Hieronder wordt de agenda voor de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 7 november 2017 weergegeven.

De Raadsvergadering begint om 14.00 uur en vindt uiteraard plaats in de raadszaal van het gemeentehuis van Tynaarlo, Kornoeljeplein 1 in Vries. Dit is een openbare vergadering, dus u bent van harte welkom deze vergadering bij te wonen.

Buiten het life bijwonen van de Raadsvergadering, kunt u deze ook volgen via de website raad.tynaarlo.nl Of op de radio via Tynaarlo Lokaal.

Na afloop van de raadsvergadering plaatsen wij zo snel mogelijk de verslagen van de belangrijkste agendapunten op deze site. U kunt de verslagen ook automatisch maandelijks ontvangen via onze nieuwsbrief, voor aanmelding op onze nieuwsbrief stuurt u een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Hieronder wordt de volledige agenda weergegeven.

 

AGENDA

Besluitblok.

Punt 1.                               

Opening.

Punt 2.                               

Vaststellen van de agenda.

Punt 3.                               

Vaststellen besluitenlijst van de vorige Raadsvergadering

Punt 4.                               

Vragenrecht van de Raadsleden.

Punt 5.                               

Mededelingen van het College van B&W.

Punt 6.                               

Besluitenlijsten van het College, brieven van het College en informatie van het                     College.

Punt 7.                               

Gemeenschappelijke regelingen.

Punt 8.                                                                         

Vaststellen lijst met ingekomen stukken.

Punt 9.                               

Stukken in de leesmap.

Bespreekplok.

Punt 11.

Procedurevoorstel behandeling Najaarsbrief 2017 en Begroting 2018.

Gevraagd besluit.

Procedure hanteren conform voorstel.

Punt 12.

Najaarsbrief en projectenrapportage.

Gevraagd besluit.

 1. Kennisnemen van de voortgang van de activiteiten, doelen en ontwikkelingen per hoofdstuk per 1 september 2017;

 2. Het incidentele voordeel 2017 ad. € 2.961.000 storten in de Algemene Reserve Grote Investeringen;

 3. Het structurele effect van - € 4.000 vanaf 2018 opnemen in de meerjarenbegroting;

 4. Instemmen met de in deze najaarsbrief genoemde mee te nemen gelden ad. € 730.350;

 5. Instemmen met de voorgestelde aanpassing van de jaarschijven van de maatschappelijke kredieten;

 6. Instemmen met het beschikbaar stellen van

  1. een maatschappelijk krediet van € 600.000 voor baggerwerkzaamheden en dekken uit de voorziening riolering.

  2. een economisch krediet van € 313.000 voor centrumplan Eelde openbare werken en dekken voor € 25.000 euro uit ondernemers bijdragen en € 50.000 aan subsidie en de kapitaallasten ten laste laten komen van het begrotingsresultaat.

 7. Instemmen met de aanpassingen van de volgende kredieten en dekking/toevoeging:

  1. Het ophogen van het economisch krediet vernieuwbouw Westerburcht met € 131.000 en de extra kapitaallasten van € 4.500 per jaar onttrekken aan het budget Accommodatiebeleid;

  2. Het ophogen van het economisch krediet hoogwerker met € 35.000 en de kapitaallasten van € 4.025 ten laste laten komen van het begrotingsresultaat.

  3. Het ophogen van het economisch krediet vernieuwbouw Veenvlinder met € 187.000 en de extra structurele kapitaallasten van € 6.400 per jaar onttrekken aan het budget Accommodatiebeleid;

  4. Het ophogen van het economisch krediet kleed- en kantine-accommodatie VAKO met € 120.000 en de kapitaallasten van € 5.000 ten laste laten komen van het begrotingsresultaat.

 8. Instemmen met het doorbetalen van de BUIG voor een bedrag van € 378.000 aan de deelnemende gemeenten in de TUVO;

 9. Instemmen met het uitstellen van het herwaarderen van de gronden/voormalige NIEGG in de materiële vaste activa tot 31-12-2018.

Punt 13.

Begroting 2018.

Gevraagd besluit.

De begroting 2018 vaststellen.

Punt 14.

Sluiting.