sociale volkshuisvesting, ontwerp oplegnotitie 2017.

Vries, 12 september 2017.

Het punt met als onderwerp “Ontwerp oplegnotitie sociale volkshuisvesting Tynaarlo” stond op het bespreek gedeelte van de agenda van de vergadering van de Gemeenteraad.

Gevraagd besluit.

Instemmen met de ontwerp Oplegnotitie Sociale Volkshuisvesting Tynaarlo en deze vrijgeven voor inspraak.

Uitleg.

In de ontwerp oplegnotitie sociale volkshuisvesting Tynaarlo worden de uitgangspunten en ambities van Tynaarlo beschreven voor de sociale volkshuisvesting in onze gemeente. Deze oplegnotitie is feitelijk een aanvulling op de Structuurvisie Wonen. Deze notitie vormt hiermee de basis voor de strategische afwegingen die de gemeente maakt op het gebied van de sociale woningbouw. Daarnaast is het de inzet bij het maken van prestatieafspraken met corporaties en huurdersorganisaties.

Behandeling.

Voorafgaand aan de Raadsvergadering heeft Raadslid Jarko Weering contact opgenomen met een van de huurdersorganisaties. Hij wilde graag vanuit de eerste hand vernemen of de huizenmarkt rustig is. De woningstichting beaamde dit. Verder wilde Weering nog graag weten hoeveel mensen er ongeveer inschreven op een vrijgekomen huurwoning, dit blijken er ongeveer rond de 5 te zijn. Dit is dus niet schokkend hoog. Ook heeft de woningbouwvereniging geen probleem met het plaatsen van statushouders, dit staat de uitgifte van huurwoningen aan de Nederlandse huurders niet in de weg.

Deze beantwoording samen met de inhoud van de oplegnotitie nodigde Raadslid Weering niet uit tot het voeren van het woord tijdens de Raadsvergadering bij de behandeling van dit agendapunt.

Stemming.

Het zal u niet verbazen dat de fractie van Gemeentebelangen geen problemen had met dit ontwerp van de oplegnotitie op de sociale volkshuisvesting van Tynaarlo.

De Gemeenteraad stemde met algehele stemmen (unaniem) in met het gevraagd besluit.

Hierna zal de ontwerp oplegnotitie gedurende 6 weken ter inzage gelegd worden, tijdens deze 6 weken kan een ieder zijn of haar zienswijze indienen.