Hieronder wordt de agenda voor de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 30 oktober 2018 weergegeven.

Voor deze Raadsvergadering houden wij onze fractievergadering op woensdag 24 oktober 2018 vanaf 19.30 uur in het Gemeentehuis, kamer 142. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

De Raadsvergadering begint om 19.00 uur en vindt uiteraard plaats in de raadszaal van het gemeentehuis van Tynaarlo, Kornoeljeplein 1 in Vries. Dit is een openbare vergadering, dus u bent van harte welkom deze vergadering bij te wonen.

Buiten het life bijwonen van de Raadsvergadering, kunt u deze ook volgen via de website raad.tynaarlo.nl Of op de radio via Tynaarlo Lokaal.

Na afloop van de raadsvergadering plaatsen wij zo snel mogelijk de verslagen van de belangrijkste agendapunten op deze site. U kunt de verslagen ook automatisch maandelijks ontvangen via onze nieuwsbrief, voor aanmelding op onze nieuwsbrief stuurt u een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Hieronder wordt de volledige agenda weergegeven.

AGENDA

Besluitblok.

Punt 1.                               

Opening.

Punt 2.                               

Vaststellen van de agenda.

Punt 3.                               

Vaststellen besluitenlijst van de vorige Raadsvergadering

Punt 4.                               

Vragenrecht van de Raadsleden.

Punt 5.                               

Mededelingen van het College van B&W.

Punt 6.                               

Besluitenlijsten van het College, brieven van het College en informatie van het                               College.

Punt 7.                               

Vaststellen lijst met ingekomen stukken.

Punt 8.                                                                         

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling WPDA.

Gevraagd besluit.

Het college toestemming verlenen om de gemeenschappelijke regeling WerkpleinDrentsche Aa wijzigen ingaande 1 januari 2019.

Punt 9.                               

Vrijgeven Beleidsvisie Omgevingsveiligheid gemeente Tynaarlo voor inspraak en overleg.

Gevraagd besluit.

Instemmen met de ontwerp Beleidsvisie Omgevingsveiligheid gemeente Tynaarlo en deze vrijgeven voor inspraak en overleg door terinzagelegging gedurende een periode van zes weken.

Punt 10.                             

Woningmarktonderzoek kernen gemeente Tynaarlo 2017.

Gevraagd besluit.

 1. Kennisnemen van de conclusies en aanbevelingen van het Woningmarktonderzoek kernen gemeente Tynaarlo, 17 augustus 2018;

 2. Op basis van de uitkomsten van het onder 1 genoemde onderzoek concluderend dat er programmatisch ruimte is voor woningbouw in Vries Zuid.

  1. Het college van burgemeester en wethouders opdracht geven voor het opstellen van een startnotitie voor de ontwikkeling van de locatie Vries Zuid, hierbij gelet op de uitkomsten van het onderzoek uitgaan van gefaseerde ontwikkeling van 40 - 75 woningen.

  2. De voorbereidingskosten van onderzoek en ontwikkeling ten behoeve van de ontwikkeling van de locatie Vries Zuid activeren als immateriële vast activa.

Bespreekblok.

Punt 11.                             

Inspreken inwoners.

Punt 12.                             

Brief beeldkwaliteitsplan businesspark Ter Borch (op verzoek van de fractie VVD).

Punt 13.                             

Brief prestatieafspraken (op verzoek van de fractie VVD).

Punt 14.                             

Tarieven inzameling Huiselijk restafval 2019 “T”.

Gevraagd besluit.

Instemmen met:

 1. het scenario voor de tarifering van Laag-kg tarief en Hoog aanbiedtarief;

 2. kg tarief huishoudelijk restafval vaststellen op € 0,18;

 3. aanbiedtarief huishoudelijk restafval container vaststellen op € 3,00;

 4. vastrecht inzameling afval en reiniging vaststellen op € 110,00;

 5. een korting op het vastrecht van € 32,00 voor 2019 ten laste van de voorziening afval en reiniging;

 6. het variabele deel van de aanslag oplegging innen in het opvolgende belastingjaar.

Punt 15.                             

Afgifte ontwerpverklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en ontwerpwijziging Beeldkwaliteitsplan “Waterwijk Ter Borch.

De door de fracties GroenLinks en Leefbaar Tynaarlo geagendeerde brief damwanden Garmpoleiland is aan dit agendapunt toegevoegd.

Gevraagd besluit.

 1. Vaststellen het ontwerpbesluit tot afgifte van een verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het project “plaatsen houten damwanden met dek planken op het perceel Garmpoleiland zuidzijde te Eelderwolde”;

 2. Instemmen met het ontwerp van de ruimtelijke onderbouwing “Damwanden Garmpoleiland te Eelderwolde”;

 3. Instemmen met het ontwerp van de wijziging van het Beeldkwaliteitsplan “Waterwijk Ter Borch”;

 4. Burgemeester en wethouders uitnodigen om de documenten genoemd onder 1 tot en met 3 – in combinatie met de aanvraag om omgevingsvergunning - gedurende zes weken ter inzage te leggen met de mogelijkheid voor eenieder van het indienen van een schriftelijke zienswijze.

 5. Te bepalen dat na afloop van de onder 4 genoemde termijn, burgemeester en wethouders de ingekomen zienswijzen van een reactie voorzien en ter besluitvorming over de documenten genoemd onder 1 tot en met 3 aan de gemeenteraad voorleggen

Punt 16.

Vaststelling Bestemmingsplan Vries – Oude Asserstraat 38.

Gevraagd besluit.

 1. De Reactienota zienswijze Bestemmingsplan Vries - Oude Asserstraat 38, d.d. 14-09-2018 vaststellen;

 2. Het Bestemmingsplan Vries – Oude Asserstraat 38, als vervat in de bestandenset met de planidentificatie NL.IMRO.1730.bpOudeAsserstr38-0401, ongewijzigd vaststellen;

 3. Geen exploitatieplan vaststellen.

Punt 17.

sluiting.