Hieronder wordt de agenda voor de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 23 januari 2018 weergegeven.

De Raadsvergadering begint om 20.00 uur en vindt uiteraard plaats in de raadszaal van het gemeentehuis van Tynaarlo, Kornoeljeplein 1 in Vries. Dit is een openbare vergadering, dus u bent van harte welkom deze vergadering bij te wonen.

Buiten het life bijwonen van de Raadsvergadering, kunt u deze ook volgen via de website raad.tynaarlo.nl Of op de radio via Tynaarlo Lokaal.

Na afloop van de raadsvergadering plaatsen wij zo snel mogelijk de verslagen van de belangrijkste agendapunten op deze site. U kunt de verslagen ook automatisch maandelijks ontvangen via onze nieuwsbrief, voor aanmelding op onze nieuwsbrief stuurt u een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Hieronder wordt de volledige agenda weergegeven.

 

AGENDA

Besluitblok.

Punt 1.                               

Opening.

Punt 2.                               

Vaststellen van de agenda.

Punt 2a.

Benoeming Raadslid.

Gevraagd besluit.

De heer W.K.N. van der Meij in de vacature toe te laten tot lid van de gemeenteraad.

Punt 3.                               

Vaststellen besluitenlijst van de vorige Raadsvergadering

Punt 4.                               

Vragenrecht van de Raadsleden.

Punt 5.                               

Mededelingen van het College van B&W.

Punt 6.                               

Besluitenlijsten van het College, brieven van het College en informatie van het                     College.

Punt 7.                               

Gemeenschappelijke regelingen.

Punt 8.                                                                         

Vaststellen lijst met ingekomen stukken.

Punt 9.                               

Stukken in de leesmap.

Punt 10.                             

Voordracht tot benoeming plaatsvervangend Ombudsman 2018-2024.

Gevraagd besluit.

De heer mr. J.J. van Vliet te benoemen als plaatsvervangend Ombudsman voor de periode 2018-2014.

Punt 11.                             

Toekomst Alescon.

Gevraagd besluit.

 1. Kennisnemen van de besluiten van het college;

 2. Geen zienswijzen in te dienen betreffende deze besluiten.

Punt 12.                             

Brandweerkazerne Groningen Airport Eelde.

Gevraagd besluit.

Voor het realiseren van een nieuwe brandweerkazerne op het terrein van Groningen Airport Eelde:

 1. De coördinatieregeling van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van het op te stellen bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en eventuele andere benodigde vergunningen die door het gemeentebestuur moeten worden verleend;
 2. Burgemeester en wethouders uitnodigen om het bestemmingsplan in combinatie met de omgevingsvergunning en de eventueel benodigde andere vergunningen die door het gemeentebestuur moeten worden verleend “in ontwerp voor de vaststelling ter inzage leggen”.;

Punt 13.

Ruimte voor Ruimte regeling Peizerweg 8a te Bunne.

Gevraagd besluit.

 1. Instemmen met de toepassing van de Ruimte voor Ruimte regeling en de voorgestelde planvorming op het perceel Peizerweg 8a te Bunne;

 2. Instemmen met het starten van de planologische procedure door het opstellen van een voorontwerp bestemmingsplan en deze aansluitend vrijgeven voor inspraak en vooroverleg (conform artikel 3.1.1.Bro);

 3. Burgemeester en wethouders uitnodigen om (na afronding van de inspraakprocedure) het ontwerpbestemmingsplan voor de vaststelling ter inzage leggen, wanneer geen reacties van belangstellende worden ontvangen.

Punt 14.                             

Gezamenlijk onderzoek rekenkamercommissies naar GGD Drenthe.

Gevraagd besluit.

Kennisnemen van het rapport met de aanbevelingen en de bestuurlijke reactie.

Bespreekblok.

Punt 16.                             

Centrumontwikkeling Zuidlaren (aangehouden agendapunt 4 december; betreft 2e termijn van opinierende Bespreking onderdeel 1).

Gevraagd besluit.

 1. Notitie ‘Centrumontwikkeling Zuidlaren’.

  1. Deel I van de notitie vaststellen;

  2. Kennisnemen van de stand van zaken en proces rond de ontwikkelrichting (deel II);

  3. De kadernota herontwikkeling prins Bernhardhoeve voorzijde en traverse (13-1-2015) intrekken;

  4. Het college uitnodigen de verkregen inzichten rond draagvlak te presenteren, hierin de reacties van de VOZ en de klankbordgroep Zuidlaren betrekken en op basis daarvan gezamenlijk de route naar een nieuwe kadernota te bepalen.

Punt 17.

Projectsubsidie Museum De Buitenplaats voor tentoonstelling 'Planten op reis’. (Aangehouden agendapunt van4 en 19 december 2017).

Gevraagd besluit.

Instemmen om een incidentele projectsubsidie van € 30.000 te verlenen voor de tentoonstelling 'Planten op reis' aan Museum De Buitenplaat voor 2018.

Punt 18.

Basisprincipes beoordeling kansrijke “open plekken” (aangehouden agendapunt van 19 december 2017).

Gevraagd besluit.

Instemmen met de opgestelde Basisprincipes voor kansrijke “open plekken”.

Punt 19.

Woningbouwlocatie “open plek” nabij Tienelsweg 30C te Zuidlaren (aangehouden agendapunt van 19 december 2017).

Gevraagd besluit.

 1. Instemmen met de bebouwing van een open plek nabij Tienelsweg 30C te Zuidlaren.

 2. Instemmen met het starten van de planologische procedure door het opstellen van een voorontwerp bestemmingsplan en deze aansluitend vrij te geven voor inspraak en vooroverleg (conform artikel 3.1.1.Bro).

 3. Burgemeester en wethouders uitnodigen om (na afronding van de inspraakprocedure) het ontwerp bestemmingsplan voor de vaststelling ter inzage te leggen, wanneer geen reacties van belangstellenden worden ontvangen.

Punt 20.

Bestemmingsplanprocedure Schelfhorst Natuurwonen.

Gevraagd besluit.

 1. Instemmen met het voorontwerpbestemmingsplan en concept beeldkwaliteitsplan “Schelfhorst Natuurwonen” en deze vrijgeven voor inspraak en vooroverleg cf art 3.1.1. Bro).

 2. B&w uitnodigen om (na afronding van de inspraakprocedure) het ontwerp bp voor vaststelling ter inzage te leggen cf art 3.8 lid 1 Wro).

Punt 21.

Uitvoeringsplan ‘Bibliotheek kijkt vooruit’ (2017-2020).

Gevraagd besluit.

Voorstellen een zienswijze te geven op het uitvoeringsplan ‘Bibliotheek kijkt vooruit’.

Punt 22.

Sluiting.