Hieronder wordt de agenda voor de gemeenteraadsvergadering van 12 juli 2016 weergegeven.

De Raadsvergadering begint om 13.00 uur en vindt uiteraard plaats in de raadszaal van het gemeentehuis van Tynaarlo, Kornoeljeplein 1 in Vries. Dit is een openbare vergadering, dus u bent van harte welkom deze vergadering bij te wonen.

Buiten het life bijwonen van de Raadsvergadering, kunt u deze ook volgen via de website raad.tynaarlo.nl Of op de radio via Tynaarlo Lokaal.

Na afloop van de raadsvergadering plaatsen wij zo snel mogelijk de verslagen van de belangrijkste agendapunten op deze site. U kunt de verslagen ook automatisch maandelijks ontvangen via onze nieuwsbrief, voor aanmelding op onze nieuwsbrief stuurt u een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Hieronder wordt de volledige agenda weergegeven.

AGENDA

Agendapunt 7.

Vaststellen jaarstukken 2015.

Dit is een zogeheten T stuk, dit houdt in dat dit agendapunt tijdens deze vergadering behandeld dient te worden.

Gevraagd besluit.

 1. De jaarstukken 2015 vaststellen;

 2. Instemmen met de bestemming van het resultaat 2015.

Agendapunt 8.

Procedurevoorstel behandeling voorjaarsbrief 2016 en perspectievennota 2016.

Gevraagd besluit.

Procedure hanteren conform voorstel.

Agendapunt 9.

Voorjaarsbrief 2016.

Gevraagd besluit.

 1. Kennis nemen van de voortgang van de activiteiten, doelen en ontwikkelingen per cluster per 1 mei 2016;

 2. Het incidentele nadeel 2016 ad € 417.000,- te onttrekken aan de Algemene Reserve Grote Investeringen;

 3. Het structurele nadeel ad. € 84.000 vanaf 2017 op te nemen in de meerjarenbegroting;

 4. Instemmen met het beschikbaar stellen van de volgende leningsfaciliteiten en bijbehorende plafonds:

  1. Startersleningen voor 2016 – 2017 met een plafond van € 160.000;

  2. Blijver leningen voor 2016 – 2017 met een plafond van € 450.000;

  3. Zonneleningen voor particulieren voor 2017 met een plafond van € 150.000;

  4. Zonneleningen voor sportverenigingen voor 2017 met een plafond van € 62.000;

  5. Zonneleningen voor schoolbesturen voor 2017 – 2019 met een plafond van € 500.000.

 5. Instemmen met het in deze brief opgenomen nieuw beleid 2016 van € 140.000 en deze kosten te dekken uit de Algemene Reserve Grote Investeringen;

 6. Instemmen met het dekken van de kosten voor het tijdelijk beheer van MFA Yde De Punt van € 15.000 voor 2016 en € 30.000 voor 2017 uit het budget onvoorzien incidenteel;

 7. Instemmen om eventuele resterende middelen die we hebben ontvangen voor de statushouders aan het einde van enig jaar te storten in de reserve participatie en te onttrekken indien nodig voor deze doelgroep;

 8. Instemmen met het sjabloon voor de reserve participatie;

 9. Kennis nemen van de projectenrapportage voorjaar 2016.

Agendapunt 10.

Perspectievennota 2016.

Gevraagd besluit.

De perspectievennota 2016 vaststellen.

Agendapunt 11.

Behandeling agendapunten ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het spreekrecht.

Agendapunt 12.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Eelderwolde Ter Borch.

Gevraagd besluit.

 1. De nota zienswijzen bestemmingsplan Eelderwolde Ter Borch, met de daarin opgenomen wijzigingsvoorstellen en ambtshalve aanpassingen vaststellen;

 2. Het bestemmingsplan “Eelderwolde Ter Borch bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1730.BPTerBorch2016EW-0401 met inachtneming van de in punt 1 genoemde zienswijzennotitie en daarin opgenomen wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan vaststellen;

 3. Voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vaststellen.

Agendapunt 13.

Vaststellen bestemmingsplan Norgerweg 133 te Yde.

Gevraagd besluit.

 1. Instemmen met de ‘nota zienswijzen bestemmingsplan Norgerweg 133 te Yde’;

 2. Vaststellen het bestemmingsplan en de zienswijzennota

 3. Geen exploitatieplan vaststellen voor dit bestemmingsplan.

Agendapunt 14.

Bespreking brief beschikbaarheid van sportaccommodatie in Vries (op verzoek van de fractie van GroenLinks).

Gevraagd besluit.

Op verzoek van de fractie van GroenLinks wordt dit stuk in bespreking gegeven.

Agendapunt 15.

 1. Omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen op het luchthaventerrein GAE (aangehouden agendapunt raadsvergadering 28 juni 2016)

Gevraagd besluit.

Een verklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de aanvraag om omgevingsvergunning voor het oprichten van een zonnepark Groningen Airport Eelde op het middenterrein van de luchthaven, Machlaan 14a te Eelde.

HAMERSTUKKEN.

Agendapunt 16.

Herziening van de geactualiseerde grondexploitatie Ter Borch met peildatum 1 januari 2016

Gevraagd besluit.

De herziene grondexploitaties Ter Borch met peildatum 1 januari 2016 vaststellen.

Agendapunt 17.

Renovatie serverruimte

Gevraagd besluit.

 1. Instemmen met het beschikbaar stellen van een economische krediet van € 65.000 voor de renovatie van de serverruimte en de afschrijvingstermijn hierbij vaststellen op 10 jaar.

 2. Instemmen met bijgevoegde begrotingswijziging.

Agendapunt 18.

Actualisatie werkwijze Gemeenteraad.

Gevraagd besluit.

 1. Het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente Tynaarlo 2016 vaststellen.

 2. Het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad van Tynaarlo 2008 intrekken.

 3. De werkwijze na een ½ jaar evalueren.