Hieronder wordt de agenda voor de gemeenteraadsvergadering van maandag 4 december 2017 weergegeven.

De Raadsvergadering begint om 20.00 uur en vindt uiteraard plaats in de raadszaal van het gemeentehuis van Tynaarlo, Kornoeljeplein 1 in Vries. Dit is een openbare vergadering, dus u bent van harte welkom deze vergadering bij te wonen.

Buiten het life bijwonen van de Raadsvergadering, kunt u deze ook volgen via de website raad.tynaarlo.nl Of op de radio via Tynaarlo Lokaal.

Na afloop van de raadsvergadering plaatsen wij zo snel mogelijk de verslagen van de belangrijkste agendapunten op deze site. U kunt de verslagen ook automatisch maandelijks ontvangen via onze nieuwsbrief, voor aanmelding op onze nieuwsbrief stuurt u een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Hieronder wordt de volledige agenda weergegeven.

 

AGENDA

Besluitblok.

Punt 1.                               

Opening.

Punt 2.                               

Vaststellen van de agenda.

Punt 3.                               

Vaststellen besluitenlijst van de vorige Raadsvergadering

Punt 4.                               

Vragenrecht van de Raadsleden.

Punt 5.                               

Mededelingen van het College van B&W.

Punt 6.                               

Besluitenlijsten van het College, brieven van het College en informatie van het                     College.

Punt 7.                               

Gemeenschappelijke regelingen.

Punt 8.                                                                         

Vaststellen lijst met ingekomen stukken.

Punt 9.                               

Stukken in de leesmap.

Punt 10.                             

Bestemmingsplan supermarkt Ter Borch.

Gevraagd besluit.

 1. Op basis van de aanmeldingsnotitie “m.e.r.;beoordeling stedelijke ontwikkeling entreegebied Ter Borch” van Bugelhajema Adviseurs d.d. 16 augustus 2017 oordelen, dat de voorgenomen ontwikkeling niet leidt tot belangrijke negatieve milieugevolgen en daarom bepalen, dat geen milieueffectrapportage hoeft plaats te vinden.

 2. Vaststellen van de Nota “Inspraak en overleg coördinatieregeling bouw supermarkt aan de Borchsingel in Eelderwolde” en burgemeester en wethouders uitnodigen om het ontwerp van het bestemmingsplan “Supermarkt Ter Borch Eelderwolde” met identificatienummer NL.IMRO.1730.BPSupermarktTBEW;0301 “in ontwerp voor de vaststelling ter inzage leggen”, dit in combinatie met het ontwerp van de omgevingsvergunning.

Punt 11.                             

Verordeningen voor belastingjaren 2018 en 2019 vaststellen.

Gevraagd besluit.

 1. De verordening onroerende zaakbelasting 2018 vaststellen;

 2. De verordening forensenbelasting 2018 vaststellen;

 3. De verordening toeristenbelasting 2019 vaststellen;

 4. De verordening op de heffing en invordering van leges 2018 vaststellen;

 5. Het college het mandaat verlenen de OZB;percentages naar beneden bijstellen;

 6. De bijgevoegde begrotingswijziging vaststellen.

Punt 12.                             

Mogelijkheid tot indienen zienswijze begrotingswijziging 2017 RUD.

Gevraagd besluit.

Instemmen met de concept zienswijze.

Punt 13.                             

Samenwerkingsvorm Publiek Vervoer Groningen Drenthe.

Gevraagd besluit.

Het college toestemming verlenen voor het treffen van de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe.

Bespreekplok.

Punt 15.

Brief college d.d. 3 oktober 2017, Bewonersvereniging Nieuw Laarhof (op verzoek van de fractie ChristenUnie.

Gevraagd besluit.

Eventueel de discussie voeren

Punt 16.

Brief college d.d. 11 oktober 2017, stand van zaken tarragrond Tynaarlo (op verzoek van de fractie VVD.

Gevraagd besluit.

Eventueel de discussie voeren.

Punt 17.

Optimalisatie beheer en exploitatie sporthallen en mfa’s.

Gevraagd besluit.

Beschikbaar stellen van de benodigde structurele middelen van € 121.000,;om vanaf 1 januari 2018 het beheer van sporthallen en mfa's gefaseerd in eigen dienst onder te brengen.

Punt 18.

Initiatiefvoorstel fractie Leefbaar.

Gevraagd besluit.

Als gemeenteraad besluiten deel te nemen aan de lokale “StemWijzer” van MijnStem en de kosten ten laste van de post 4001320/438000 (kostenplaats raad) te brengen.

Punt 19.

Centrumontwikkeling Zuidlaren.

Gevraagd besluit.

 1. Notitie ‘Centrumontwikkeling Zuidlaren’ a)Deel I van de notitie vaststellen;

  1. a)Deel I van de notitie vaststellen;

  2. Kennisnemen van de stand van zaken en proces rond de ontwikkelrichting (deel II);

  3. De kadernota herontwikkeling prins Bernhardhoeve voorzijde en traverse (13;1;2015) intrekken;

  4. Het college uitnodigen de verkregen inzichten rond draagvlak te presenteren, hierin de reacties van de VOZ en de klankbordgroep Zuidlaren betrekken en op basis daarvan gezamenlijk de route naar een nieuwe en de klankbordgroep Zuidlaren betrekken en op basis daarvan gezamenlijk de route naar een nieuwe kadernota te bepalen.

 2. Instemmen met de aankoop van het prins Bernhard terrein te Zuidlaren met een oppervlakte van ca. 17.610 hectare tegen een koopsom van € 6.875.000,;en naar de voorwaarden en bepalingen zoals weergegeven in de bijgevoegde koopovereenkomst.

  1. Hiervoor een krediet beschikbaar stellen ter hoogte van € 6.900.000,;bedoeld voor de koopsom en de verwervingskosten;

  2. De vanaf 1 januari 2017 gemaakte en nog te maken kosten van onderzoek en ontwikkeling activeren als immateriële vaste activa.

Punt 20.

Begraven in Tynaarlo “Terugblik & Toekomst”.

Gevraagd besluit.

 1. Vaststellen van het beleidsstuk Begraven in Tynaarlo: “Terugblik & Toekomst”;

 2. Vaststellen van de “Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Tynaarlo 2018”;

 3. Vaststellen van de “Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2018”.

Punt 21.

Projectsubsidie Museum De Buitenplaats voor tentoonstelling 'Planten op reis’..

Gevraagd besluit.

Instemmen om een incidentele projectsubsidie van € 30.000 te verlenen voor de tentoonstelling 'Planten op reis' aan Museum De Buitenplaat voor 2018.

Punt 22.

Duurzaamheidslening zwembaden gemeente Tynaarlo.

Gevraagd besluit.

Voor het duurzaamheidsplan van de stichting zwembaden gemeente Tynaarlo een lineaire lening verstrekken met een hoofdsom van maximaal € 924.500 (looptijd max. 12 jaar).

Punt 23.

Sluiting.