ALV 2017 wordt gehouden.

Eelde, 14 mei 2017.

Ieder jaar houdt de Kiesvereniging van Gemeentebelangen 2 maal een Ledenvergadering, een van deze vergaderingen is de Algemene Ledenvergadering, kortweg ALV, welke plaatsvindt in het tweede kwartaal van het jaar.

De Algemene Ledenvergadering van 2017 zal gehouden worden op dinsdag 23 mei.

Deze ledenvergadering wordt gehouden bij Café G. en A. Boelens in het centrum van Eelde, Hoofdweg 83. Dit is tegenover het Kampje en de Westerhorn.

De aanvang van de vergadering zal zijn om 20.00 uur.

Welkom.

Alle leden van Gemeentebelangen Tynaarlo zijn van harte uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen. Wanneer u (nog) geen lid bent, ook dan bent u van harte welkom, u dient dan op deze avond wel lid te worden van onze partij.

Agenda.

Hieronder volgt een overzicht van de punten die op de agenda voor deze avond zullen staan.

  1. Opening. Vaststellen agenda. Mededelingen. Vaststellen notulen vorige ledenvergadering (deze liggen op tafel). Verslag Kascommissie. Verslag Penningmeester. Benoeming nieuw reservelid Kascommissie. Bestuursverkiezing. Dit jaar is Jan Brink aftredend. Jan stelt zijn plaats in het bestuur graag beschikbaar. Kandidaten kunnen zich tot een kwartier voor aanvang van de Ledenvergadering melden bij een van de bestuursleden. Concrete ideeën verkiezingen Gemeenteraad 2018. Kandidaten op de kieslijst. Vaststellen datum volgende ledenvergadering. Rondvraag / W.V.T.T.K. Sluiting.