Voorjaarsbrief Tynaarlo 2016 werd behandeld.

18 juli 2016. Tijdens de Raadsvergadering van 12 juli 2016 werd de voorjaarsbrief behandeld. Deze voorjaarsbrief werd samen met de Perspectievennota behandeld.

Met de voorjaarsbrief wil het college aansluiten op de behoefte van de gemeenteraad om op een korte en bondige manier te rapporteren over ontwikkelingen en bijstellingen in de begroting van 2016. Middels de projectenrapportage wordt de raad geïnformeerd over de voortgang van de belangrijkste projecten. Daarnaast gaat de voorjaarsbrief in op de stand van zaken ten aanzien van de realisatie van de ombuigingen. Via de rapportage monitoring Sociaal Domein wordt onder meer een update gegeven van de inhoudelijke ontwikkelingen en budgetten ten aanzien van de decentralisaties.

 

Reactie van Gemeentebelangen op de stukken.

Gemeentebelangen heeft kennis genomen van de voortgang binnen de clusters en van de financiële bijstellingen.

Wat de voortgang aangaat kunnen we stellen dat die in grote lijnen wel op orde is en in afspraak met hetgeen bij de begroting is afgesproken. Dat betekent niet dat wij alle activiteiten even geweldig vinden. Denk bijvoorbeeld maar aan het transferium. Voor ons is nut en noodzaak ook van een kleinere variant niet aangetoond en lijkt het er op dat het een prestige speeltje van de heer Brink van Provincie Drenthe is.

 

De financiën geven een ander beeld.

Is 2015 afgesloten met een overschot van € 6,1 miljoen, de voorjaarsbrief laat een heel ander beeld zien namelijk een incidenteel nadeel van € 417.000 en structureel € 84.000. Dit laatste werkt natuurlijk door in 2017 en verder.

 

et genoegen heeft Gemeentebelangen kennis genomen dat het college gehoor heeft gegeven aan het voorstel van Gemeentebelangen dat tevens een breed gedragen wens van de Raad is, ten aanzien van leningsfaciliteiten voor Startersleningen, Blijver leningen en Zonneleningen voor particulieren, sportverenigingen en schoolbesturen.

 

Nieuw beleid.

Er is in april aangegeven dat het college ruimte ziet om in 2016 t/m 2018 € 750.000 per jaar incidenteel vrij te maken voor incidenteel nieuw beleid. De Raad en de inwoners zijn uitgenodigd om hiervoor ideeën aan te dragen. Wij rapporteerden hier reeds over in het artikel Nieuw beleid en aandachtspunten voor perspectievennota.

 

In de voorjaarsbrief stelt het College van B&W voor om in 2016:

 • 40.000 te besteden aan Project- of activiteitensubsidies;

 • 100.000 aan Centrum Eelde.

 • Gemeentebelangen kan hiermee instemmen. Wat ons betreft kunnen we het restant meenemen voor 2017 en 2018.

 

Gemeentebelangen stemt in met gevraagde besluiten onder 1 t/m 9.

 

Gevraagd besluit.

 1. Kennisnemen van de voortgang van de activiteiten, doelen en ontwikkelingen per cluster per 1 mei 2016;

 2. Het incidentele nadeel 2016 ad. € 417.000 te onttrekken aan de Algemene Reserve Grote Investeringen (ARGI);

 3. Het structurele nadeel ad. € 84.000 vanaf 2017 op te nemen in de meerjarenbegroting;

 4. Instemmen met het beschikbaar stellen van de volgende leningsfaciliteiten en bijbehorende plafonds:

  1. Startersleningen voor 2016 – 2017 met een plafond van € 160.000;

  2. Blijver leningen voor 2016 – 2017 met een plafond van € 450.000;

  3. Zonneleningen voor particulieren voor 2017 met een plafond van € 150.000;

  4. Zonneleningen voor sportverenigingen voor 2017 met een plafond van € 62.000;

  5. Zonneleningen voor schoolbesturen voor 2017 – 2019 met een plafond van € 500.000.

 5. Instemmen met het in deze brief opgenomen nieuw beleid 2016 van € 140.000 en deze kosten te dekken uit Algemene Reserve Grote Investeringen;

 6. Instemmen met het dekken van de kosten voor het tijdelijke beheer van MFA Yde de Punt van € 15.000 voor 2016 en € 30.000 voor 2017 uit het budget ‘onvoorzien incidenteel’;

 7. Instemmen om eventuele resterende middelen die we hebben ontvangen voor de statushouders aan het einde van enig jaar te storten in de reserve participatie en te onttrekken wanneer nodig voor deze doelgroep;

 8. Instemmen met het sjabloon voor de reserve participatie;

 9. Kennisnemen van de projectenrapportage voorjaar 2016.

 

Er is conform het voorstel besloten.

 

Aanverwante artikelen.

 

Centrumplannen Eelde.

centrum Eelde, motie ingediend door GB.

Duurzaamheid en sportverenigingen

Nieuw beleid en aandachtspunten voor perspectievennota.

jaarrekening 2015, werd deze vastgesteld?

Jaarrekening Tynaarlo nu wel definitief vastgesteld?

Begrotingswijzer invullen is meebeslissen.

Begrotingsbijdrage Gemeentebelangen

Najaarsbrief 2016.

Begroting 2017.