Hieronder wordt de agenda voor de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 22 januari 2019 weergegeven.

Voor deze Raadsvergadering houden wij onze fractievergadering op woensdag 16 januari 2019 vanaf 19.30 uur in het Gemeentehuis, kamer 142. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

De Raadsvergadering begint om 20.00 uur en vindt uiteraard plaats in de raadszaal van het gemeentehuis van Tynaarlo, Kornoeljeplein 1 in Vries. Dit is een openbare vergadering, dus u bent van harte welkom deze vergadering bij te wonen.

Buiten het life bijwonen van de Raadsvergadering, kunt u deze ook volgen via de website raad.tynaarlo.nl Of op de radio via Tynaarlo Lokaal.

Na afloop van de raadsvergadering plaatsen wij zo snel mogelijk de verslagen van de belangrijkste agendapunten op deze site. U kunt de verslagen ook automatisch maandelijks ontvangen via onze nieuwsbrief, voor aanmelding op onze nieuwsbrief stuurt u een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Hieronder wordt de volledige agenda weergegeven.

AGENDA

Besluitblok.

Punt 1.                               

Opening.

Punt 2.                               

Vaststellen van de agenda.

Punt 3.                               

Vaststellen besluitenlijst van de vorige Raadsvergadering

Punt 4.                               

Vragenrecht van de Raadsleden.

Punt 5.                               

Mededelingen van het College van B&W.

Punt 6.                               

Besluitenlijsten van het College, brieven van het College en informatie van het                               College.

Punt 7.                               

Vaststellen lijst met ingekomen stukken.

Punt 8.                                                                         

Verlengen looptijd Gemeentelijk Rioleringsplan.

Gevraagd besluit.

Instemmen met het verlengen van de looptijd van het Gemeentelijk rioleringsplan 2014-2018 (GRP) tot en met 31 december 2020.

Punt 9.                               

Controleprotocol 2018.

Gevraagd besluit.

 1. Het controleprotocol 2018 vaststellen;

 2. Het normenkader voor 2018 vaststellen;

 3. Instemmen met de kosten voor de accountantscontrole 2018 die ten laste komen van de Algemene Reserve (ARGI).

Punt 10.                             

Het verplaatsen van de bebouwde kom aan de Burg. J.G. Legroweg in Eelde.

Gevraagd besluit.

 1. De bebouwde komgrens aan de Burg. J.G. Legroweg in Eelde verplaatsen conform bijgaand concept- verkeersbesluit;

 2. De uniforme openbare voorbereidingsprocedure (UOV) van toepassing verklaren.

Bespreekblok.

Punt 11.                             

Inspreken inwoners.

Punt 12.                             

Vaststelling bestemmingsplan Recreatieterrein Buiten Midlaren.

Gevraagd besluit.

 1. Instemmen met de inhoud van de Reactienota zienswijze, bestemmingsplan Recreatieterrein buiten Midlaren, d.d 12-12-2018;

 2. het bestemmingsplan Recreatieterrein Buiten Midlaren, als vervat in de bestandenset met de planidentificatie NL.IMRO.1730BPcampingBuiten-0401 gewijzigd vaststellen.

Punt 13.                             

Vaststellen startdocument en participatieplan omgevingsvisie.

Gevraagd besluit.

 1. Het startdocument Omgevingsvisie vaststellen;

 2. Het participatieplan Omgevingsvisie vaststellen.

Punt 14.                             

Centrumontwikkeling Zuidlaren – participatieproces.

Gevraagd besluit.

 1. Het doel en de uitgangspunten zoals verwoord in de notitie ‘Aanpak op hoofdlijnen’ vaststellen;

 2. Instemmen met het proces op hoofdlijnen zoals verwoord in de notitie ‘Aanpak op hoofdlijnen’;

 3. De inhoud van de Kaderstellende nota betrekken bij het participatieproces;

 4. Een voorlopig voorbereidingskrediet van €150.000,-- beschikbaar stellen voor het dekken van het eerste deel van de kosten van het participatieproces om te komen tot een concreet plan voor de centrumontwikkeling in Zuidlaren;

 5. Het voorlopig voorbereidingskrediet activeren onder de immateriële vaste activa;

 6. Instemmen met bijgevoegde begrotingswijziging.

Punt 15.                             

Brief college beantwoording aanvullende raadsvragen Zongemak (op verzoek van de fractie VVD).

Punt 16.

Sluiting.