Participatievorm Sociaal Domein.

Vries, 26 september 2017.

Vanuit de initiatiefgroep Burgerparticipatie, bestaand uit vertegenwoordiging vanuit de Wmo-adviesraad, Cliëntenraad WSWWWB, het VN-panel en de gemeente, is een voorstel ontwikkeld over een nieuwe participatiestructuur voor het Sociaal Domein.

De kern hiervan is dat gemeente Tynaarlo direct vanaf het begin inwoners betrekt bij het formuleren van beleid en het oplossen van maatschappelijke vraagstukken (co-creëren) in plaats van bewoners te betrekken wanneer beleidsplannen al in concept klaar zijn (raadplegen.

Het gaat dus niet meer alleen om raadpleging en advies vragen, maar om samenwerking waarbij de inwoner mede-ontwikkelaar is: een trede hoger op de participatieladder.

Het resultaat wat met de nieuwe vorm wordt beoogd, is dat burgers meer invloed krijgen op hun eigen omgeving, doordat zij aan het begin van het proces hier medeverantwoordelijk voor worden gemaakt. Hiermee willen we het draagvlak en de betrokkenheid bij beleid en uitvoering van burgers vergroten. Door de denkkracht vanuit de samenleving optimaal te benutten, wordt de kwaliteit verbeterd en sluiten we meer aan bij de leefwereld van de inwoners.

Gevraagd besluit.

Op 26 september sprak de Raad over de voorgestelde participatievorm en stemde unaniem in met het gevraagde besluit:

1. De voorgestelde participatievorm voor het sociaal domein zoals beschreven in de notitie ‘De burger aan boord, d.d. 1 juni 2017’ vast te stellen;

2. In te stemmen om deze vorm ook gefaseerd te implementeren binnen andere beleidsterreinen.

Initiatiefvoorstel jongerenraad/ jongerenparticipatie

(agendapunt 17 raad)

Door D66 is een initiatiefvoorstel ingediend om onderzoek te doen op welke wijze jongerenparticipatie vorm kan krijgen, waarbij een het instellen van een jongerenraad een mogelijkheid zou kunnen zijn.

Dit agendapunt heeft erg veel raakvlakken met het hierboven beschreven agendapunt.

Gevraagd besluit.

Het gevraagde besluit voor dit agendapunt luidde:

  1. Instemmen met een onderzoek op welke wijze een jongerenraad/-participatie vorm kan krijgen.
  2. Het college opdracht geven (eventueel samen met andere partijen, bijvoorbeeld Stichting Trias, sociaal teams) dit onderzoek te gaan uitvoeren.
  3. Het college verzoeken voor 1 januari 2018 verslag uit te brengen

Advies College.

het College van B&W heeft dit initiatiefvoorstel behandeld en heeft het advies uitgebracht aan te sluiten bij de ontwikkelingen rondom de participatievorm Sociaal Domein.

Het College van B&W is van mening dat de participatie van jongeren ook binnen het op te zetten platform geborgd moet worden. Vanuit het college is geadviseerd om het platform burgerparticipatie de opdracht te geven te onderzoeken op welke wijze de participatie van jongeren binnen het platform vorm kan krijgen en hierbij aan te sluiten bij de wensen en behoeften van de jongeren. Daarnaast is geadviseerd het platform burgerparticipatie de opdracht te geven om voor de doelgroep jongeren aandacht te hebben

Behandeling.

Verschillende partijen plaatsten kanttekeningen bij dit voorstel, gaven aan min of meer het Collegeadvies te willen volgen. Gemeentebelangen kon zich wel in het voorstel vinden. Het betreft immers slechts een onderzoek om te kijken of gezien de doelgroep jongeren een speciale participatievorm , bijv. via een jongerenraad, wenselijk is of niet.

De Raad neemt tijdens de Raadsvergadering op 10 oktober een besluit over de 2 hierboven vermeldde voorstellen.