Centrum Eelde wordt verrijkt met appartementen.

Vries, 10 oktober 2017.

Voorheen was in het centrum van Eelde garage Koops gevestigd. Na het verdwijnen van deze garage kwam dit terrein te koop te staan. Voor dit terrein waren 2 gegadigde partijen die belang bij het terrein hadden, maar beide partijen hadden geen belang bij het hele terrein. De beide partijen waren Pepping met vastgoed ondernemer NWV en Doedens met vastgoedondernemer Vastgoud.

De Gemeenteraad heeft daarom besloten het Koopsterrein in 2 delen te verdelen, een voordeel en een achterdeel.

Het achterdeel werd door partij Pepping gekocht, hier werd de uitbreiding van het pand van Jumbo gerealiseerd.

Het voorste gedeelte is uiteindelijk op 7 juli 2017 gekocht door partij Doedens, hier worden appartementen gerealiseerd.

Gevraagd besluit.

Instemmen met het starten van de planologische procedure door het opstellen van een voorontwerpbestemmingsplan en deze aansluitend vrijgeven voor inspraak en vooroverleg.

Toelichting.

De projectontwikkelaar wil op de locatie Doedens/Koops 34 appartementen realiseren.

Het initiatief voor de realisatie van appartementen op de locatie Doedens/Koops draagt bij aan de gewenste herontwikkeling van het centrum van Eelde en sluit aan bij onze ontwikkelvisie. Er wordt 1.500m2 detailhandel aan het centrum van Eelde onttrokken, wat gelet op de algemeen afnemende winkelbehoefte als positief kan worden beschouwd.

Gemeentebelangen is van mening dat hierdoor mogelijke toekomstige leegstand van winkelpanden kan worden voorkomen.

Om het plan te kunnen realiseren is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Het initiatief is namelijk in strijd met de vigerende beheersverordening Eelde Centrum.

Het College van B&W heeft een positieve grondhouding aangenomen ten aanzien van dit initiatief. Zij zijn van mening dat het plan een kwalitatieve meerwaarde biedt voor het centrum van Eelde.

Gemeentebelangen is erg blij met dit plan, eindelijk wordt het terrein van Koops nu verder in ontwikkeling genomen. Er is een grote behoefte aan appartementen in het centrum van Eelde.

Wel heeft Jarko Weering namens de fractie opgemerkt dat het plan vanaf de Hoofdweg gezien erg massaal oogt. Of dit mooi is moet een ieder voor zich bepalen.

Verder merkte Gemeentebelangen op dat er wel een problematiek ligt rondom het parkeren in het centrum van Eelde. We hebben het College van B&W gevraagd om dit op een later tijdstip op te pakken en met een voorstel hieromtrent te komen.

Het College van B&W was in haar beantwoording in de persoon van Wethouder Hofstra overigens van mening dat de parkeergelegenheid voldoende is, al is dit wel net genoeg.

Besluit.

Gemeentebelangen is akkoord gegaan met het voorstel en geeft aan dat het proces in werking gesteld kan worden.

De gehele Gemeenteraad is net als Gemeentebelangen akkoord gegaan met dit voorstel.