Paterswolde krijgt definitief een AZC

Vries, 13 April 2021

Dinsdag 13 april 2021 moest definitief besloten worden over de tijdelijke huisvesting van asielzoekers in de voormalige Bladergroenschool te Paterswolde.

De raad had het er ogenschijnlijk maar druk mee. Er werden vooraf maar liefst één amendement en vier moties ingediend. De moties en het amendement beoogden geen echt grote wijzigingen ten opzichte van het voorliggende plan. Uiteindelijk werd alleen het Amendement daadwerkelijk in stemming gebracht.

Maximaal 148 asielzoekers

Inmiddels was het, na de raadsvergadering van 30 maart, bekend geworden dat het COA heeft besloten om geen 200 maar “slechts” maximaal 148 asielzoekers te huisvesten. Dit bleek tijdens de digitale voorlichtingsbijeenkomst voor omwonenden/inwoners van 1 april 2021. Het COA was dit al met de gemeente overeengekomen voor de raadsvergadering van 13 april.

Door de PvdA werd toch een amendement ingediend over het aantal asielzoekers wat er mogelijk gehuisvest gaat worden. In de bestuursovereenkomst werd er namelijk nog steeds gesproken over maximaal 218 mensen, maar dat was dus inmiddels achterhaald. Het amendement beoogde om het gewijzigde aantal van 148 mensen ook formeel in de bestuursovereenkomst vast te leggen.

Gemeentebelangen heeft voor dit voorstel gestemd, hoewel het amendement wellicht overbodig leek. Er is, zoals wel eens wordt beweerd, immers niets onbetrouwbaarder dat de overheid, en daarom is het beter om het te formaliseren dan er maar op vertrouwen dat het wel goed komt. Nu ligt het in ieder geval vast. De gemeenteraad ging unaniem akkoord met het amendement.

Door de VVD werden er een tweetal moties ingediend.

De eerste motie had niet specifiek betrekking op het AZC, maar ging over informatievoorziening richting de inwoners. Dit laat volgens hen in sommige gevallen te wensen over. In de motie werd het College werd verzocht om een nota over communicatie te schrijven, en deze vóór 1 augustus 2021 aan de Raad ter bespreking voor te leggen. Wethouder Vemer (D’66) ontraadde de motie omdat Communicatie altijd maatwerk betreft. Iedere situatie is immers anders en de motie wil het allemaal te strak regelen. Het te veel kaderen van participatie kan valse verwachtingen geven. Daar kwam nog bij dat de termijn van 1 augustus niet sowieso niet haalbaar is; en dat er momenteel gewerkt wordt aan een Participatienota waarin veel van de zorgpunten, die in de motie benoemd waren worden opgenomen. Al met al reden voor de VVD om de motie aan te houden. De motie werd niet in stemming gebracht.

De tweede motie die door de VVD werd ingediend ging over het opstellen van een veiligheidsprotocol voor ondernemers en overige betrokken, met het verzoek om deze ter kennisgeving aan de raad te sturen. Burgemeester Thijssen gaf aan dat de gemeente hierover inmiddels al met de ondernemers en andere betrokkenen is gesprek is geweest, en dat de eerste stappen al zijn gezet. Hij zegde toe dat de gemeente ruim op tijd met een veiligheidsprotocol zal komen. De gemeente ontvangt 157.807,- van het CAO voor de opvang, maar hiervan moeten meerdere zaken betaald worden, zoals onderwijshuisvesting en dergelijke. Als alles binnen het budget gerealiseerd kan worden gebeurt het gewoon. Bij budgetoverschrijding komt het College met een raadsvoorstel, anders wordt de raad via een brief geïnformeerd. Reden voor de VVD om ook deze motie niet in stemming brengen.

Gemeentebelangen vraagt zich sterk af of 157.807,- wel voldoende is om alle kosten voor de gemeente te dekken.

Door de PvdA werden er een tweetal moties ingediend.

De eerste motie ging over geschikte locaties voor de opvang van asielzoekers binnen de gemeente. Binnen de gemeente zijn er weinig tot geen geschikte locaties en de motie roept op om te onderzoeken of er locaties beschikbaar zijn en om hiervoor het benodigde budget beschikbaar te stellen.

Gemeentebelangen vroeg zich omtrent deze motie af of hier in de toekomst op kan worden teruggegrepen, net zoals bij het voorliggende voorstel ook is gebeurd naar aanleiding van een motie uit 2015. Nu komt Tynaarlo ook min of meer automatisch in beeld doordat men in 2015 heeft aangegeven voor opvang te willen zorgen, terwijl de situatie nu compleet anders is. Met andere woorden: zal het aannemen van deze motie en het voorbereiden van een nieuwe AZC-locatie niet beschouwd worden als een open uitnodiging richting COA om maar zoveel mogelijk Asielzoekers in Tynaarlo op te vangen of om in eerste instantie naar Tynaarlo te kijken? Burgemeester Tijssen gaf aan dat Gemeentebelangen gelijk heeft dat als we deze motie aannemen het CAO zal denken “kijk eens aan daar is nog ruimte voor en bereidheid tot opvang van asielzoekers”. Burgemeester Thijssen gaf verder aan dat hij de motie ziet als een aanvulling op en bevestiging van de motie uit 2015.

Ook speelt volgens Gemeentebelangen de discussie over de omgevingsvisie hierbij een rol. Feitelijk loopt je bij het aannemen van de motie hierop ver vooruit en zet je onze inwoners buitenspel. Binnen de gemeente zijn er nu maar een paar grote woningbouwlocaties in voorbereiding namelijk het PBH-terrein in Zuidlaren, Vries-zuid en mogelijk later De Bronnen in Vries.

Als laatste kritiekpunt merkte Gemeentebelangen op dat de motie te veel van een sluitende businesscase het COA uitgaat en niet van onze inwoners. De motie vraagt namelijk aan het College om te onderzoeken hoeveel plaatsen een nieuw tijdelijk op te richten AZC zou moeten omvatten, en hoelang zo’n opvang beschikbaar zou moeten zijn om binnen het bekostigingskader van het COA te blijven. Dit lijkt ons toch echt iets voor het COA zelf en niet voor de gemeente.

Verschillende partijen gaven verder aan dat ze zich afvroegen of de motie wel binnen het voorstel zou passen, en wellicht niet beter op een later moment besproken zou moeten worden.

Al met al reden voor de PvdA om de motie aan te houden, en verder niet in stemming te brengen.

De tweede motie ging over Ol Eel en de afspraken die er met de historische vereniging gemaakt zijn over de verhuizing naar de Notenkraker. Ol Eel maakt nu gebruik van het oude turngebouw aan de Bähler Boermalaan, en zouden per 1 september richting de notenkraker gaan. Echter is de verhuizing vertraagd door COVID. Burgemeester Thijssen gaf aan dat er nog geen afspraken met het COA zijn gemaakt over het gebruik van de oude gymzaal, en dat Ol Eel daar kan blijven tot men klaar is met de Notenkraker. De motie wordt daarop niet in stemming gebracht.

Voorstel met drie stemmen tegen aangenomen

Het gewijzigde voorstel om maximaal 148 asielzoekers te huisvesten in de voormalige Bladergroenschool te Paterswolde werd aangenomen met 19 leden voor en 3 leden tegen, namelijk van Es van Gemeentebelangen en Pieters en Hageman van de VVD.

Feitelijk was Peter van Es de enige die tegen stemde, omdat hij tegen het ACZ was. Pieters en Hageman stemden tegen omdat zij een signaal wilden afgeven dat de communicatie slecht was verlopen; niet omdat zij tegen het AZC waren.

Gemeentebelangen stemde verdeeld over het AZC.

Peter van Es, fractievoorzitter van Gemeentebelangen, stemde tegen het plan. Hij gaf aan dat Tynaarlo in het kader van rijksbeleid omtrent de opvang van asielzoekers zijn bijdrage moet leveren, maar dan wel naar evenredigheid. De evenredigheid in de opvang is nu echter zoek. Met name in de drie noordelijke provincies worden verhoudingsgewijs veel meer vluchtelingen opgevangen dan in het westen van het land. Bij deze plannen voor het AZC in Paterswolde staat de financiële businesscase van het CAO voorop en niet de opvang zelf en de omvang en de impact daarvan op de omgeving. Hierdoor wordt er in onvoldoende mate tegemoet gekomen aan de zorgen, gevoelens en bezwaren die leven bij de omwonenden van de locatie en de inwoners en ondernemers van Eelde & Paterswolde.

Hilde Kamminga stemde voor, met de kanttekening dat het College met de omwonenden, inwoners en ondernemers in gesprek blijft, zowel voorafgaand aan als tijdens de ingebruikname van de huisvesting van de asielzoekers.