Recreatieterrein Buiten Midlaren, jaarrond recreatie?

Vries, 7 maart 2017.

In de Raadsvergadering stond het ontwerpbestemmingsplan Recreatieterrein Buiten in Midlaren ter besluitvorming op de agenda.

Het gevraagd besluit.

  1. Instemmen met de inhoud van de inspraak- en vooroverlegnotitie Bestemmingsplan Recreatieterrein Buiten Midlaren.

  2. Het ontwerpbestemmingsplan Recreatieterrein Buiten Midlaren vrijgeven voor het opstarten van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afd. 3.4 AWB).

Toelichting.

Het betrof een onderwerp wat al enige jaren speelde. Met name het oprekken van de mogelijkheid om het gehele jaar rond te kunnen recreëren, in plaats van de beperking op de verblijfsrecreatie tot het kampeerseizoen (van 16 april tot 31 oktober) was een punt van discussie. De buurtbewoners vreesden voor veel overlast. Andere campings en kampeerverenigingen spraken van ongelijke behandeling omdat zij die mogelijkheid niet hebben.

In het plan werd aanvankelijk uitgegaan van de mogelijkheid de recreatiewoningen het hele jaar rond te kunnen verhuren.

Vervolgens heeft het College van B&W , naar aanleiding van een inspraakreactie tegen het voorontwerpplan, ingezet op een beperking van de verblijfsrecreatie tot het kampeerseizoen (van 16 april tot 31 oktober), waarop de initiatiefnemer een zienswijze tegen deze beperking van het recreatieseizoen indiende.

het College van B&W heeft na heroverweging van alle belangen en weging van de voors en tegens van het hele jaar rond verblijfsrecreatie, besloten om het eerder ingenomen collegestandpunt aangaande het kampeerseizoen, te wijzigen en toch medewerking te verlenen aan het verzoek van initiatiefnemers om de door hen beoogde recreatiewoningen het jaar rond te mogen verhuren. Eén en ander mede in verband met verruiming van provinciaal ruimtelijk beleid

Reeds eerder, medio 2015, heeft de gemeenteraad zich positief uitgesproken over de herontwikkeling van de bestaande camping aan de Vijftig Bunder in Midlaren. Het plan sluit goed aan bij het Landschapsontwikkelingsplan en het recreatiebeleid van gemeente Tynaarlo. Enerzijds geeft het plan de mogelijkheid om de natuur- en landschappelijke waarden in het gebied te vergroten en anderzijds ontstaat een nieuw recreatief segment.

Behandeling.

De Raad was unaniem van mening dat het recreëren op recreatieterrein Buiten in Midlaren zich tot het zomerseizoen dient te beperken en heeft daarom gezamenlijk een Amendement ingediend en aangenomen, waardoor het jaar rond recreëren op het recreatieterrein Buiten in Midlaren niet toegestaan wordt.

De Raad was verder van mening dat er meer aandacht aan Handhaving en het tegengaan van permanente verhuur en bewoning van recreatiewoningen moet worden besteed. In het verlengde van dit agendapunt is er daarom tevens een gezamenlijk ingediende Motie aangenomen, in deze motie stuurt de Gemeenteraad op:

  • In kaart te brengen waar, in welke mate en op welke wijze de verordeningen met betrekking tot verblijf op recreatieterreinen en in recreatiewoningen worden nageleefd dan wel overtreden, en deze inventarisatie af te ronden voor einde 2017;

  • Een handhavingstraject op te starten om geconstateerde overtredingen te corrigeren, daarmee een begin te maken in het winterstop 2017/2018;

  • Actief te communiceren met betrokkenen voorafgaand aan en tijdens dit traject;

  • Hierbij de nadruk te leggen op recreatieterreinen, liggend in of grenzend aan Natura 2000 gebieden.

  • De gemeenteraad te dienen met beleidsvoorstellen om overbodige regelgeving rond het gebruik van recreatiewoningen aan te passen, voor einde 2017.

Besluit.

Zowel de motie als het amendement zijn door alle fracties in gezamenlijkheid ingediend en vastgesteld.

Gemeentebelangen kon zich goed vinden in de motie, het amendement en uiteindelijk het geamendeerde en gemoveerde voorstel.

De raad stemde met algehele stemmen (unaniem) in met het voorstel.