Hieronder wordt de agenda voor de gemeenteraadsvergadering van 14 juni 2016 weergegeven.

De Raadsvergadering begint om 20.00 uur en vindt uiteraard plaats in de raadszaal van het gemeentehuis van Tynaarlo, Kornoeljeplein 1 in Vries. Dit is een openbare vergadering, dus u bent van harte welkom deze vergadering bij te wonen.

Buiten het life bijwonen van de Raadsvergadering, kunt u deze ook volgen via de website raad.tynaarlo.nl Of op de radio via Tynaarlo Lokaal.

Na afloop van de raadsvergadering plaatsen wij zo snel mogelijk de verslagen van de belangrijkste agendapunten op deze site. U kunt de verslagen ook automatisch maandelijks ontvangen via onze nieuwsbrief, voor aanmelding op onze nieuwsbrief stuurt u een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

AGENDA

BESPREEKPUNTEN.

Agendapunt 7.

Coördinatieregeling bouw supermarkt c.a. op de hoek Borchsingel/Ter Borchlaan te Eelderwolde.

Gevraagd besluit:

 1. Ten behoeve van:

  1. De nieuwbouw van een supermarkt met bijbehorende bouwwerken, parkeervoorzieningen en andere werken en werkzaamheden, op de hoek van de Borchsingel/Ter Borchlaan te Eelderwolde;

  2. De aanpassingen aan de openbare infrastructuur ter verhoging van de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer in verband met de onder a genoemde nieuwbouw:

  3. De coördinatieregeling op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van de herziening van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning.

  4. Te bepalen dat – indien bij de voorbereiding van het bestemmingsplan en het bouwplan blijkt, dat ook een hogere grenswaarde Wet geluidhinder en/of een verkeersbesluit nodig is, de coördinatieregeling op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening ook op die besluiten van toepassing is.

 2. De kaders voor de opstelling van het bestemmingsplan en bouwplan vast te stellen zoals is aangegeven onder 3 (kaders) van dit voorstel.

 3. Op grond van de Inspraakverordening te bepalen, dat ter voorbereiding van het bestemmingsplan en het bouwplan de procedure zoals aangegeven onder 4 (overleg met bewoners) van dit voorstel wordt gevolgd.

  Agendapunt 8.

  Bespreking Transformatieplan Sociaal Domein (op verzoek van de fractie van GroenLinks).

  Gevraagd besluit:

  Op verzoek van de fractie van GroenLinks wordt dit stuk in bespreking gegeven.

  Agendapunt 9.

  Gemeenschappelijke regeling en Prestatieovereenkomst Werkplein Baanzicht Drentsche Aa.

  Gevraagd besluit:

 1. De herziene concept-tekst Gemeenschappelijke Regeling Werkplein Baanzicht Drentse Aa vaststellen;

 2. De concept-tekst Prestatieovereenkomst WPDA voorleggen voor een zienswijze.

  Agendapunt 10.

  Begroting Meerschap 2017.

  Gevraagd besluit:

  Eventuele wensen en bedenkingen naar voren brengen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2017 van het Meerschap Paterswolde.

  HAMERSTUKKEN.

  Agendapunt 11.

  Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe.

  Gevraagd besluit:

  Het college toestemming geven in te stemmen met het voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Drenthe zoals beschreven in het wijzigingsvoorstel.

  Agendapunt 12.

  Vaststelling bestemmingsplan Zuidlaren Centrum.

  Gevraagd besluit:

 1. De “Nota zienswijzen bestemmingsplan Zuidlaren Centrum“ met de daarin opgenomen wijzigingsvoorstellen en ambtshalve aanpassingen vaststellen;

 2. Het bestemmingsplan “Zuidlaren Centrum” bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1730.BPZuidlarencentrum-0401 gewijzigd vaststellen;

 3. Voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen.

  Agendapunt 13.

  Ruimte voor Ruimte regeling Hoofdstraat 7 te Zeijen.

  Gevraagd besluit:

 1. Instemmen met de toepassing van de Ruimte voor Ruimte regeling en de voorgestelde planvorming op het perceel Hoofdstraat 7 te Zeijen;

 2. In te stemmen met het starten van de planologische procedure door het opstellen van een voorontwerp bestemmingsplan en deze aansluitend vrij te geven voor inspraak en vooroverleg (conform artikel 3.1.1. Bro);

 3. Burgemeester en wethouders uit te nodigen om (na afronding van de inspraakprocedure) het ontwerpbestemmingsplan voor de vaststelling ter inzage te leggen, wanneer geen reacties van belangstellenden worden ontvangen.

  Agendapunt 14.

  Kredietaanvraag vervanging elektriciteitsvoorziening ‘t kampje te Eelde.

  Gevraagd besluit.

 1. Een krediet beschikbaar stellen van € 31.000,- excl BTW voor de vervanging van de electricitekits- voorziening ’t kampje in Eelde.

 2. Instemmen met de bijgevoegde begrotingswijziging.

  Agendapunt 15.

 1. Kredietaanvraag vervanging riolering Zonnehorst te Eelde

  Gevraagd besluit:

 1. Een krediet beschikbaar stellen van € 287.000,= voor de vervanging van de riolering, inclusief € 10.000,= voor het passeren van twee verontreinigingen op de locatie en kosten voor directievoering en toezicht.

 2. De structurele lasten van € 15.785,= dekken uit rioleringsmiddelen.

 3. Instemmen met de bijgevoegde begrotingswijziging.