de Kadernotitie Huishoudelijk Afval 2017 – 2020;

 2. Instemmen met:

  1. een derde container voor Plastic, Metalen en Drankenkartons (PMD);

  2. een nultarief voor Groente, Fruit en Tuin afval (GFT);

  3. een kg/frequentie-tarifering conform scenario 3 van de Kadernotitie Huishoudelijk Afval;

  4. één aanslag per jaar;

  5. inzameling oud papier door kerken, scholen en verenigingen;

  6. geen bedrijfsafval in te zamelen op de milieustraat;

  7. geen medicijnafval in te zamelen bij de apothekers;

  8. het verstrekken van een krediet met economisch nut van € 560.000 (incl. BTW) voor de aanschaf van de PMD-containers en de kapitaallasten van ca € 46.000 vanaf 2019 te dekken uit de afvalstoffenheffing;

  9. In 2018 incidenteel een bedrag van € 30.000 (incl. BTW) ter beschikking stellen voor de benodigde aanpassingen van de milieustraat i.v.m. het 0-tarief voor GFT-afval en te dekken uit de voorziening reiniging.

 3. In te stemmen met bijgevoegde begrotingswijziging.

Punt 13.                             

13. Vaststelling beheersverordening Groningen Airport Eelde.

Gevraagd besluit.

 1. De beheersverordening van Groningen Airport Eelde bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1730.BVGAE-0301 vaststellen.

 2. Geen exploitatieplan vaststellen.

Punt 14.                             

Toepassing Ruimte voor ruimte regeling Midlaren.

Gevraagd besluit.

 1. Instemmen met de toepassing van de Ruimte voor Ruimte regeling en de voorgestelde planvorming op het perceel Groningerstraat 50 te Midlaren;

 2. Instemmen met het starten van de planologische procedure door het opstellen van een voorontwerp bestemmingsplan en deze aansluitend vrijgeven voor inspraak en vooroverleg (conform artikel 3.1.1.Bro);

 3. Burgemeester en wethouders uitnodigen om (na afronding van de inspraakprocedure) het ontwerpbestemmingsplan voor de vaststelling ter inzage leggen, wanneer geen reacties van belangstellenden worden ontvangen.

Bespreekplok.

Punt 16.

Voorstel Participatievorm Sociaal Domein.

Gevraagd besluit.

 1. De voorgestelde participatievorm voor het sociaal domein zoals beschreven in de notitie ‘De burger aan boord, d.d. 1 juni 2017’ vaststellen;

 2. Instemmen om deze vorm ook gefaseerd te implementeren binnen andere beleidsterreinen.

Punt 17.

Initiatiefvoorstel fractie D66 onderzoek instellen jongerenraad/-participatie.

Gevraagd besluit.

 1. Instemmen met een onderzoek op welke wijze een jongerenraad/-participatie vorm kan krijgen;

 2. Het college opdracht geven (eventueel samen met andere partijen, bijvoorbeeld Stichting Trias, sociaal teams) dit onderzoek te gaan uitvoeren;

 3. Het college verzoeken voor 1 januari 2018 verslag uit te brengen.

Punt 18.

Brief RUD Drenthe, begrotingstekort. Vervolgafspraken op basis van zienswijzen.

Gevraagd besluit.

Bespreken van de door de RUD Drenthe gezonden brief over de genomen vervolgstappen naar aanleiding van de ingediende zienswijzen op het geconstateerde tekort.

Punt 19.

Woningbouwlocatie “open plek” nabij Tienelsweg 30C te Zuidlaren.

Gevraagd besluit.

 1. Instemmen met de bebouwing van een “open plek” op een perceel nabij Tienelsweg 30C te Zuidlaren;

 2. Instemmen met het starten van de planologische procedure door het opstellen van een voorontwerp bestemmingsplan en deze aansluitend vrij te geven voor inspraak en vooroverleg (conform artikel 3.1.1. Bro);

 3. Burgemeester en wethouders uitnodigen om (na afronding van de inspraakprocedure) het ontwerpbestemmingsplan voor de vaststelling ter inzage leggen, wanneer geen reacties van belangstellenden worden ontvangen.

Punt 20.

Uitwerking accommodatiebeleid Zuidlaren.

Gevraagd besluit.

 1. De inhoud en kaders van het boekwerk 'Visie en Uitwerkingsplan accommodatiebeleid Zuidlaren' vaststellen;

 2. Instemmen met de verdere uitwerking van de inrichting van de onderwijs/sportcampus locatie De Wenakkers op basis van de geschetste scenario's in het boekwerk 'Visie en Uitwerkingsplan accommodatiebeleid Zuidlaren';

 3. Instemmen met het starten van de hiervoor benodigde planologische procedure(s) en deze in ontwerp ter inzage leggen;

 4. De benodigde kredieten, zoals opgenomen in bijlage 2, beschikbaar stellen voor onderwijs, de nieuwbouw van sporthallen en een gymzaal en de sloop van sporthal De Zwet, en de gymzalen,.

Punt 21.

Aanvraag financiële ondersteuning glasvezelinitiatieven in de gemeente Tynaarlo.

Gevraagd besluit.

 1. Een positieve houding aannemen om het Drents Glasvezel Collectief en Coöperatie Glasvezel Noord financieel te ondersteunen door middel van een lening voor grijze aansluitingen in onze gemeente, rekening houdend met een financiële bandbreedte zoals genoemd in het voorstel.

 2. Het college vragen een raadsvoorstel voor te bereiden voor de leningen zodra er duidelijkheid is over de hoogte daarvan, waarbij tevens de voorwaarden zijn beschreven.

 3. Geen aandelen nemen in de BV van het Drents Glasvezel Collectief.

Punt 22.

Sluiting.