Samenwerkingsverbanden jaarrekening 2016.

Vries, 20 juni 2017.

Tijdens de Raadsvergadering lag de behandeling van de Jaarstukken van 2016 en de ontwerpbegrotingen 2018 van de gemeenschappelijke regelingen GGD, VRD, RUD, Recreatieschap Drenthe, Alescon en WPDA aan de Raad voor. Met betrekking tot de RUD was het verloop nogal onverwacht om niet te spreken van schokkend. 

De gemeenteraad wordt, conform de op de wet gebaseerde gemeenschappelijke regelingen, in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de jaarverslagen en jaarrekeningen van 2016 en de begrotingen voor 2018 van de 6 eerder genoemde gemeenschappelijke regelingen, met de mogelijkheid een zienswijze te geven op de ontwerpbegrotingen, voordat de Algemene Besturen van deze 6 regelingen deze ontwerp-begrotingen vaststellen.

Het doel hiervan is om de gemeenteraad te informeren en sturing te laten geven aan de gemeenschappelijke regelingen.

Gevraagd besluit.

Op basis van de ingediende jaarstukken en de ontwerpbegrotingen van de gemeenschappelijke regelingen heeft het College van B&W aangegeven in te stemmen met de jaarstukken van 2016 en de ontwerpbegrotingen voor 2018 van Alescon, WPDA, RUD, VRD, GGD, Recreatieschap Drenthe, en stelde zij de Raad voor om op deze ontwerpbegrotingen geen zienswijzen in te dienen.

Behandeling.

Met uitzondering van de jaarstukken 2016 en de ontwerpbegrotingen 2018 van de RUD heeft de Raad conform het gevraagd besluit besloten.

Bespreking Jaarstukken 2016 en ontwerpbegrotingen 2018 RUD

Zoals hierboven al aangegeven werd, was de bespreking over de RUD nogal onverwacht om niet te spreken van schokkend.  Wat was er aan de hand?

Bij agendapunt 5,  “mededelingen college” deelde wethouder Lammers, tevens lid van het Algemeen Bestuur van de RUD, mee dat het College van B en W op maandag 19 juni door het dagelijks bestuur van de RUD was geïnformeerd over het feit dat de RUD in 2017 afstevent op een tekort van ten minste 450.000, waarbij de kosten van doorontwikkeling van de organisatie en het realiseren van de tweede trance van de bezuinigingstaakstelling niet eens zijn meegenomen. Het te kort is dus blijkbaar nog hoger.

Het zou om problemen gaan bij de digitale aanlevering van stukken en een goedwerkend zaaksysteem. ICT problemen dus die overigens ook in 2016 al speelden.

Deze problemen kunnen doorwerken in de begroting(en) van volgende jaren, en daarom is het zaak om de problemen nog in 2017 op te lossen. In het najaar moet er een plan van aanpak zijn waaruit moet blijken welke bijsturingen er nodig zijn. Op dit moment zijn er geen gevolgen voor de begroting van 2018 zo werd gemeld. De werkelijke omvang en oorzaak van het te kort waren nog niet bekend en dus ook niet of het om een structureel of incidenteel tekort gaat.

Tijdens Informatieavond van 7 juni geen informatie verstrekt door RUD

Op 7 juni was er voor de raadsleden van de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Tynaarlo en Noordenveld een informatiemarkt georganiseerd, waar de raadsleden door de directies van in totaal 7 Gemeenschappelijke Regelingen (inclusief de Gemeentelijke Kredietbank) zijn geïnformeerd over de jaarstukken en ontwerpbegrotingen, al waar de gelegenheid werd geboden om (inhoudelijke) vragen over de uitvoering van deze regelingen op te vragen.

Tijdens deze informatiemarkt is er door de RUD geen enkel signaal afgegeven dat er problemen zouden zijn.

Ook het algemeen bestuur van de RUD is pas op maandag 19 juni 2017 geïnformeerd.

Er waren Gemeenteraden, die op het moment van de deling van deze informatie inmiddels de stukken al hadden besproken en die al dan niet gebaseerd op onjuiste dan wel onvolledige informatie hun bespreking hebben gevoerd.

Zoals al opgemerkt zijn de oorzaken, de volledige omvang en de doorwerking naar latere jaren nog volstrekt onduidelijk.

Zienswijze.

Na lang discussiëren was de meerderheid van de raad van mening dat we wel een zienswijze moesten opstellen, maar dat we dit in mandaat door het College van B&W af zouden laten doen in de persoon van Wethouder Lammers.

Gemeentebelangen heeft hier tegen gestemd omdat :

-           wij van mening zijn dat wij eerst  over meer informatie dienen te beschikken met betrekking tot de oorzaak van het tekort, de omvang en de mogelijke doorwerking voor latere jaren voordat dat er een zienswijze afgegeven wordt;

-           Het aan de raad is om een zienswijze af  te geven en niet aan het College;

-           Wij in het geval van mandatering vooraf kennis willen nemen van de inhoud van de zienswijze en onze invloed daarop kunnen uitoefenen, en het niet slechts achteraf ter kennis name willen.

-           De zienswijze bedoeld is voor het Algemeen bestuur van de RUD en de heer Lammers daar deel van uitmaakt.