Hieronder wordt de agenda voor de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 19 december 2017 weergegeven.

De Raadsvergadering begint om 19.00 uur en vindt uiteraard plaats in de raadszaal van het gemeentehuis van Tynaarlo, Kornoeljeplein 1 in Vries. Dit is een openbare vergadering, dus u bent van harte welkom deze vergadering bij te wonen.

Buiten het life bijwonen van de Raadsvergadering, kunt u deze ook volgen via de website raad.tynaarlo.nl Of op de radio via Tynaarlo Lokaal.

Na afloop van de raadsvergadering plaatsen wij zo snel mogelijk de verslagen van de belangrijkste agendapunten op deze site. U kunt de verslagen ook automatisch maandelijks ontvangen via onze nieuwsbrief, voor aanmelding op onze nieuwsbrief stuurt u een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Hieronder wordt de volledige agenda weergegeven.

 

AGENDA

Besluitblok.

Punt 1.                               

Opening.

Punt 2.                               

Vaststellen van de agenda.

Punt 3.                               

Vaststellen besluitenlijst van de vorige Raadsvergadering

Punt 4.                               

Vragenrecht van de Raadsleden.

Punt 5.                               

Mededelingen van het College van B&W.

Punt 6.                               

Besluitenlijsten van het College, brieven van het College en informatie van het                     College.

Punt 7.                               

Gemeenschappelijke regelingen.

Punt 8.                                                                         

Vaststellen lijst met ingekomen stukken.

Punt 9.                               

Stukken in de leesmap.

Punt 10.                             

Optimalisatie beheer en exploitatie MFA’s en sporthallen.

Gevraagd besluit.

Beschikbaar stellen van de benodigde structurele middelen van € 121.000,- om vanaf 1 januari 2018 het beheer van sporthallen en mfa's gefaseerd in eigen dienst onder te brengen.

Punt 11.                             

Harmonisatie kinderopvang.

Gevraagd besluit.

Een bedrag van € 39.178,- structureel beschikbaar stellen voor subsidie van peuters, van alleen- en geen verdienende ouders, die de peuteropvang bezoeken.

Bespreekplok.

Punt 13.

Begraven in Tynaarlo “Terugblik & Toekoms.

Gevraagd besluit.

 1. Vaststellen van het beleidsstuk Begraven in Tynaarlo: “Terugblik & Toekomst”;

 2. Vaststellen van de “Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Tynaarlo 2018”;

 3. Vaststellen van de “Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2018”. van het beleidsstuk Begraven in Tynaarlo: “Terugblik & Toekomst”.

Punt 14.

Projectsubsidie Museum De Buitenplaats voor tentoonstelling 'Planten op reis’.

Gevraagd besluit.

Instemmen om een incidentele projectsubsidie van € 30.000 te verlenen voor de tentoonstelling 'Planten op reis' aan Museum De Buitenplaats voor 2018.

Punt 15.

Duurzaamheidslening zwembaden gemeente Tynaarlo.

Gevraagd besluit.

Voor het duurzaamheidsplan van de stichting zwembaden gemeente Tynaarlo een lineaire lening verstrekken met een hoofdsom van maximaal € 924.500 (looptijd max. 12 jaar).

Punt 16.

Basisprincipes beoordeling kansrijke open plekken.

Gevraagd besluit.

Instemmen met de opgestelde basisprincipes voor kansrijke open plekken.

Punt 17.

Woningbouwlocatie “open plek” nabij Tienelsweg 30C te Zuidlaren.

Gevraagd besluit.

 1. Instemmen met de bebouwing van een open plek nabij Tienelsweg 30C te Zuidlaren;

 2. Instemmen met het starten van de planologische procedure door het opstellen van een voorontwerp bestemmingsplan en deze aansluitend vrij te geven voor inspraak en vooroverleg (conform artikel 3.1.1.Bro);

 3. Burgemeester en wethouders uitnodigen om (na afronding van de inspraakprocedure) het ontwerp bestemmingsplan voor de vaststelling ter inzage te leggen, wanneer geen reacties van belangstellenden worden ontvangen.

Punt 18.

Gewijzigde vaststelling beheersverordening Eelde-Paterswolde.

Gevraagd besluit.

 1. De ‘reactienota beheersverordening Eelde – Paterswolde’ met de daarin opgenomen wijzigingsvoorstellen en ambtshalve aanpassingen vaststellen;

 2. De beheersverordening Eelde – Paterswolde bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1730.BVEeldePaterswolde-0301 met inachtneming van de in punt 1 genoemde reactienota en daarin opgenomen wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbeheersverordening vaststellen;

 3. Geen exploitatieplan vaststellen.

Punt 19.

Voordracht tot benoeming Ombudsvrouw 2018-2024.

Gevraagd besluit.

De plaatsvervangend Ombudsvrouw, mevrouw mr. J. Wiersma-Veenhoven te benoemen als Ombudsvrouw voor de periode 2018-2024.

Punt 20.

Privatisering van de opstallen SV Yde de Punt afdeling voetbal.

Gevraagd besluit.

 1. Het restant van de gemeentelijke lening aan SV Yde de Punt, verband houdende met de realisatie van de kleedaccommodatie, van € 27.764,- afboeken ten laste van de ARGI en het wegvallen van bijbehorende rentebaten van € 1.085,- per jaar als nadeel verwerken op het begrotingsresultaat.

 2. De boekwaarde van de kleedaccommodatie van € 176.000,- afwaarderen ten laste van de ARGI en het wegvallen van de bijbehorende structurele kapitaallast van € 7.670 als voordeel verwerken op het begrotingsresultaat.

Punt 21.

Wijzigingen verordeningen i.v.m. wijzigingen Participatiewet.

Gevraagd besluit.

 1. Instemmen met de re-integratieverordening Participatiewet gemeente Tynaarlo 2017 en de re-integratieverordening Participatiewet 2016 intrekken;

 2. De verordening Verrekenen Bestuurlijke boete bij Recidive gemeente Tynaarlo 2015 intrekken.

Punt 22.

Sluiting.