Hieronder wordt de agenda voor de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 21 november 2017 weergegeven.

De Raadsvergadering begint om 20.00 uur en vindt uiteraard plaats in de raadszaal van het gemeentehuis van Tynaarlo, Kornoeljeplein 1 in Vries. Dit is een openbare vergadering, dus u bent van harte welkom deze vergadering bij te wonen.

Buiten het life bijwonen van de Raadsvergadering, kunt u deze ook volgen via de website raad.tynaarlo.nl Of op de radio via Tynaarlo Lokaal.

Na afloop van de raadsvergadering plaatsen wij zo snel mogelijk de verslagen van de belangrijkste agendapunten op deze site. U kunt de verslagen ook automatisch maandelijks ontvangen via onze nieuwsbrief, voor aanmelding op onze nieuwsbrief stuurt u een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Hieronder wordt de volledige agenda weergegeven.

 

AGENDA

Besluitblok.

Punt 1.                               

Opening.

Punt 2.                               

Vaststellen van de agenda.

Punt 2a.

Benoeming Raadslid.

Gevraagd besluit.

Toelating en beëdiging nieuw raadslid GroenLinks in de vacature van mevrouw Zuiker.

Punt 3.                               

Vaststellen besluitenlijst van de vorige Raadsvergadering

Punt 4.                               

Vragenrecht van de Raadsleden.

Punt 5.                               

Mededelingen van het College van B&W.

Punt 6.                               

Besluitenlijsten van het College, brieven van het College en informatie van het                     College.

Punt 7.                               

Gemeenschappelijke regelingen.

Punt 8.                                                                         

Vaststellen lijst met ingekomen stukken.

Punt 9.                               

Stukken in de leesmap.

Punt 10.                             

Controleprotocol 2017.

Gevraagd besluit.

 1. Het controleprotocol 2017 vaststellen;

 2. Het normenkader voor 2017 vaststellen;

 3. Instemmen met de kosten voor de accountantscontrole 2017 die ten laste komen van de Algemene Reserve (ARGI).

Punt 11.                             

Accountantsdiensten 2018 en 2019.

Gevraagd besluit.

De controles voor de jaren 2018 en 2019 uit laten voeren door BDO accountants en de kosten opnemen in de begroting 2018 en volgende.

Punt 12.                             

Bestemmingsplan “Buitengebied Tynaarlo, partiële herziening”.

Gevraagd besluit.

 1. De zienswijze van het waterschap Hunze en Aa’s gegrond verklaren;

 2. Het bestemmingsplan “Buitengebied Tynaarlo, partiële herziening” gewijzigd vaststellen;

 3. Geen exploitatieplan vaststellen.

Punt 13.                             

Krediet herinrichting gebied rond surfstrand Meerzicht naar aanleiding van initiatieven van Waterscouting Nicolaasgroep en het Drents Landschap..

Gevraagd besluit.

 1. Instemmen met de plannen voor de herinrichting van het gebied en de verdere uitwerking van de ontwikkelrichting zoals weergegeven in de inrichtingenschets Zuidlaardermeer-Zuidoever (basis schetsontwerp d.d. 3-2-2016);

 2. Voor de herinrichting van het gebied een krediet met economisch nut van € 620.000,- beschikbaar stellen en de hiermee samenhangende kapitaallasten van € 18.550,- structureel opnemen in de begroting;

 3. De verwachte verkoopopbrengsten van de gronden uit het gebied Meerzicht/Noordma van € 500.000,- toevoegen aan de ARGI.

Bespreekblok.

Punt 15.                             

Bestemmingsplan supermarkt Ter Borch.

Gevraagd besluit.

 1. Op basis van de aanmeldingsnotitie “m.e.r.-beoordeling stedelijke ontwikkeling entreegebied Ter Borch” van Bugelhajema Adviseurs d.d. 16 augustus 2017 oordelen, dat de voorgenomen ontwikkeling niet leidt tot belangrijke negatieve milieugevolgen en daarom bepalen, dat geen milieueffectrapportage hoeft plaats te vinden.

 2. Vaststellen van de Nota “Inspraak en overleg coördinatieregeling bouw supermarkt aan de Borchsingel in Eelderwolde” en burgemeester en wethouders uitnodigen om het ontwerp van het bestemmingsplan “Supermarkt Ter Borch Eelderwolde” met identificatienummer NL.IMRO.1730.BPSupermarktTBEW-0301 “in ontwerp voor de vaststelling ter inzage leggen”, dit in combinatie met het ontwerp van de omgevingsvergunning.

Punt 16.

Brief college d.d. 3 oktober 2017, Bewonersvereniging Nieuw Laarhof (op verzoek van de fractie ChristenUnie geagendeerd.

Punt 17.

Brief college d.d. 11 oktober 2017, stand van zaken tarragrond Tynaarlo (op verzoek van de fractie VVD geagendeerd.

Punt 18.

Optimalisatie beheer en exploitatie sporthallen en mfa’s.

Gevraagd besluit.

Beschikbaar stellen van de benodigde structurele middelen van € 121.000,- om vanaf 1 januari 2018 het beheer van sporthallen en mfa's gefaseerd in eigen dienst onder te brengen.

Punt 19.

Initiatiefvoorstel fractie Leefbaar Tynaarlo.

Gevraagd besluit.

Als gemeenteraad besluiten deel te nemen aan de lokale “StemWijzer” van MijnStem en de kosten ten laste van de post 4001320/438000 (kostenplaats raad) te brengen.

Punt 21.

Sluiting.