Beleid sport- en schoolgebouwen werd vastgesteld.

Vries, 10 oktober 2017.

Tijdens de Raadsvergadering van 26 september 2017 heeft de Gemeenteraad in 2 termijnen gesproken over het beleid rondom de accommodaties binnen de kern Zuidlaren. De bedoelde accommodaties houden onder andere de schoolgebouwen, gymzalen en sporthallen in.

op dinsdag 10 oktober heeft de Raad van gemeente Tynaarlo een besluit genomen over dit voorgestelde beleidsplan voor de accommodaties.

Voorgesteld besluit.

  1. De inhoud en kaders van het boekwerk 'Visie en Uitwerkingsplan accommodatiebeleid Zuidlaren' vaststellen;

  2. instemmen met de verdere uitwerking van de inrichting van de onderwijs/sportcampus locatie De Wenakkers op basis van de geschetste scenario's in het boekwerk 'Visie en Uitwerkingsplan accommodatiebeleid Zuidlaren';

  3. instemmen met het starten van de hiervoor benodigde planologische procedure(s) en deze in ontwerp ter inzage leggen;

  4. de benodigde kredieten, zoals opgenomen in bijlage 2, beschikbaar stellen voor onderwijs, de nieuwbouw van sporthallen en een gymzaal en de sloop van sporthal De Zwet en de gymzalen.

Toelichting.

Zoals reeds eerder vermeld in het vorig artikel over het accommodatiebeleid voor Zuidlaren is er een nieuw plan opgesteld voor de schoolgebouwen, gymzalen en sporthallen binnen de kern Zuidlaren. Voor sommige locaties dienen hiervoor nog planologische wijzigingen plaats te vinden.

Met dit accommodatiebeleid is een samenhangend plan opgesteld voor de voornoemde school- en sportgebouwen, waardoor men ook binnen Zuidlaren weer jaren vooruit kan.

Besluit.

Gemeentebelangen kan zich wel vinden in dit voorgestelde beleid. De fractieleden hebben dan ook voor dit plan gestemd.

Met Gemeentebelangen hebben alle andere fracties ook ingestemd met dit voorstel, waarmee dit dus unaniem werd aangenomen.