Taarlo

In gemeente Tynaarlo ligt een dorpje dat Taarlo heet. Taarlo is een esdorp.

Tot 1998 viel het dorp onder de gemeente Vries.

Inwoners.

In 2014 woonden er in Taarlo in totaal 110 inwoners. Een gemiddeld gezin bestond op dat moment uit 2,2 gezinsleden. In totaal woonden er toen 50 huishoudens.

Het is op zich wel opmerkelijk,  want 46% van de huishoudens bestond uit 1 persoon, terwijl 26% van de gezinnen met kinderen waren.

Het aantal inwoners is ten opzichte van 2008 wel gegroeid, want in 2008 woonden er 90 inwoners.

Drentse Aa.

De Drentse Aa ten oosten van het dorp wordt Taarloos diep genoemd.

Geschiedenis.

Het vermoeden bestaat dat het dorp Taarlo vroeger rond 800 na Christus aangeduid werd als Arlo. Terwijl het rond 1160 Arlon heette. Ook de namen Harlo en Tarlo komen in de geschiedenis voor.

Het is onduidelijk of Taarlo of Tynaarlo nu de oudste plaats van provincie Drenthe is.

Brink.

In Taarlo vinden we nog een brink. Op deze brink wordt regelmatig het spel blokgooien gespeeld. Het blokgooien wordt gespeeld met blokken, geldstukken en veldkeien.

Midlaren

In gemeente Tynaarlo ligt een dorp dat Midlaren heet. Midlaren ligt nabij het Groningse dorp Noordlaren.

Tot 1999 maakte Midlaren deel uit van gemeente Zuidlaren.

Inwoners.

In 2014 woonden er in Midlaren in totaal 335 inwoners. Een gemiddeld gezin in dit dorp bestond toen uit 2,31 personen. In totaal woonden er 145 huishoudens, terwijl ongeveer een kwart van de huishoudens uit 1 persoon bestond.

Geschiedenis.

Aan het eind van de dertiende eeuw kwam de plaats Midlaren al voor, al heette het toen nog Middelare.

Hunebedden.

In het dorp Midlaren vinden we nog 2 van de 4 in gemeente Tynaarlo aanwezige hunebedden. De 2 hunebedden liggen slechts op een paar meter afstand van elkaar en liggen enigszins verscholen tussen 2 oudere boerderijtjes.

Voor meer informatie over de hunnebedden in Midlaren klikt u op de link hironder.

hunebedden Midlaren

Positionering.

Het dorp Midlaren ligt tegen de grens met provincie Groningen aan.

Aan de noordzijde grenst Midlaren aan het Groningse dorp Noordlaren.

Aan de zuidzijde grenst het dorp Zuidlaren aan Midlaren.

Het Zuidlaarder meer grenst aan de oostzijde aan het dorp.

Museum.

In Midlaren vindt u een openlucht museum, Het tolgaardershuis.

Vroeger werd er tol geheven, de persoon die deze tol hief of vergaarde, werd een tolgaarder genoemd. Het tarief van de tol dat geheven werd, was afhankelijk van het vervoersmiddel dat gebruikt werd om zich over de weg te bewegen.

Napoleon schafte het heffen van de rijkkstol af, maar koning Willem de 1e voerde dit weer in in 1815. In 1900 werd de tol definitief afgeschaft.

Het tolgaardershuis werd gebouwd omstreeks 1860.

Voor een overzicht van alle musea in gemeente Tynaarlo klikt u op de link hieronder.

Overzicht vvan musea in Tynaarlo.

Vries

In gemeente Tynaarlo , gelegen in de provincie Drenthe, ligt het es dorp Vries.

Vries was tot 1998 het hoofddorp van de gelijknamige gemeente Vries.

In 1999 werd Vries samengevoegd met de gemeenten Eelde en Zuidlaren en vormden samen de groene long tussen Assen en Groningen en kreeg de naam gemeente Tynaarlo.

Inwoners.

Op dit moment telt het dorp Vries in totaal ongeveer 4300 inwoners. Deze inwoners wonen in plusminus 1700 woningen.

Het dorp Vries ligt in een bosrijke omgeving, ook vind je rondom Vries veel boerenland.

Ten westen van Vries ligt het natuurgebied De holten. Dit natuurgebied wordt onderhouden door een groep vrijwilligers in samenwerking met Staatsbosbeheer. De holten is uitsluitend toegankelijk voor wandelaars.

Het gemeentehuis.

Het gemeentehuis van Tynaarlo staat aan het Kornoeljeplein in het dorp Vries. Dit gemeentehuis is in 2004 in gebruik genomen.

De Vriezerpost.

In vries verschijnt iedere week het huis-aan-huis krantje de Vriezerpost. In dit krantje wordt nieuws van Vries en omstreken weergegeven.

Deze krant wordt niet uitsluitend in Vries bezorgd, ook in de omringende gemeenten valt deze wekelijks op de deurmat.

Openbaar vervoer.

Er rijden door Vries een aantal streekbussen, dit zijn de lijnen 44, 50, 402 en 650.

 • Lijn 44. deze bus rijdt tussen vries en Kolham

 • Lijn 50. deze bus rijdt tussen station Assen en station Groningen via Vries en Haren.

 • Lijn 402. Deze bus is een nachtbus en rijdt alleen in de nacht van zaterdag op zondag tussen station Groningen en station Groningen en rijdt via Eelde en Vries.

 • Lijn 650. deze bus is een scholieren bus en rijdt in de ochtend van station Assen naar station Groningen, en in de middag van station Groningen naar station Assen. De bus rijdt via de A28 en de P+R in Haren.

Zwembad.

In vries is een openluchtbad gevestigd, dit openlucht zwembad heet De leendobbe.

Het zwembad is gerenoveerd in de wintermaanden van 2010 en 2011.

Het zwembad is gelegen tussen de sportvelden en de ijsbaan. Het bad is omsloten door een zonneweide.

Museum.

In Vries vindt u een museum, dit museum heet Kerkmuuseum de klokkengieterij .

Voor andere musea in de gemeente gaat u naar Overzicht vvan musea in Tynaarlo.

De Vriezer markt.

Ieder jaar vindt er in Vries, op de zaterdag na de Zuidlaarder markt een waren- en dierenmarkt plaats, dit is de zogeheten Vriezer markt. Dit is een kleine en gezellige markt die er in hoofdzaak voor dient om elkaar te ontmoeten.

Er wordt echter geen rundvee meer verhandeld, dit is gestopt sinds de uitbraak van Mond en Klauw Zeer (MKZ).

Scholen.

In Vries beschikt men over 2 basisscholen, een openbare basisschool en een Christelijke basisschool.

 • Openbare basisschool De vijverstee, locatie De Vledders.

 • Christelijke basisschool De Holtenhoek, locatie de Holtenweg.

convenant

Wat is een convenant?

Een convenant is een afspraak of een serie afspraken tussen een aantal partijen, gericht op het realiseren van bepaalde beleidsdoelstellingen. Deze partijen kunnen zowel overheids- als private partijen zijn.

In een convenant worden gemaakte afspraken over het leveren van prestaties schriftelijk vastgelegd.

Motie faredzjualev.

Motie nummer 1

Artikel 37 van het reglement van orde voor de gemeenteraad van Tynaarlo.

Agendapunt 19a.

Onderwerp:        Wagiv faredzjualev.

De raad van de gemeente Tynaarlo.

In vergadering bijeen op dinsdag 20 december 2016.

Overwegende / constaterende dat:

 • De uit Azerbeidzjan afkomstige Wagiv faredzjualev Nederland dreigt te worden uitgezet;

 • Hij al ruim 15 jaar in Nederland woonachtig is ;

 • Hij nu te horen heeft gekregen dat hij het land dient te verlaten, waardoor vervolgens uitzetting uit Nederland dreigt.

 • Bij een terugkeer naar het land van herkomst voor hem zeker twee jaar gevangenisstraf wacht onder slechte omstandigheden.

 • Hij bij uitzetting van zijn vrouw en twee minderjarige kinderen, die allen het Nederlands staatsburgerschap bezitten en hier dus wel mogen blijven, wordt gescheiden;

 • Zijn vrouw kampt met gezondheidsproblemen, waardoor hij een groot deel van de zorg voor zijn kinderen op zich moet nemen;

 • Dat het inhumaan is dat kinderen hun vader wordt afgenomen;

 • Hij de Nederlandse taal beheerst;

 • Hij als klusser bij veel mensen in de omgeving werkzaam is geweest;

 • Hij inmiddels geheel in de Nederlandse samenleving is ingeburgerd;

Verzoekt

 • De burgemeester alles in het werk te stellen in de richting van de IND. En staatssecretaris van Justitie Dijkhoff, actie te willen ondernemen die er toe leidt dat wordt voorkomen dat Wagiv faredzjualev Nederland wordt uitgezet.

En gaat over tot de orde van de dag.

Vries, 20 december 2016

Ondertekend door de fracties van

CDA

ChristenUnie

Gemeentebelangen

GroenLinks

 

Deze motie behoort bij onderstaand artikel.

Motie Wagiv faredzjualev mede door GB ingediend.

 

De Bedrijveninvesteringszone

 

In Nederland zijn reeds ruim 100 Bedrijveninvesteringszones ingesteld voor winkelcentra. door een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) kunnen eenvoudiger gemeenschappelijke zaken geregeld worden die ten gunste komen voor alle in de zone gevestigde ondernemers.

Wat is een BIZ?

Een Bedrijveninvesteringszone is een afgebakend gebied waarbinnen ondernemers, winkeliers en horecagelegenheden gevestigd zijn. De ondernemers die gevestigd zijn betalen, aan de hand van de OZB waarde van hun pand, een bijdrage aan de gemeente. Deze bijdrage komt vervolgens beschikbaar voor de stichting of vereniging die verantwoordelijk is voor de BIZ.

Met andere woorden, het is een instrument voor en door de ondernemers.

Vereniging of stichting.

Binnen gemeente Tynaarlo heeft de Verenigd Ondernemend Zuidlaren (VOZ) Ervoor gekozen een stichting op te zetten, deze stichting heet stichting BIZ Zuidlaren.

Wat zijn de taken van de BIZ?

De Bedrijveninvesteringszone is niet vrijblijvend, de stichting dient bepaalde taken van de gemeente te versterken. Het gaat hierbij onder andere over,

 • Het zorgen voor extra veiligheid binnen de zone, dit kan bijvoorbeeld door het ophangen van camera’s.

 • Het beter schoon houden van het gebied, door bijvoorbeeld vaker te vegen, de panden vrij te houden van graffiti.

 • Zorgen voor voldoende parkeerruimte.

 • Zorgen voor een grotere verkeersveiligheid.

Maar ook kan de BIZ activiteiten organiseren die de zone economisch ten goede komt.

De wet.

Sinds 1 januari 2015 is er een definitieve BIZ wet beschikbaar.

Voor de volledige wettekst zoals deze op 1 december 2016 geldt, klikt u op de link hieronder.

de BIZ wet.

 

de BIZ wet.

Wet van 19 november 2014, houdende regels voor bedrijveninvesteringszones (Wet op de bedrijveninvesteringszones)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat uit evaluatie van de Experimentenwet BI-zones blijkt dat het wenselijk is op structurele basis te voorzien in de mogelijkheid voor gemeenten en ondernemers te voorzien in een gebiedsgerichte bestemmingsheffing voor gezamenlijke investeringen door ondernemers in de kwaliteit van de bedrijfsomgeving;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

 1. De gemeenteraad kan onder de naam BIZ-bijdrage een belasting instellen ter zake van binnen een bepaald gebied in de gemeente (bedrijveninvesteringszone) gelegen onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen.

 2. De BIZ-bijdrage is een bestemmingsheffing die strekt ter bestrijding van de kosten die verbonden zijn aan activiteiten in de openbare ruimte en op het internet, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid of de veiligheid in de bedrijveninvesteringszone of de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de bedrijveninvesteringszone.

 3. Bij verordening wordt bepaald of de BIZ-bijdrage wordt geheven van:

  1. eigenaren, waaronder voor de toepassing van deze wet worden verstaan degenen die bij het begin van het kalenderjaar van in de bedrijveninvesteringszone gelegen onroerende zaken het genot hebben krachtens eigendom, bezit of beperkt recht,

  2. gebruikers, waaronder voor de toepassing van deze wet worden verstaan degenen die bij het begin van het kalenderjaar in de bedrijveninvesteringszone gelegen onroerende zaken al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruiken of

  3. eigenaren en gebruikers.

 4. Onverminderd het derde lid, onder b en c, kan de verordening bepalen dat indien een onroerende zaak bij het begin van het kalenderjaar geen gebruiker kent, de van de gebruiker te heffen BIZ-bijdrage wordt geheven van de eigenaar.

 5. De artikelen 220a, 220b, 220d, 220e en 220h van de Gemeentewet zijn van

overeenkomstige toepassing.

Artikel 2

 1. De heffingsmaatstaf van de BIZ-bijdrage is de op de voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken voor de onroerende zaak vastgestelde waarde. De verordening kan bepalen dat de in het eerste jaar vastgestelde waarde ook voor één of meer jaren daarna van toepassing is.

 2. De onroerende zaken ter zake waarvan de BIZ-bijdrage wordt geheven kunnen in waardeklassen worden ingedeeld.

 3. Het tarief van de BIZ-bijdrage voor gebruikers kan voor verschillende categorieën niet-woningen verschillend worden vastgesteld waarbij onder meer de vestigingslocatie, de bestemming van de onroerende zaak en de branche of sector van de bijdrageplichtige gebruiker in relatie tot het belang van de gebruiker bij de activiteiten in aanmerking genomen kunnen worden.

 4. Indien de verordening toepassing geeft aan artikel 1, vierde lid, en tevens branche of sector van de bijdrageplichtige gebruiker in aanmerking neemt voor de bepaling van het tarief, wordt het niet in gebruik zijn van de zaak door de verordening gelijkgesteld aan bepaald gebruik.

 5. Het tarief van de BIZ-bijdrage voor eigenaren kan voor verschillende categorieën niet-woningen verschillend worden vastgesteld waarbij onder meer de vestigingslocatie en de bestemming van de onroerende zaak in relatie tot het belang van de eigenaar bij de activiteiten in aanmerking genomen kunnen worden.

 6. In afwijking van voorgaande leden kan het tarief eveneens worden bepaald op een voor alle gebruikers, alle eigenaren of voor alle bijdrageplichtigen gelijk bedrag.

 7. De artikelen 230 tot en met 233a en 236 tot en met 257 van de Gemeentewet en krachtens deze artikelen vastgestelde voorschriften zijn van overeenkomstige toepassing op de heffing en invordering van de BIZ-bijdrage.

Artikel 3

 1. Een BIZ-bijdrage wordt ingesteld voor een periode van ten hoogste vijf jaren.

 2. Met overeenkomstige toepassing van artikel 4 en 5 kan de periode telkens met

ten hoogste vijf jaren worden verlengd.

Artikel 4

 1. De verordening waarbij de BIZ-bijdrage wordt ingesteld treedt niet in werking dan nadat gebleken is van voldoende steun onder de bijdrageplichtigen.

 2. Het college van burgemeester en wethouders stelt iedere bij de gemeente bekende bijdrageplichtige na vaststelling van de verordening in de gelegenheid zich schriftelijk voor of tegen inwerkingtreding uit te spreken. In afwijking van het peilmoment, bedoeld in artikel 1, derde en vierde lid, wordt degene die blijkens de bij de gemeente op dat moment bekende gegevens een onroerende zaak in de beoogde bedrijveninvesteringszone gebruikt of daarvan het genot heeft aangemerkt als bijdrageplichtige.

 3. Bij de toepassing van het tweede lid zorgt het college van burgemeester en wethouders dat alle bijdrageplichtigen zijn geïnformeerd over de strekking van de verordening.

 4. Het college zorgt er voor dat de vertrouwelijkheid van de strekking van de schriftelijke verklaring van de bijdrageplichtige gewaarborgd is.

Artikel 5

 1. Van voldoende steun is sprake indien na toepassing van artikel 4 blijkt dat:

  1. ten minste de helft van de bijdrageplichtigen zich voor of tegen inwerkingtreding heeft uitgesproken,

  2. ten minste tweederde deel daarvan zich vóór inwerkingtreding heeft uitgesproken, en

  3. de som van de WOZ waarden, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van onroerende zaken in gebruik bij danwel in eigendom van bijdrageplichtigen die zich hebben uitgesproken vóór inwerkingtreding hoger is dan de som van de WOZ waarden in gebruik bij danwel in eigendom van bijdrageplichtigen die zich hebben uitgesproken tegen inwerkingtreding.

 2. In afwijking van het eerste lid blijkt reeds van voldoende steun indien voldaan wordt aan de criteria, bedoeld in dat lid, onder a en b, indien de verordening voorziet in heffing van een voor iedere bijdrageplichtige gelijk bedrag als bedoeld in artikel 2, zesde lid.

 3. Indien de BIZ-bijdrage wordt geheven van eigenaren en gebruikers als bedoeld in artikel 1, derde lid, onder c, wordt degene die zowel gebruiker als eigenaar is van een bepaalde onroerende zaak in beide hoedanigheden betrokken bij de vaststelling of sprake is van voldoende steun en is, onverminderd het eerste lid, pas sprake van voldoende steun indien:

  1. ten minste de helft van de gebruikers en ten minste de helft van de eigenaren zich voor of tegen inwerkingtreding heeft uitgesproken, en daarvan

  2. ten minste de helft van de gebruikers en ten minste de helft van de eigenaren zich vóór inwerkingtreding heeft uitgesproken.

Artikel 6

 1. De gemeenteraad besluit zo spoedig mogelijk over intrekking van de verordening indien hiervoor voldoende steun is bij bijdrageplichtigen.

 2. Op verzoek van ten minste twintig procent van de bijdrageplichtigen stelt het college van burgemeester en wethouders iedere bij de gemeente bekende bijdrageplichtige in de gelegenheid zich schriftelijk voor of tegen intrekking van de verordening uit te spreken.

 3. Het verzoek kan niet worden gedaan:

  1. binnen een jaar na inwerkingtreding van de verordening, of

  2. binnen een jaar na toepassing van het tweede lid.

 4. Artikel 4, tweede lid, tweede volzin, vierde lid, en artikel 5, eerste en tweede lid, zijn van toepassing met dien verstande:

  1. dat de bijdrageplichtigen in de gelegenheid worden gesteld zich uit te spreken voor of tegen intrekking en

  2. dat in afwijking van artikel 5, eerste lid, onder b, reeds sprake is van voldoende steun voor intrekking indien ten minste de helft zich voor intrekking heeft uitgesproken.

Artikel 7

 1. De opbrengst van de BIZ-bijdrage wordt als subsidie verstrekt aan de bij de verordening aangewezen vereniging of stichting. De perceptiekosten kunnen hierop in mindering worden gebracht indien dit in de verordening is bepaald.

 2. De verordening wijst uitsluitend als vereniging of stichting aan:

  1. een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid:

   1. waarvan alle beoogde bijdrageplichtigen lid zijn of dit desgewenst met onmiddellijke ingang kunnen worden,

   2. waarvan de contributie op jaarbasis niet hoger is dan € 50,–, en

   3. die als statutaire doelstelling uitsluitend heeft het uitvoeren van activiteiten als bedoeld in artikel 1, tweede lid,

  2. een stichting:

   1. waarvan ten minste tweederde van de leden van het bestuur afkomstig is uit de kring van beoogde bijdrageplichtigen, en

   2. die als statutaire doelstelling uitsluitend heeft het uitvoeren van activiteiten als bedoeld in artikel 1, tweede lid.

 3. In aanvulling op het tweede lid wijst de verordening uitsluitend een vereniging of stichting aan waarmee de gemeente ter uitvoering van de verordening een overeenkomst als bedoeld in artikel 4:36 van de Algemene wet bestuursrechtheeft gesloten, waarin is bepaald dat de subsidie-ontvanger verplicht is de activiteiten te verrichten waarvoor de subsidie wordt verstrekt.

 4. De gemeenteraad stelt bij verordening de nodige regels, met inbegrip van de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de subsidie wordt verstrekt.

 5. De gemeenteraad en de bij de verordening aangewezen vereniging of stichting maken schriftelijke afspraken over het minimale niveau van dienstverlening van de gemeente voor de periode waarvoor de BIZ-bijdrage wordt ingesteld of verlengd.

Artikel 8

 1. De aangewezen vereniging of stichting zorgt er voor dat:

  1. jaarlijks door de algemene ledenvergadering van de vereniging of door het bestuur van de stichting een begroting wordt vastgesteld voor de uitvoering van de activiteiten in het daaropvolgende jaar,

  2. na het eerste jaar jaarlijks aan de algemene ledenvergadering of in het bestuur van de stichting rekening en verantwoording wordt afgelegd over de uitgaven voor de uitvoering van de activiteiten in het voorafgaande jaar.

 2. De aangewezen vereniging of stichting zorgt er voor dat alle bijdrageplichtigen kosteloos kennis kunnen nemen van de begroting, de rekening en de verantwoording. De aangewezen vereniging of stichting verschaft iedere bijdrageplichtige op zijn verzoek kosteloos inzage in specifieke uitgaven.

Artikel 9

 1. De Experimentenwet BI-zones wordt ingetrokken.

 2. Het eerste lid laat de gelding van bij inwerkingtreding van deze wet bestaande verordeningen waarbij een BIZ-bijdrage is ingesteld onverlet.

Artikel 10

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel 11

Deze wet wordt aangehaald als: Wet op de bedrijveninvesteringszones.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

 

Het tolgaardershuis

In Midlaren vindt u een openlucht museum, de Tolgaarderswoning.

Vroeger werd er tol geheven, de persoon die deze tol hief of vergaarde, werd een tolgaarder genoemd. Het tarief van de tol dat geheven werd, was afhankelijk van het vervoersmiddel dat gebruikt werd om zich over de weg te bewegen.

Napoleon schafte het heffen van de rijkkstol af, maar koning Willem de 1e voerde dit weer in in 1815. In 1900 werd de tol definitief afgeschaft.

Het Tolgaardershuis.

Het tolgaardershuis werd gebouwd omstreeks 1860. Het is een stenen kamer met een vooruit springendekamer. Dit is een typerende bouw voor dit type tolhuisjes. Qua inrichting bestaat het huisje uit een woonkeuken met schouw en bedsteden. Dan nog een kelder, een nevenkamer, een opkamer en een deel.

Voor een overzicht van alle musea in gemeente Tynaarlo klikt u op de link hieronder.

Overzicht vvan musea in Tynaarlo.

 

muziekinstrumentenmuseum Vosbergen

In Eelde vindt u een landgoed dat Vosbergen heet, op dit landgoed staat een statige villa. In deze villa is een museum gevestigd dat heel toepasselijk museum Vosbergen heet. In dit museum vindt u een grote collectie muziekinstrumenten. Al met al beschikt het museum over ongeveer 800 historische muziekinstrumenten.

De muziekinstrumenten zijn in ruim 60 jaar verzameld en gerestaureerd door Dick Verel.

Dick Verel heeft het museum samen met zijn vrouw opgezet, het werd geopend in november 2002.

En verder.

In het museum vindt u ook een galerie met een collectie aantrekkelijke kunstvoorwerpen. Er is een gezellige koffiekamer een theetuin.

Er worden per jaar ongeveer 20 concerten gegeven, de concertzaal heeft een capaciteit voor circa 75 personen.

Gemeente Tynaarlo reikt iedere 3 jaar een cultuurprijs uit, deze prijs ging in 2005 naar dit museum.

Voor een overzicht van alle musea in gemeente Tynaarlo klikt u op de link hieronder.

Overzicht vvan musea in Tynaarlo.