Begroting 2017.

Op 8 november 2016 is de begroting van 2017 in de gemeenteraadsvergadering van Tynaarlo besproken.

 

Gewijzigde opzet vergadering

Dit jaar was er sprake van een wat gewijzigde opzet van de begrotingsbehandeling. Er werden geen Algemene Beschouwingen gehouden omdat dit bij de behandeling van de perspectievennota al was gebeurd. Wat restte was eigenlijk alleen nog om na te gaan of de kaders die bij die behandeling van de perspectievennota meegegeven waren, correct in de begroting opgenomen zijn, en om met elkaar in debat te gaan of om eventueelvragen aan het college te stellen.

 

Motie over Bibliotheken aangenomen.

Tijdens de begrotingsvergadering werden er een aantal moties ingediend. De meeste aandacht ging tijdens de vergadering uit naar de bezuinigingen op de Bibliotheken. Er zijn daarover twee moties ingediend. De meest vergaande was een gezamenlijke motie van Gemeentebelangen, Leefbaar en GroenLinks. Deze partijen wilden niet verder bezuinigen met betrekking tot de bibliotheken in Tynaarlo. Deze motie heeft het spijtig genoeg niet gehaald.

De tweede motie kwam van de coalitiepartijen, zij wilden de bezuinigingen tot 2018 uitstellen, maar daarna wilden zij wel weer €135.000 bezuinigen. De Coalitiemotie is uiteindelijk aangenomen.

Verder zijn er nog een aantal moties ingediend waarvan een aantal ook weer werden ingetrokken, of aangehouden tot latere vergaderingen. Van de overgebleven moties is niets aangenomen.

De begroting is verder zonder verdere wijzigingen vastgesteld.

 

De groting.

De begroting wordt aangeboden op basis van artikel 190 van de Gemeentewet en dient jaarlijks voor 15 november te zijn vastgesteld door de gemeenteraad.

De begroting 2017, inclusief meerjarenbegroting 2018 – 2020 geeft naast inzicht in de belangrijkste doelen en activiteiten voor 2017 ook het financieel perspectief van de gemeente. Op 12 juli 2016 heeft de raad de Perspectievennota 2016 vastgesteld, waarin de uitgangspunten voor het opstellen van deze begroting zijn opgenomen.

 

Positiever.

In de Perspectievennota van 2016 werd nog uitgegaan van een negatief begrotingssaldo van € 870.000 voor 2017. Mede door de positieve berichten uit Den Haag, waardoor we de komende jaren een hogere algemene uitkering ontvangen, is het begrotingsresultaat voor 2017 bijgesteld naar € 136.000 positief. Ook voor de jaren 2018 tot en met 2020 is sprake van een positief begrotingsresultaat. Hierbij wordt er wel vanuit gegaan dat alle ombuigingen worden gerealiseerd (zie tabel.

Nog te realiseren 2017 2018 2019 2020
Clusters 28.700 83.430 371.830 371.830
Bedrijfsvoering 299.000 599.000 599.000 599.000
totaal 327.700 682.430 970.830 970.830

Met uitzondering van de ombuiging op de markten zijn de ombuigingen voor 2017 op dit moment gerealiseerd.

 

Besluit Begroting en Verantwoording.

De begroting 2017 is opgesteld, rekening houdend met de recente wijzigingen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de kaders die met het vaststellen van de perspectievennota 2016 zijn vastgesteld. De begroting heeft daardoor een nieuwe indeling gekregen en bestaat nu uit hoofdstukken en taakvelden.

Op hoofdlijnen komen de hoofdstukken overeen met de clusters zoals die tot en met 2016 gehanteerd werden. In de hoofdstukken zijn de verplichte indicatoren op grond van het BBV opgenomen. Deze zijn aangevuld met indicatoren uit de recent gehouden burgerpeiling.

 

Wijzigingen BBV.

Belangrijke wijzigingen in de BBV ten opzichte van de begroting 2016 zijn:

    • Het toerekenen van rente aan grondexploitaties en investeringen.
  • De overhead van de gemeentelijke organisatie is vanaf de begroting 2017 apart zichtbaar in hoofdstuk 0 en niet meer per cluster.

 

Nieuwe onderdelen begroting.

In de begroting 2017 zijn twee nieuwe onderdelen opgenomen.

De 1e is de investeringsplanning 2017 – 2020, waarbij inzicht wordt gegeven in de verwachte investeringen voor de komende jaren. Daarbij wort meteen voorgesteld om de investeringskredieten voor het boekjaar 2017 beschikbaar te stellen. Hierdoor kan snel voortgang geboekt worden met het realiseren van deze investeringen.

Ook nieuw is het hoofdstuk ‘Subsidieplafonds’. Eerder werd in december een apart besluit genomen over de subsidieplafonds. Nu wordt voorgesteld om deze met de begroting vast te stellen.

 

Begrotingswijzer

De gemeenteraad heeft het college verzocht de inwoners te betrekken bij de begroting 2017. Inwoners konden via de Begrotingswijzer aangeven waar de gemeente naar hun mening zou kunnen bezuinigen en welke ideeën voor incidenteel nieuw beleid zij kunnen steunen. Daarnaast kon men een ‘eigen’ nieuw idee aandragen. 56 Inwoners hebben hiervan gebruik gemaakt. Daarnaast hebben nog 13 inwoners zich rechtstreeks tot de griffie gewend over de bibliotheken. De totale kosten voor de begrotingswijzer bedragen €18.577 (afgerond).

 

Groei’-notitie nieuw beleid 2016 – 2018

Voor de jaren 2016 tot en met 2018 is jaarlijks een bedrag van € 750.000 beschikbaar gesteld voor incidenteel nieuw beleid. In de ‘Groei’-notitie nieuw beleid 2016 – 2018 zijn nieuwe ideeën ten opzichte van de notitie bij de perspectievennota 2016 opgenomen. De notitie is geactualiseerd en de ideeën zijn voorzien van een advies van het management. Het college heeft aangegeven dat men zich kan vinden in het advies van het management.

In de begroting is een concreet voorstel van het college ter hoogte van € 974.000 opgenomen over de inzet van de middelen voor 2017 (zie onderstaande tabel). De Raad heeft hiermee ingestemd.

  2017 2018
Totaal beschikbaar voor incidenteel nieuw beleid 1.120.500 615.000
Rotonde Julianalaan/stationsweg Zuidlaren 50.000  
Rotonde A28 25.000  
Doorgaan met Tynaarlo Verbindt   50.000
Vrijetijdseconomie 50.000 50.000
Impuls onderwijs 100.000 100.000
E-book Noord-Willemskanaal 5.000  
Project-/activiteitensubsidies cultuur 40.000 40.000
Verenigingsgebouw waterscouting Midlaren 100.000  
Duurzaamheidsmaatregelen gymzaal Tynaarlo 124.000  
Beweegtuin zorgcentrum Mozaïek 20.000  
Openbare ruimte - bloemen 60.000 60.000  
Multidisciplinair pingo-project 15.000 15.000  
Herstel Drentsche Aa-watersysteem 50.000  
Impuls volkshuisvesting/sociale woningbouw 250.000 125.000
Gebiedsfondsen/gebiedsgericht werken   50.000
E-label update maatschappelijk vastgoed 85.000  
Totaal Voorgesteld incidenteel nieuw beleid 974.000 415.000