Agenda van de Raadsvergadering van 20 juni 2017.

Hieronder wordt de agenda voor de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 20 juni 2017 weergegeven.

De Raadsvergadering begint om 20.00 uur en vindt uiteraard plaats in de raadszaal van het gemeentehuis van Tynaarlo, Kornoeljeplein 1 in Vries. Dit is een openbare vergadering, dus u bent van harte welkom deze vergadering bij te wonen.

Buiten het life bijwonen van de Raadsvergadering, kunt u deze ook volgen via de website raad.tynaarlo.nl Of op de radio via Tynaarlo Lokaal.

Na afloop van de raadsvergadering plaatsen wij zo snel mogelijk de verslagen van de belangrijkste agendapunten op deze site. U kunt de verslagen ook automatisch maandelijks ontvangen via onze nieuwsbrief, voor aanmelding op onze nieuwsbrief stuurt u een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Hieronder wordt de volledige agenda weergegeven.

 

AGENDA

Besluitblok.

Punt 1.                               

Opening.

Punt 2.                               

Vaststellen van de agenda.

Punt 3.                               

Vaststellen besluitenlijst van de vorige Raadsvergadering

Punt 4.                               

Vragenrecht van de Raadsleden.

Punt 5.                               

Mededelingen van het College van B&W.

Punt 6.                               

Besluitenlijsten van het College, brieven van het College en informatie van het                                     College.

Punt 7.                               

Verordening op de paardenmarkten gemeente Tynaarlo 2017.

Gevraagd besluit.

 1. Kennisnemen van de evaluatie van de Zuidlaardermarkt 2016;

 2. Vaststellen van de Verordening op de Paardenmarkten gemeente Tynaarlo 2017.

Punt 8.                                                                         

Inzet extra armoedegelden 2017.

Gevraagd besluit.

 1. De huidige armoedegelden ad € 85.000 en de extra armoedegelden ad € 98.648 conform het verdeelvoorstel in te zetten;

 2. De armoedegelden structureel in de begroting op te nemen conform het verdeelvoorstel van de huidige en nieuwe armoedegelden en te dekken uit de decentralisatie-uitkering;

 3. In te stemmen met bijgevoegde begrotingswijziging;

 4. Besluitvorming van de verdeling van de armoedegelden vanaf 2018 bij het college neer te leggen en de raad hier jaarlijks over te informeren.

Punt 9.                               

Benoeming 2 nieuwe leden van de raad van toezicht van stichting Baasis.

Gevraagd besluit.

 1. Op voordracht van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad de heer K. van Vught te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van Stichting Baasis met ingang van 1 september 2017 tot uiterlijk 1 september 2021;

 2. Op voordracht van de Raad van Toezicht de heer M. Hölterhoff te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van Stichting Baasis met ingang van 1 september 2017 tot uiterlijk 1 september 2021.

Punt 10.                             

Vaststelling beheersverordening ‘De Groeve, Woongebied Zuidoevers’ .

Gevraagd besluit.

 1. De beheersverordening ‘De Groeve, Woongebied Zuidoevers’ als vervat in de bestanden set met de planidentificatie NL.IMRO.1730.BVZuidoeversWG-0301 ongewijzigd vast te stellen.

 2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Punt 11.                             

Vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Woningbouw Paterswolde Noord.

Gevraagd besluit.

 1. Het bestemmingsplan ‘Woningbouw Paterswolde Noord’ als vervat in de bestanden set met de planidentificatie NL.IMRO.1730.BPPaterswoldeNoord-0301 gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de zienswijzennota.

 2. Het beeldkwaliteitsplan ‘Woningbouw Paterswolde Noord’ d.d. 26 oktober 2016 gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de zienswijzennota.

 3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Punt 12.                             

Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo, partiële herziening.

Gevraagd besluit.

In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo, partiële herziening.

Punt 13.                             

Subsidieaanvraag HCE/ SKE hockeycomplex De Marsch.

Gevraagd besluit.

Instemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van € 153.000 als subsidie voor de vervanging van een kunstgras hockeyveld (eigendom stichting Kunstgras Eelde).

Punt 14.

Vaststellen vergaderrooster Gemeenteraad 2018.

Punt 15.

Gemeenschappelijke regelingen.

Punt 16.                             

Vaststellen van de lijst met ingekomen stukken.

Punt 15.                             

Stukken in de leesmap.

Bespreekplok.

Punt 19.

Jaarstukken Gemeente Tynaarlo 2016.

Gevraagd besluit.

De jaarstukken 2016 vast te stellen;

 1. In te stemmen met de bestemming van het resultaat 2016: het resultaat van € 4.036.812 toe te voegen aan de ARGI.

 2. In te stemmen met het opheffen van de volgende bestemmingsreserves en de saldi per 31- 12-2016 toe te voegen aan de ARGI:

  • Bestemmingsreserve krediet recreatieve fietspaden (saldo € 10.260);

  • Bestemmingsreserve krediet tijdelijke onderwijshuisvesting Ter Borch (saldo € 253);

  • Bestemmingsreserve krediet sloop gymzaal De Fledders (saldo € 29.924);

  • Bestemmingsreserve krediet fietspad Kerkweg/verlengde Kerkweg (saldo € 92.000);

 3. In te stemmen met bijgevoegde begrotingswijziging.

Punt 20.

Jaarstukken 2016 en ontwerpbegrotingen 2018 van de gemeenschappelijke regelingen GGD, VRD, RUD, Recreatieschap Drenthe, Alescon en WPDA.

Gevraagd besluit.

Op basis van de ingediende jaarstukken en ontwerpbegrotingen van de gemeenschappelijke regelingen:

 1. Stemt ons college in met de jaarstukken 2016 en de ontwerpbegrotingen 2018 van Alescon, WPDA, RUD, VRD, GGD, Recreatieschap Drenthe.

 2. Stelt het College van B en W de Gemeenteraad voor op deze ontwerpbegrotingen geen zienswijzen in te dienen.

Punt 21.

Nieuw beleid, verordening en brief met standpunt aan VWS betreft Algemene Voorziening Schoonmaakondersteuning 2017.

Gevraagd besluit.

 1. Kennis te nemen van het aangepaste beleid Algemene Voorziening Schoonmaakondersteuning (AVS) 2017 en hiermee het standpunt te handhaven dat de AVS met de voorgestelde wijzigingen in onze ogen voldoet aan de eisen die hier, in het licht van de uitspraken van de CRvB, door de Wmo 2015 aan worden gesteld en hiermee af te wijken van het standpunt van het ministerie van VWS.

 2. Kennis te nemen van de brief aan de Staatssecretaris van VWS over ons standpunt;

 3. Te besluiten de verordening Algemene Voorziening Schoonmaakondersteuning 2017 vast te stellen.

Punt 22.

Bekrachtiging geheimhouding WMD stukken (deel II).

Gevraagd besluit.

De door het college van burgemeester en wethouders opgelegde geheimhouding te bekrachtigen voor de duur van tien jaar en kennis te nemen van het onder geheimhouding ter inzage gelegde stuk.

Punt 23.

Bekrachtiging geheimhouding stukken Letters of Intent Groningen Airport Eelde.

Gevraagd besluit.

De door het college van burgemeester en wethouders opgelegde geheimhouding bekrachtigen voor de duur van vijf jaar en kennisnemen van de onder geheimhouding ter inzage gelegde stukken.

Punt 24.

Jaarstukken 2017 Regio Groningen-Assen.

Gevraagd besluit.

Overgaan tot behandeling van de jaarstukken 2017 van de Regio Groningen-Assen en uw eventuele zienswijzen over de conceptbegroting 2018 kenbaar maken aan de Stuurgroep van de Regio Groningen-Assen.

Punt 25.

Bespreking brief Raad van State bestemmingsplan Eelderwolde Ter Borch.

Gevraagd besluit.

De discussie voeren.