Motie

Er wordt veel over moties gesproken bij Gemeenteraadsvergaderingen en dergelijke, maar wat zijn moties precies en wat voor moties zijn er eigenlijk. In dit artikel nemen we u mee in de wereld van de moties.

 

Soorten moties.

We kennen verschillende soorten moties.

 • De normale motie.

 • Een motie vreemd aan de agenda.

 • Een motie van treurnis.

 • Een motie van afkeuring.

 • Een motie van wantrouwen.

Alle moties met uitzondering van de motie vreemd aan de agenda, gaan over onderwerpen die voor betreffende Raadsvergadering op de agenda staat.

 

Motie vreemd aan de agenda.

Door middel van de motie vreemd aan de agenda kan een raadslid een onderwerp aanhangig maken, welke niet op de agenda staat. Over dit onderwerp kan de indiener kort een toelichting geven, waarna er stemming plaatsvindt. Een dergelijke motie vindt altijd aan het eind van de vergadering plaats, dus nadat de andere agendapunten afgehandeld zijn.

 

Motie.

Een motie is een uitspraak, in de meeste gevallen een verzoek van een Fractie aan het College van Burgemeester en Wethouders, om iets te doen of iets na te laten. Een motie wordt in stemming gebracht. Wanneer de motie met meerderheid van stemmen van de Gemeenteraad wordt aangenomen, verplicht het de bestuurder (Wethouder) hiernaar te handelen.

Een wethouder kan een motie naast zich neerleggen, maar deze bestuurder moet zich hier dan wel voor verantwoorden.

Het is daarbij mogelijk dat de Gemeenteraad dit niet accepteert.

 

De 3 moties van treurnis, afkeuring en wantrouwen liggen in elkaars verlengde en strekken steeds verder.

 

Motie van treurnis.

Een motie van treurnis wordt vaak ingediend als er berichten zijn dat degene waarover de motie gaat:

 • ernstige fouten heeft gemaakt in gemaakte afspraken;

 • informatie niet heeft doorgegeven aan de Gemeenteraad;

 • niet voldoende alert is geweest als er belangrijke gebeurtenissen plaatsvonden.

Wanneer een motie van treurnis wordt aangenomen door de Raad, wordt dit meestal opgevat als een ernstige waarschuwing aan degene aan wie de motie gericht is.

 

Motie van afkeuring.

Een motie van afkeuring wordt vaak ingediend als er berichten zijn dat degene waarover de motie gaat:

 • de schijn tegen heeft van belangenverstrengeling;

 • het aannemen van steekpenningen;

 • het onvoldoende alert zijn bij belangrijke gebeurtenissen;

 • het onvoldoende verstrekken van informatie aan de Gemeenteraad.

Hierbij gaat het om berichten die niet hard gemaakt kunnen worden, maar er is wel een heel sterk vermoeden.

Als de gemeenteraad een motie van afkeuring aanneemt, wordt dit over het algemeen opgevat als een ernstige waarschuwing aan degene tegen wie de motie is ingediend.

Dit wordt ook wel betiteld als een gele kaart.

 

Motie van wantrouwen.

Een motie van wantrouwen wordt ingediend tegen personen, terwijl er hard en onbetwistbaar bewijs is met betrekking tot vergelijkbare onderwerpen die genoemd werden bij de motie van afkeuring.

Is dit hard en onomstotelijk bewijs er niet , dan wordt een motie van afkeuring ingediend.